//
you're reading...
Dùng cho cấp THCS, Giáo trình Final Pascal, Giáo trình Tin học cơ bản

Final Pascal

Thông tin chung về môn học


  Mục tiêu tổng thể của khóa học

 • Hiểu khái niệm về thuật giải, biết thiết kế thuật giải để giải quyết một bài toán trong tin học.
 • Biết sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal để giải quyết các bài toán trong môi trường Turbo Pascal.
 • Nắm được một số thuật giải điển hình trong tin học.
 • Tạo cơ sởđể tiếp nhận các ngôn ngữ lập trình bậc cao hơn.

Tóm tắt về nội dung và cấu trúc của khóa học

Khóa học được chia làm 8 phần lớn. Các phần được sắp theo trình tự kiến thức hợp lí và logic, bạn phải hoàn thành phần đầu để có kiến thức cần thiết trước khi muốn học tốt phần sau sau. Mỗi phần lại chia thành các bài nhỏ hơn. Cuối khóa học có bài kiểm tra trắc nghiệm để đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức của các học viên. Cấu trúc cụ thể của khóa học như sau

Thông tin chung về môn học

I. Thuật giải

 • Khái niệm và tính chất
 • Những cách viết thuật giải

II. Giao tiếp với Turbo Pascal

 • Sử dụng Turbo Pascal
 • Đối thoại giữa người và máy
 • Lệnh gán trong Pascal.

III. Những cấu trúc điều khiển cơ bản

 • Lệnh rẽ hai nhánh
 • Lệnh rẽ nhiều nhánh
 • Lặp với điều kiện trước và sau
 • Lặp một số lần định trước.

IV.Mảng

 • Mảng một chiều
 • Mảng 2 chiều
 • Sắp xếp mảng 1 chiều
 • Mảng 3 chiều và mảng nhiều chiều

V.Chương trình con

 • Một số khái niệm
 • Thủ tục không có tham chiếu
 • Thủ tục có tham chiếu
 • Hàm
 • Chương trình con đệ quy

VI.Xâu kí tự [Bài giảng]

 • Kiểu xâu kí tự
 • Một số hàm và thủ tục với xâu
 • Đổi số thành xâu và ngược lại
 • Màu sắc kí tự
 • Bài tập chuỗi kí tự

VII. Tệp dữ liệu

 • Kiến thức chung về tệp
 • Tệp tuần tự
 • Tệp truy cập trực tiếp

VIII. Bản ghi và tập hợp

 • Bản ghi có cấu trúc cốđịnh
 • Bản ghi có cấu trúc biến thiên
 • Tập hợp

Phần kiểm tra trắc nghiệm

aa

file:///E:/Final Pascal/tam/001.html
file:///E:/Final Pascal/tam/002.html
file:///E:/Final Pascal/tam/003.html
file:///E:/Final Pascal/tam/004.html
file:///E:/Final Pascal/tam/005.html
file:///E:/Final Pascal/tam/006.html
file:///E:/Final Pascal/tam/007.html
file:///E:/Final Pascal/tam/008.html
file:///E:/Final Pascal/tam/009.html
file:///E:/Final Pascal/tam/010.html
file:///E:/Final Pascal/tam/011.html
file:///E:/Final Pascal/tam/012.html
file:///E:/Final Pascal/tam/013.html
file:///E:/Final Pascal/tam/014.html
file:///E:/Final Pascal/tam/015.html
file:///E:/Final Pascal/tam/016.html
file:///E:/Final Pascal/tam/017.html
file:///E:/Final Pascal/tam/018.html
file:///E:/Final Pascal/tam/019.html
file:///E:/Final Pascal/tam/020.html
file:///E:/Final Pascal/tam/021.html
file:///E:/Final Pascal/tam/022.html
file:///E:/Final Pascal/tam/023.html
file:///E:/Final Pascal/tam/024.html
file:///E:/Final Pascal/tam/025.html
file:///E:/Final Pascal/tam/026.html
file:///E:/Final Pascal/tam/027.html
file:///E:/Final Pascal/tam/028.html
file:///E:/Final Pascal/tam/029.html
file:///E:/Final Pascal/tam/030.html
file:///E:/Final Pascal/tam/031.html
file:///E:/Final Pascal/tam/032.html
file:///E:/Final Pascal/tam/033.html
file:///E:/Final Pascal/tam/034.html
file:///E:/Final Pascal/tam/035.html
file:///E:/Final Pascal/tam/036.html
file:///E:/Final Pascal/tam/037.html
file:///E:/Final Pascal/tam/038.html
file:///E:/Final Pascal/tam/039.html
file:///E:/Final Pascal/tam/040.html
file:///E:/Final Pascal/tam/041.html
file:///E:/Final Pascal/tam/042.html
file:///E:/Final Pascal/tam/043.html
file:///E:/Final Pascal/tam/044.html
file:///E:/Final Pascal/tam/045.html
file:///E:/Final Pascal/tam/046.html
file:///E:/Final Pascal/tam/047.html
file:///E:/Final Pascal/tam/048.html
file:///E:/Final Pascal/tam/049.html
file:///E:/Final Pascal/tam/050.html
file:///E:/Final Pascal/tam/051.html
file:///E:/Final Pascal/tam/052.html
file:///E:/Final Pascal/tam/053.html
file:///E:/Final Pascal/tam/054.html
file:///E:/Final Pascal/tam/055.html
file:///E:/Final Pascal/tam/056.html
file:///E:/Final Pascal/tam/057.html
file:///E:/Final Pascal/tam/058.html
file:///E:/Final Pascal/tam/059.html
file:///E:/Final Pascal/tam/060.html
file:///E:/Final Pascal/tam/061.html
file:///E:/Final Pascal/tam/062.html
file:///E:/Final Pascal/tam/063.html
file:///E:/Final Pascal/tam/064.html
file:///E:/Final Pascal/tam/065.html
file:///E:/Final Pascal/tam/066.html
file:///E:/Final Pascal/tam/067.html
file:///E:/Final Pascal/tam/068.html
file:///E:/Final Pascal/tam/069.html
file:///E:/Final Pascal/tam/070.html
file:///E:/Final Pascal/tam/071.html
file:///E:/Final Pascal/tam/072.html
file:///E:/Final Pascal/tam/073.html
file:///E:/Final Pascal/tam/074.html
file:///E:/Final Pascal/tam/075.html
file:///E:/Final Pascal/tam/076.html
file:///E:/Final Pascal/tam/077.html
file:///E:/Final Pascal/tam/078.html
file:///E:/Final Pascal/tam/079.html
file:///E:/Final Pascal/tam/080.html
file:///E:/Final Pascal/tam/081.html
file:///E:/Final Pascal/tam/082.html
file:///E:/Final Pascal/tam/083.html
file:///E:/Final Pascal/tam/084.html
file:///E:/Final Pascal/tam/085.html
file:///E:/Final Pascal/tam/086.html
file:///E:/Final Pascal/tam/087.html
file:///E:/Final Pascal/tam/088.html
file:///E:/Final Pascal/tam/089.html
file:///E:/Final Pascal/tam/090.html
file:///E:/Final Pascal/tam/091.html
file:///E:/Final Pascal/tam/092.html
file:///E:/Final Pascal/tam/093.html
file:///E:/Final Pascal/tam/094.html
file:///E:/Final Pascal/tam/095.html
file:///E:/Final Pascal/tam/096.html
file:///E:/Final Pascal/tam/097.html
file:///E:/Final Pascal/tam/098.html
file:///E:/Final Pascal/tam/099.html
file:///E:/Final Pascal/tam/100.html
file:///E:/Final Pascal/tam/101.html
file:///E:/Final Pascal/tam/102.html
file:///E:/Final Pascal/tam/103.html
file:///E:/Final Pascal/tam/104.html
file:///E:/Final Pascal/tam/105.html
file:///E:/Final Pascal/tam/106.html
file:///E:/Final Pascal/tam/107.html
file:///E:/Final Pascal/tam/108.html
file:///E:/Final Pascal/tam/109.html
file:///E:/Final Pascal/tam/110.html
file:///E:/Final Pascal/tam/111.html
file:///E:/Final Pascal/tam/112.html
file:///E:/Final Pascal/tam/113.html
file:///E:/Final Pascal/tam/114.html
file:///E:/Final Pascal/tam/115.html
file:///E:/Final Pascal/tam/116.html
file:///E:/Final Pascal/tam/117.html
file:///E:/Final Pascal/tam/118.html
file:///E:/Final Pascal/tam/119.html
file:///E:/Final Pascal/tam/120.html
file:///E:/Final Pascal/tam/121.html
file:///E:/Final Pascal/tam/122.html
file:///E:/Final Pascal/tam/123.html
file:///E:/Final Pascal/tam/124.html
file:///E:/Final Pascal/tam/125.html
file:///E:/Final Pascal/tam/126.html
file:///E:/Final Pascal/tam/127.html
file:///E:/Final Pascal/tam/128.html
file:///E:/Final Pascal/tam/129.html
file:///E:/Final Pascal/tam/130.html
file:///E:/Final Pascal/tam/131.html
file:///E:/Final Pascal/tam/132.html
file:///E:/Final Pascal/tam/133.html
file:///E:/Final Pascal/tam/134.html
file:///E:/Final Pascal/tam/135.html
file:///E:/Final Pascal/tam/136.html
file:///E:/Final Pascal/tam/137.html
file:///E:/Final Pascal/tam/138.html
file:///E:/Final Pascal/tam/139.html
file:///E:/Final Pascal/tam/140.html
file:///E:/Final Pascal/tam/141.html
file:///E:/Final Pascal/tam/142.html
file:///E:/Final Pascal/tam/143.html
file:///E:/Final Pascal/tam/144.html
file:///E:/Final Pascal/tam/145.html
file:///E:/Final Pascal/tam/146.html
file:///E:/Final Pascal/tam/147.html
file:///E:/Final Pascal/tam/148.html
file:///E:/Final Pascal/tam/149.html
file:///E:/Final Pascal/tam/150.html
file:///E:/Final Pascal/tam/151.html
file:///E:/Final Pascal/tam/152.html
file:///E:/Final Pascal/tam/153.html
file:///E:/Final Pascal/tam/154.html
file:///E:/Final Pascal/tam/155.html
file:///E:/Final Pascal/tam/156.html
file:///E:/Final Pascal/tam/157.html
file:///E:/Final Pascal/tam/158.html
file:///E:/Final Pascal/tam/159.html
file:///E:/Final Pascal/tam/160.html
file:///E:/Final Pascal/tam/161.html
file:///E:/Final Pascal/tam/162.html
file:///E:/Final Pascal/tam/163.html
file:///E:/Final Pascal/tam/164.html
file:///E:/Final Pascal/tam/165.html
file:///E:/Final Pascal/tam/166.html
file:///E:/Final Pascal/tam/167.html
file:///E:/Final Pascal/tam/168.html
file:///E:/Final Pascal/tam/169.html
file:///E:/Final Pascal/tam/170.html
file:///E:/Final Pascal/tam/171.html
file:///E:/Final Pascal/tam/172.html
file:///E:/Final Pascal/tam/173.html
file:///E:/Final Pascal/tam/174.html
file:///E:/Final Pascal/tam/175.html
file:///E:/Final Pascal/tam/176.html
file:///E:/Final Pascal/tam/177.html
file:///E:/Final Pascal/tam/178.html
file:///E:/Final Pascal/tam/179.html
file:///E:/Final Pascal/tam/180.html
file:///E:/Final Pascal/tam/181.html
file:///E:/Final Pascal/tam/182.html
file:///E:/Final Pascal/tam/183.html
file:///E:/Final Pascal/tam/184.html
file:///E:/Final Pascal/tam/185.html
file:///E:/Final Pascal/tam/186.html
file:///E:/Final Pascal/tam/187.html
file:///E:/Final Pascal/tam/188.html
file:///E:/Final Pascal/tam/189.html
file:///E:/Final Pascal/tam/190.html
file:///E:/Final Pascal/tam/191.html
file:///E:/Final Pascal/tam/192.html
file:///E:/Final Pascal/tam/193.html
file:///E:/Final Pascal/tam/194.html
file:///E:/Final Pascal/tam/195.html
file:///E:/Final Pascal/tam/196.html
file:///E:/Final Pascal/tam/197.html
file:///E:/Final Pascal/tam/198.html
file:///E:/Final Pascal/tam/199.html
file:///E:/Final Pascal/tam/200.html
file:///E:/Final Pascal/tam/201.html
file:///E:/Final Pascal/tam/202.html
file:///E:/Final Pascal/tam/203.html
file:///E:/Final Pascal/tam/204.html
file:///E:/Final Pascal/tam/205.html
file:///E:/Final Pascal/tam/206.html
file:///E:/Final Pascal/tam/207.html
file:///E:/Final Pascal/tam/208.html
file:///E:/Final Pascal/tam/209.html
file:///E:/Final Pascal/tam/210.html
file:///E:/Final Pascal/tam/211.html
file:///E:/Final Pascal/tam/212.html
file:///E:/Final Pascal/tam/213.html
file:///E:/Final Pascal/tam/214.html
file:///E:/Final Pascal/tam/215.html
file:///E:/Final Pascal/tam/216.html
file:///E:/Final Pascal/tam/217.html
file:///E:/Final Pascal/tam/218.html
Advertisements

About pascalteacher

Trang thông tin Toán học và Tin học

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Các tác giả

Chuyên mục

Tháng Mười Một 2016
H B T N S B C
« Th10   Th12 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

NCT Computer

Flickr Photos

Thống kê

 • 325,978 lượt xem

pascalteacher.nct@gmail.com


Trang huấn luyện học sinh giỏi Tin học

Advertisements
%d bloggers like this: