//
you're reading...
00 - Chủ đề chung, Bài tập huấn luyện, Dùng cho cấp THPT, Dùng cho thi học sinh giỏi

150 đề Tin học

Bài Đề bài Lời giải
Nội dung
Tập tin Nội dung
Tập tin
001 Tính toán song song Xem 1
002 Bảng số Xem 1
003 Cargo Xem 1 Xem
004 Dãy con Xem 1 Xem
005 Xâu Fibonacci Xem 1  Xem
006 Vòng số nguyên tố Xem 1  Xem
007 Đôi bạn Xem 1  Xem
008 Cửa sổ văn bản Xem 1
009 Vòng tròn con Xem 1
010 Dự phòng Xem 1
011 Dự phòng Xem 1
012 Dự phòng Xem 1
013 Dự phòng Xem 1
014 Dự phòng Xem 1
015 Dự phòng Xem 1
016 Dự phòng Xem 1
017 Dự phòng Xem 1
018 Dự phòng Xem 1
019 Dự phòng Xem 1
020 Dự phòng Xem 1
021 Dự phòng Xem 1
022 Dự phòng Xem 1  Xem
023 Mô phỏng các phép toán Xem 1
024 Dự phòng Xem 1
025 Dự phòng Xem 1
026 Dự phòng Xem 1
027 Dự phòng Xem 1
028 Dự phòng Xem 1
029 Dự phòng Xem 1
030 Dự phòng Xem 1
031 Dự phòng Xem 1
032 Dự phòng Xem 1
033 Dự phòng Xem 1
034 Dự phòng Xem 1
035 Dự phòng Xem 1
036 Dự phòng Xem 1
037 Dự phòng Xem 1
038 Dự phòng Xem 1
039 Dự phòng Xem 1
040 Dự phòng Xem 1
041 Dự phòng Xem 1
042 Dự phòng Xem 1
043 Dự phòng Xem 1
044 Dự phòng Xem 1
045 Dự phòng Xem 1
046 Dự phòng Xem 1
047 Dự phòng Xem 1
048 Dự phòng Xem 1
049 Dự phòng Xem 1
050 Dự phòng Xem 1
051 Dự phòng Xem 1
052 Dự phòng Xem 1
053 Dự phòng Xem 1
054 Dự phòng Xem 1
055 Dự phòng Xem 1
056 Dự phòng Xem 1
057 Dự phòng Xem 1
058 Dự phòng Xem 1
059 Dự phòng Xem 1
060 Dự phòng Xem 1
061 Dự phòng Xem 1
062 Dự phòng Xem 1
063 Dự phòng Xem 1
064 Dự phòng Xem 1
065 Dự phòng Xem 1
066 Dự phòng Xem 1
067 Dự phòng Xem 1
068 Dự phòng Xem 1
069 Dự phòng Xem 1
070 Dự phòng Xem 1
071 Dự phòng Xem 1
072 Dự phòng Xem 1
073 Dự phòng Xem 1
074 Dự phòng Xem 1
075 Dự phòng Xem 1
076 Dự phòng Xem 1
077 Dự phòng Xem 1
078 Dự phòng Xem 1
079 Dự phòng Xem 1
080 Dự phòng Xem 1
081 Dự phòng Xem 1
082 Dự phòng Xem 1
083 Dự phòng Xem 1
084 Dự phòng Xem 1
085 Dự phòng Xem 1
086 Dự phòng Xem 1
087 Dự phòng Xem 1
088 Dự phòng Xem 1
089 Dự phòng Xem 1
090 Dự phòng Xem 1
Dự phòng Xem 1
x2 Dự phòng Xem 1
x Dự phòng Xem 1
x2 Dự phòng Xem 1
x Dự phòng Xem 1
x2 Dự phòng Xem 1
x Dự phòng Xem 1
x2 Dự phòng Xem 1
x Dự phòng Xem 1
x2 Dự phòng Xem 1
x Dự phòng Xem 1
x2 Dự phòng Xem 1
x Dự phòng Xem 1
x2 Dự phòng Xem 1
x Dự phòng Xem 1
x2 Dự phòng Xem 1
x Dự phòng Xem 1
x2 Dự phòng Xem 1
x Dự phòng Xem 1
x2 Dự phòng Xem 1
x Dự phòng Xem 1
x2 Dự phòng Xem 1
x Dự phòng Xem 1
x2 Dự phòng Xem 1
x Dự phòng Xem 1
x2 Dự phòng Xem 1
x Dự phòng Xem 1
x2 Dự phòng Xem 1
x Dự phòng Xem 1
x2 Dự phòng Xem 1
x Dự phòng Xem 1
x2 Dự phòng Xem 1
x Dự phòng Xem 1
x2 Dự phòng Xem 1
2  Bảng số Xem 2

Mục lục


001.Tính toán song song……………………………………………………………………………….
002.Bảng số……………………..……………………………………………………………………..
003.Cargo……………………..………………………………………………………………………..
004.Dãy con……………………..……………………………………………………………………..
005.Xâu Fibonaci……………………..………………………………………………………………..
006.Vòng số nguyên tố……………………..………………………………………………………….
007.Đôi bạn……………………..……………………………………………………………………..
008.Cửa sổ văn bản……………………..………………………………………………………………
009.Vòng tròn con……………………..………………………………………………………………
010.Bố trí phòng họp……………………..……………………………………………………………
011.Mua vé tàu hoả……………………..……………………………………………………………..
012.Xin chữ kí……………………..…………………………………………………………………..
013.Lắc nạm kim cương……………………..…………………………………………………………
014.Rải sỏi……………………..………………………………………………………………………
015.Điệp viên……………………..……………………………………………………………………
016.Khoảng cách giữa hai xâu……………………..…………………………………………………..
017.Xếp lại bảng số……………………..……………………………………………………………..
018.Thăm khu triễn lãm……………………..…………………………………………………………
019.Dò mìn……………………..………………………………………………………………………
020.Xếp lại dãy số……………………..………………………………………………………………
021.Co dãy bát phân……………………..…………………………………………………………….
022.Tuyến bay……………………..…………………………………………………………………..
023.Mô phỏng phép toán……………………..………………………………………………………..
024.Dãy con của dãy nhị phân……………………..…………………………………………………..
025.Tổng của các chữ số……………………..………………………………………………………..
026.Đường đi nhiều điểm nhất……………………..………………………………………………….
027.Kế hoạch thuê nhân công……………………..…………………………………………………..
028.Dãy các hình chữ nhật……………………..………………………………………………………
029.Sơn cột……………………..………………………………………………………………………
030.Cắt vải……………………..………………………………………………………………………
031.Chia kẹo……………………..…………………………………………………………………….
032.Bảng quan hệ……………………..……………………………………………………………….
033.Đong nước……………………..………………………………………………………………….
034.Trả tiền……………………..……………………………………………………………………..
035.Hoán vị chữ cái……………………..…………………………………………………………….
036.Dự tiệc bàn tròn……………………..……………………………………………………………
037.Tráo bài……………………..……………………………………………………………………..
038.Đối xứng hoá……………………..……………………………………………………………….
039.Mạng máy tính……………………..……………………………………………………………..
040.Lật đôminô……………………..…………………………………………………………………
041.Số nhị phân lớn nhất……………………..………………………………………………………..
042.Sơn các hình chữ nhật……………………..………………………………………………………
043.Phân hoạch tam giác……………………..………………………………………………………..
044.Các thành phần liên thông mạnh……………………..……………………………………………
045.Mã Gray……………………..…………………………………………………………………….
046.Dự án xây cầu……………………..………………………………………………………………
047.Bảo tồn động vật hoang dã……………………..………………………………………………….
048.Phá tường……………………..……………………………………………………………………
049.Truyền tin trên mạng……………………..……………………………………………………….
050.Hình vuông cực đại……………………..…………………………………………………………
051.Đoàn xe qua cầu……………………..……………………………………………………………
052.Số lượng……………………..…………………………………………………………………….
053.Thám hiểm lòng đất……………………..………………………………………………………..
054.Thứ tự từ điển……………………..……………………………………………………………….
055.Dãy lệch……………………..…………………………………………………………………….
056.Rút gọn dãy số……………………..………………………………………………………………
057.Buôn tiền……………………..……………………………………………………………………
058.Dãy ngoặc……………………..…………………………………………………………………..
059.Thằng Bờm và phú ông…………………..………………………………………………………..
060.Số thập phân……………………..………………………………………………………………..
061.Danh sách vòng……………………..…………………………………………………………….
062.Tính diện tích……………………..……………………………………………………………….
063.Thang máy……………………..………………………………………………………………….
064.Trọng số xâu……………………..………………………………………………………………..
065.Phố may mắn……………………..……………………………………………………………….
066.Tín hiệu giao thông……………………..…………………………………………………………
067.Phân nhóm……………………..………………………………………………………………….
068.Tua du lịch rẻ nhất……………………..………………………………………………………….
069.Du lịch nhiều tua nhất……………………..………………………………………………………
070.Phân công……………………..…………………………………………………………………..
071.Nhắn tin……………………..…………………………………………………………………….
072.Các số điện thoại……………………..……………………………………………………………
073.Giá trị lớn nhất……………………..……………………………………………………………..
074.Nút giao thông trọng điểm……………………..………………………………………………….
075.Tập kết……………………..………………………………………………………………………
076.Mời khách dự tiệc……………………..…………………………………………………………..
077.Khôi phục ngoặc……………………..……………………………………………………………
078.Dây xích……………………..…………………………………………………………………….
079.Phân công……………………..…………………………………………………………………..
080.Dây cung……………………..……………………………………………………………………
081.Mê cung……………………..…………………………………………………………………….
082.Du lịch……………………..………………………………………………………………………
083.Sửa đường……………………..…………………………………………………………………..
084.Đi thi……………………..………………………………………………………………………..
085.Mèo kiểu úc……………………..…………………………………………………………………
086.Thành phố trên sao Hoả……………………..…………………………………………………….
087.Rôbốt xây nhà……………………..………………………………………………………………
088.Tư duy kiểu úc……………………..………………………………………………………………
089.8-3,Tặng hoa kiểu úc……………………..……………………………………………………….
090.Mã hoá Burrows wheeler……………………..……………………………………………………
091.Bao lồi……………………..………………………………………………………………………
092.Giai thừa……………………..……………………………………………………………………
093.Phủ sóng……………………..……………………………………………………………………
094.Dãy nghịch thế……………………..……………………………………………………………..
095.Mua hàng……………………..…………………………………………………………………..
096.Xâu con chung dài nhất……………………..…………………………………………………….
097.Dãy con chung dài nhất……………………..…………………………………………………….
098.Biến đổi dãy số……………………..……………………………………………………………..
099.Giá trị nhỏ nhất……………………..……………………………………………………………..
100.Nối dây……………………..……………………………………………………………………..


Advertisements

About pascalteacher

Trang thông tin Toán học và Tin học

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Các tác giả

Danh mục

Tháng Mười 2016
H B T N S B C
« Th9   Th11 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

NCT Computer

Flickr Photos

surge

Edge of the Sun

JWL0043 Eagle..

More Photos

Thống kê

  • 137,014 lượt xem

pascalteacher.nct@gmail.com


Trang huấn luyện học sinh giỏi Tin học

%d bloggers like this: