//
you're reading...
Bài tập huấn luyện, Chủ đề đồ thị (Graph)

Bài tập huấn luyện: Xếp các hình chữ nhật

[Bộ đề huấn luyện về chủ đề đồ thị]


Chuyên đề Đồ thị (Graph) – Bài 17


Đề bài


Cho một tờ giấy hình chữ nhật có màu trắng có các cạnh là A và B nguyên dương, A là cạnh dọc, B là cạnh ngang. A, B£60. Ta lâlfn lượt đặt lên tờ giấy N hình chữ nhật có các  màu nói chung là khác nhau, mỗi hình chữ nhật này đều nằm bên trong tờ giấy. Các màu đánh số từ 1 đến 64, màu trắng đánh số là 1.

Các hình chữ nhật đều có cạnh song song với các cạnh của tờ giấy và được định vị như sau: dùng hệ trục toạ độ có gốc là tâm tờ giấy và các trục toạ độ song song với các cạnh tờ giấy. Khi đó mỗi hình chữ nhật sẽ được cho bởi 5 số nguyên x, y, z, t, m trong đó (x,y) là toạ độ đỉnh trái dưới, (z,t) là tạo đỉnh phải trên, M là số hiệu màu.

Sau khi đặt N hình chữ nhật, trên nền tờ giấy ta sẽ nhìn thấy các mảng màu khác nhau.

Một hình H là một tập hợp các mảng cùng màu thoả mãn điều kiện:

 1. Từ một điểm bất kỳ của H ta có thể đến một điểm bất kỳ khác của H bằng hai đường đi khác nhau nằm trong H (hai đường đi là khác nhau nếu chúng chỉ có hai điểm chung là điểm xuất phát và điểm kết thúc)
 2. Nếu thêm vào H một điểm khác thì điều kiện 1 không còn đựoc thoả mãn nữa

Cần tính diện tích các hình

Dữ liệu vào cho trong file CN.INP gồm một số nhóm dòng liên tiếp, mỗi nhóm là một tập dữ liệu của bài toán. Trong mỗi nhóm dòng, dòng thứ nhất ghi ba số A, B, N, tiếp theo là N dòng, mỗi dòng ghi 5 số x, y, z, t, m thể hiện một hình  chữ nhật. Các hình chữ nhật được đặt lên theo trình tự xuất hiện trong file.

Với mỗi tập dữ liệu đọc được ghi ra file CN.OUT một nhóm dòng: dòng thứ nhất ghi K là số hình, tiếp theo là K dòng, mỗi dòng ghi hai số U V với ý nghĩa hình màu U có diện tích V, hình màu nhỏ hơn ghi trước, nếu hai hình cùng màu, hình có diện tích nhỏ hơn ghi trước.

Ví dụ:

CN.INP CN.OUT
13 21 5

-7 -5 -3 -1 4

-5 -3 5 3 2

-4 -2 -2 2 4

2 -2 3 -1 12

3 1 7 5 1

30 30 2

0 0 5 14 2

-10 –7 0 13 15

5

1 205

2 47

4 8

4 12

12 1

1 630

2 70

15 200

 


Hướng dẫn


[]


Chương trình


{$A+,B-,D+,E+,F-,G-,I+,L+,N+,O-,P-,Q-,R-,S+,T-,V+,X+}
{$M 16384,0,655360}

uses crt;

const
  tfi         =    'CN.INP';
  tfo         =    'CN.OUT';
  dx          :    array[1..4] of integer=(1,0,-1,0);
  dy          :    array[1..4] of integer=(0,1,0,-1);

var
  fi,fo        :    text;
  Doc,Ngang      :    integer;
  N          :    integer;
  a          :    array[-30..30,-30..30] of integer;
  xmax,xmin,ymax,ymin :    integer;
  LT          :    array[-30..30,-30..30] of integer;
  slt         :    integer;
  color        :    array[1..3600] of integer;
  S          :    array[1..3600] of real;
  Q          :    array[1..3600,1..2] of integer;
  qf,ql        :    integer;procedure Sinhdl;
var ch: char;
  i: integer;
  x1,y1,x2,y2,mau: integer;
begin
  clrscr;
  writeln('Ban co tao file ',tfi,' (C/K)?');
  repeat ch:=readkey until upcase(ch) in ['C','K'];
  if upcase(ch)='K' then exit;
  randomize;
  assign(fi,tfi); rewrite(fi);
  for i:=1 to 10 do
   begin
     Doc:=random(55)+5;
     Ngang:=random(55)+5;
     xmax:=ngang div 2;
     ymax:=doc div 2;
     N:=random(100);
     writeln(fi,Ngang,' ',Doc,' ',N);
     for i:=1 to N do
      begin
        x1:=random(xmax)-xmax;
        y1:=random(ymax)-ymax;
        x2:=x1+random(xmax-x1);
        y2:=y1+random(ymax-y1);
        mau:=random(4)+1;
        writeln(fi,x1,' ',y1,' ',x2,' ',y2,' ',mau);
      end;
   end;
  close(fi);
end;

procedure InitQ;
begin
  qf:=1;
  ql:=1;
end;
procedure Put(u,v: integer);
begin
  q[ql,1]:=u;
  q[ql,2]:=v;
  inc(ql);
end;
procedure Get(var u,v: integer);
begin
  u:=q[qf,1];
  v:=q[qf,2];
  inc(qf);
end;
function Qempty: boolean;
begin
  Qempty:=(qf=ql);
end;

procedure Docdl;
var i,j: integer;
  x1,y1,x2,y2,mau,u,v: integer;
begin
  readln(fi,Doc,Ngang,N);
  for i:=-30 to 30 do
   for j:=-30 to 30 do a[i,j]:=1;
  for i:=1 to N do
   begin
     readln(fi,x1,y1,x2,y2,mau);
     for u:=x1 to x2-1 do
      for v:=y1 to y2-1 do
        a[u,v]:=mau;
   end;
  xmin:=-(ngang+1) div 2;
  ymin:=-(doc+1) div 2;
  xmax:= (ngang+1) div 2;
  ymax:= (doc+1) div 2;
end;

function Inside(u,v: integer): boolean;
begin
  Inside:=(u>=xmin) and (u<=xmax-1) and (v>=ymin) and (v<=ymax-1); end; function dt(u,v: integer): real; var cx,cy: real; begin  if ((u>xmin) and (u<xmax-1)) or    ((u=xmin) and (u=-ngang div 2)) or    ((u=xmax-1) and (u=ngang div 2-1)) then cx:=1.0 else cx:=0.5;  if ((v>ymin) and (v<ymax-1)) or    ((v=ymin) and (v=-doc div 2)) or    ((v=ymax-1) and (v=doc div 2-1)) then cy:=1.0 else cy:=0.5;    dt:=cx*cy; end; procedure DuyetCR(u,v: integer); var k,uu,vv: integer; begin  InitQ;  Put(u,v);  LT[u,v]:=slt;  S[slt]:=S[slt]+dt(u,v);  repeat    Get(u,v);    for k:=1 to 4 do     begin       uu:=u+dx[k]; vv:=v+dy[k];       if Inside(uu,vv) and (a[uu,vv]=a[u,v]) and (LT[uu,vv]=0) then        begin          Put(uu,vv);          S[slt]:=S[slt]+dt(uu,vv);          LT[uu,vv]:=slt;        end;     end;  until Qempty; end; procedure Tinh; var u,v: integer; begin  Fillchar(LT,sizeof(LT),0);  slt:=0;  for u:=xmin to xmax-1 do    for v:=ymin to ymax-1 do     if LT[u,v]=0 then       begin        inc(slt);        color[slt]:=a[u,v];        S[slt]:=0;        DuyetCR(u,v);       end; end; procedure DoiChoI(var u,v: integer); var tg: integer; begin  tg:=u;  u:=v;  v:=tg; end; procedure DoiChoR(var u,v: real); var tg: real; begin  tg:=u;  u:=v;  v:=tg; end; procedure Sort; var i,j: integer; begin  for i:=1 to slt-1 do    for j:=i+1 to slt do     if (color[i]>color[j]) or
      ((color[i]=color[j]) and (S[i]>S[j])) then
        begin
         DoiChoI(color[i],color[j]);
         DoiChoR(S[i],S[j]);
        end;
end;

procedure Inkq;
var i: integer;
begin
  writeln(fo,slt);
  for i:=1 to slt do
   writeln(fo,color[i],' ',S[i]:0:0);
end;

BEGIN
  {Sinhdl;}
  assign(fi,tfi); reset(fi);
  assign(fo,tfo); rewrite(fo);
  while not seekeof(fi) do
   begin
     Docdl;
     Tinh;
     Sort;
     Inkq;
   end;
  close(fi); close(fo);
END.
Advertisements

About pascalteacher

Trang thông tin Toán học và Tin học

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Các tác giả

Chuyên mục

Tháng Mười Hai 2016
H B T N S B C
« Th11   Th1 »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

NCT Computer

Flickr Photos

Thống kê

 • 324,907 lượt xem

pascalteacher.nct@gmail.com


Trang huấn luyện học sinh giỏi Tin học

Advertisements
%d bloggers like this: