//
Công văn

Mục lục thông tin


Nhu cầu tạo các bài giảng điện tử hiện đang được sự chú ý rộng rãi trong các nhà trường, kèm theo đó là các cuộc thi giáo án điện tử, soạn giảng các khóa học trực tuyến cũng được khuyến khích. Trang này nhằm hỗ trợ các giải pháp kỹ thuật và các chương trình đi kèm giúp giáo viên có thể học hỏi.
Moodle là một gói phần mềm để tạo các trang chủ và các khóa học trên nền mạng toàn cầu. Moodle được cung cấp một cách miễn phí như là phần mềm Mã nguồn mở, trên cơ sở giấy phép của GNU Public License. Moodle được viết bằng PHP và sử dụng các kiểu cơ sở dữ liệu SQL. Nó có thể chạy trên hệ điều hành Windows hay Mac, và các hệ điều hành kiểu như Linux.

Tra cứu công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo


[Trang tra cứu Bộ Giáo dục và Đào tạo]


Danh mục công văn 2018


 1. kết quả thi chứng chỉ Tin học cơ bản khóa ngày 24-8-2018
 2. Các văn bản chính thức năm học 2018 – 2019
 3. UBND Tinh – Quyết định 653/QĐ-UBND-HC, ngày 21 tháng 7 năm 2014, về việc phê duyệt định mức chi tổ chức các kỳ thi trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp.
 4. Công văn Số: 3403/BGDĐT-GDCTHSSV, ngày 10 tháng 08 năm 2018, V/v triển khai một số hoạt động đầu năm học 2018-2019
 5. Chỉ thị Số: 2919/CT-BGDĐT, ngày 10 tháng 08 năm 2018, về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm học 2018 -2019 của ngành Giáo dục.
 6. Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp – Công văn số 88/SGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 22 tháng 01 năm 2018, về việc thi nghể phổ thông lớp 8, lớp 11 năm học 2017 – 2018.
 7. Bộ Giáo dục và Đào tạo – Công văn 37/GDTX, ngày 25 tháng 01 năm 2018, về việc cập nhật các đơn vị thực hiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (bổ sung có Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp).

Danh mục công văn 2017


 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo – Công văn số: 417/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 10 tháng 02 năm 2017, V/v hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017.
 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo – Công văn số: 6261/BGDĐT-NGCBQLGD V/v rà soát, chấn chỉnh việc tổ chức học, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên
 3. UBND Tỉnh – Số: 118/UBND-KGVX, ngày 16 tháng 3 năm 2017, về việc thành lập Trung tâm sát hạch ứng dụng công nghệ thông tin.
 4. Sở Giáo dục và Đào tạo – Kết quả thi nghề phổ thông THCS 2017: 05_TPCL_TT GDTX KTHN tinh
 5. Bộ Giáo dục và Đào tạo – Quyết định số: 2071/QĐ-BGDĐT,ngày 16 tháng 6 năm 2017, Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017 – 2018.
 6. Bộ Giáo dục và Đào tạo – Chỉ thị số 2699CT_BGDĐT, ngày 08 tháng 8 năn 2017, về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 – 2018 của ngành Giáo dục
 7. Bộ Giáo dục và Đào tạo – Công văn số: 3764/BGDĐT-GDTX, ngày 17 tháng 8 năm 2017, về việc hương dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 đối với GDTX.
 8. Bộ Giáo dục và Đào tạo – Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 của Bộ GDĐT, ngày 21 tháng 8 năm 2017.
 9. Bộ Giáo dục và Đào tạo – – Chương trình giáo dục tổng thể, ngày 28 tháng 7 năm 2017.
 10. UBND Tỉnh – Công văn số: 804 /QĐ-UBND-HC, , ngày 18 tháng 7 năm 2017, Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
 11. UBND Tỉnh – Công văn số 62CV-UB2017-HC, ngày 08 tháng 8 năm 2017, về xử lý vi phạm giờ giấc.
 12. Sở Giáo dục và Đào tạo – Công văn số: 28/SGDĐT-TTr, ngày 27 tháng 02 năm 2017,V/v hướng dẫn thực hiện dạy học 2 buổi/ngày và dạy thêm, học thêm.
 13. Sở Giáo dục và Đào tạo – Công văn số: 1159/SGDĐT-GDTrH-TX&CN, 07 tháng 8 năm 2017, về việc tổ chức thi TOEFL Primary, TOEFL Junior và TOEFL ITP.
 14. Sở Giáo dục và Đào tạo – Công văn số : 1237 /SGDĐT-GDTrH-TX&CN, ngày 17 tháng 8 năm 2017, V/v hướng dẫn thực hiện phân công lao động năm học 2017-2018.
 15. Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp – Thông báo số: 31/TB-SGDĐT, ngày 18 tháng 8 năm 2017,THÔNG BÁO Kết luận Hội nghị triển khai nhiệm vụ Giáo dục Trung học – Giáo dục Thường xuyên, năm học 2017-2018.
 16. Sở Giáo dục và Đào tạo – Công văn số: 1318/SGDĐT-GDTrH-TX&CN, ngày 28 tháng 8 năm 2017, V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với GDTX.
 17. Sở Giáo dục và Đào tạo – Công văn số: 1319/SGDĐT-GDTrH-TX&CN, ngày 28 tháng 8 năm 2017, V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học năm học 2017-2018.
 18. Sở Giáo dục và Đào tạo – Công văn số: 1147/SGDĐT-TCCB, ngày 03 tháng 8 năm 2017, V/v tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông.
 19. Bộ Giáo dục và Đào tạo – Thông tư số: 29/2017/TT-BGDĐT, ngày 30 tháng 11 năm 2017, về việc ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Danh mục công văn 2016


 1. Các văn bản pháp quy dạy học tự chọn và nghề phổ thông
 2. Hướng dẫn sử dụng thông tin trường trực tuyến
 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo – Công văn số: 3755/BGDĐT-GDTX, ngày 03 tháng 8 năm 2016, V/v quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
 4. Công văn Số: 1223/SGDĐT-GDTH, ngày 08 tháng 9 năm 2016, V/v triển khai tiếng Anh tăng cường theo giáo trình và phần mềm “I-learn my phonic và I-learn smart start” cấp tiểu học từ năm học 2016 – 2017
 5. Công văn Số: 974 /SGDĐT-GDTH, ngày 20 tháng 7 năm 2016, Về việc thực hiện giảng dạy môn Tiếng Anh cấp tiểu học từ năm học 2016 – 2017
 6. Công văn Số: 940/SGDĐT-GDTH, ngày 15 tháng 7 năm 2016, Về việc thực hiện giảng dạy môn Tin học cấp tiểu học từ năm học 2016 – 2017
 7. Công văn Số: 1181/SGDĐT-GDTrH-TX&CN, ngày 30 tháng 8 năm 2016, V/v tổ chức thi định kỳ “TOEFL Primary, TOEFL Junior và TOEFL ITP
 8. Quyết định 749/QĐ-UBND-HC, ngày 27 tháng 6 năm 2016, ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016 – 2017
 9. Kế hoạch Số: 05 /KH-GDTX&KTHN, ngày 09 tháng 9 năm 2016 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Trung tâm GDTX – KTHN Tỉnh Đồng Tháp
 10. Công văn Số: 1185/SGDĐT-GDTrH-TX&CN, ngày 31 tháng 8 năm 2016, Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với GDTX.
 11. UBND Tinh – Công văn số: 288/UBND-KGVX , ngày 11 tháng 10 năm 2016, về việc thành lập Trung tâm sát hạch ứng dụng công nghệ thông tin

Danh mục công văn 2015


 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo , Công văn số: 463/BGDĐT-GDTX , ngày 28 tháng 01 năm 2015, Về việc hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục kỹ năng sống tại các cơ sở GDMN,GDPT và GDTX
 2. Thông tư liên tịch số  21/2015/TTLT-BGDDT-BNV, ngày 16 tháng 9 năm 2015, quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học
 3. Thông tư liên tịch_số 22/2015/TTLT-BGDDT_BNV, ngày 16 tháng 9 năm 2015, ban hành mã số tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS
 4. Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT- BNV, ngày 16 tháng 9 năm 2015,  quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT công lập
 5. Thông tư 03/2014/TT-BTTTT, ngày 11 tháng 3 năm 2014 quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
 6. Quyết định Số: 01/2007/QĐ-BGDĐT, Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên
 7. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12
 8. Luật Viên chức số 58/2010/QH12
 9. Nghị định số 56/2015/ND-CP, ngày 09/6/2015, quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
 10. Tài liệu chuyên môn THPT năm học 2015-2016

Danh mục công văn 2014


 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo – Công văn số: 1877/BGDÐT-GDTX, ngày 11 tháng 4 năm 2014, Tăng cường quản lý đối với các trung tâm Tin học, Ngoại ngữ.

Sách tải trên mạng


 1. Tài liệu giảng dạy kỹ năng sống
 2. Thư viện các sách học làm giàu
 3. Tam @ quốc
 4. Trang nghiên cứu WordPress
 5. _
 6. _

Sách tự sáng tác


 1. Tam thập lục kế chú giải
 2. Tôn tử binh pháp chú giải
 3. _
 4. _
 5. _

Phim ảnh


 1. _
 2. _
 3. _
 4. _
 5. _

Âm nhạc


 1. _
 2. _
 3. _
 4. _
 5. _

Nói có sách, mách có chứng


 1. Kinh tế học hài hước
 2. Tam thập lục kế – Kế thứ nhất: Man thiên quá hải
 3. Tam thập lục kế – Kế thứ hai: Vây Ngụy cứu Triệu
 4. Tam thập lục kế – Kế thứ ba: Tá đao sát nhân
 5. Tam thập lục kế – Kế thứ tư: Dĩ dật đãi lao
 6. Tam thập lục kế – Kế thứ năm: Sấn hỏa đả kiếp
 7. Tam thập lục kế – Kế thứ sáu: Thanh Đông kích Tây
 8. Tam thập lục kế – Kế thứ bảy: Vô trung sinh hữu
 9. Tam thập lục kế – Kế thứ tám: Ám độ Trần Thương
 10. Tam thập lục kế – Kế thứ chín: Tọa sơn quan hổ đấu
 11. Tam thập lục kế – Kế thứ mười
 12. Tam thập lục kế – Kế thứ mười một
 13. Tam thập lục kế – Kế thứ mười hai
 14. Tam thập lục kế – Kế thứ mười ba
 15. Tam thập lục kế – Kế thứ
 16. Tam thập lục kế – Kế thứ
 17. Tam thập lục kế – Kế thứ
 18. Tam thập lục kế – Kế thứ
 19. Tam thập lục kế – Kế thứ
 20. Tam thập lục kế – Kế thứ

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Các tác giả

Chuyên mục

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
« Th12    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

NCT Computer

Flickr Photos

Thống kê

 • 480 891 lượt xem

pascalteacher.nct@gmail.com


Trang huấn luyện học sinh giỏi Tin học

Advertisements
%d bloggers like this: