//
you're reading...
00 - Chủ đề chung, Bài tập huấn luyện, Dùng cho cấp THPT, Dùng cho thi học sinh giỏi

150 đề Tin học

[Trở về danh mục bài tập huấn luyện]


Bài Đề bài Lời giải
Nội dung
Tập tin Nội dung
Tập tin
001 Tính toán song song Xem 1
002 Bảng số Xem 1
003 Cargo Xem 1 Xem
004 Dãy con Xem 1 Xem
005 Xâu Fibonacci Xem 1  Xem
006 Vòng số nguyên tố Xem 1  Xem
007 Đôi bạn Xem 1  Xem
008 Cửa sổ văn bản Xem 1
009 Vòng tròn con Xem 1
010 Bố trí phòng họp Xem 1
011 Mua vé tàu hỏa Xem 1
012 Xin chữ ký Xem 1
013 Lắc kim cương Xem 1
014 Rải sỏi Xem 1
015 Điệp viên Xem 1
016 Khoảng cách hai xâu Xem 1
017 Xếp lại bảng số Xem 1
018 Thăm khu triển lãm Xem 1
019 Dò mìn Xem 1
020 Xếp lại dãy số Xem 1
021 Co dãy bát phân Xem 1
022 Tuyến bay Xem 1  Xem
023 Mô phỏng các phép toán Xem 1
024 Dãy con của dãy nhị phân Xem 1
025 Tổng các chữ số Xem 1
026 Đường đi nhiều điểm nhất Xem 1
027 Kế hoạch thuê nhân công Xem 1
028 Dãy các hình chữ nhật Xem 1
029 Sơn cột Xem 1
030 Cắt vải Xem 1
031 Dự phòng Xem 1
032 Dự phòng Xem 1
033 Dự phòng Xem 1
034 Dự phòng Xem 1
035 Dự phòng Xem 1
036 Dự phòng Xem 1
037 Dự phòng Xem 1
038 Dự phòng Xem 1
039 Dự phòng Xem 1
040 Dự phòng Xem 1
041 Dự phòng Xem 1
042 Dự phòng Xem 1
043 Dự phòng Xem 1
044 Dự phòng Xem 1
045 Dự phòng Xem 1
046 Dự phòng Xem 1
047 Dự phòng Xem 1
048 Dự phòng Xem 1
049 Dự phòng Xem 1
050 Dự phòng Xem 1
051 Dự phòng Xem 1
052 Dự phòng Xem 1
053 Dự phòng Xem 1
054 Dự phòng Xem 1
055 Dự phòng Xem 1
056 Dự phòng Xem 1
057 Dự phòng Xem 1
058 Dự phòng Xem 1
059 Dự phòng Xem 1
060 Dự phòng Xem 1
061 Dự phòng Xem 1
062 Dự phòng Xem 1
063 Dự phòng Xem 1
064 Dự phòng Xem 1
065 Dự phòng Xem 1
066 Dự phòng Xem 1
067 Dự phòng Xem 1
068 Dự phòng Xem 1
069 Dự phòng Xem 1
070 Dự phòng Xem 1
071 Dự phòng Xem 1
072 Dự phòng Xem 1
073 Dự phòng Xem 1
074 Dự phòng Xem 1
075 Dự phòng Xem 1
076 Dự phòng Xem 1
077 Dự phòng Xem 1
078 Dự phòng Xem 1
079 Dự phòng Xem 1
080 Dự phòng Xem 1
081 Dự phòng Xem 1
082 Dự phòng Xem 1
083 Dự phòng Xem 1
084 Dự phòng Xem 1
085 Dự phòng Xem 1
086 Dự phòng Xem 1
087 Dự phòng Xem 1
088 Dự phòng Xem 1
089 Dự phòng Xem 1
090 Dự phòng Xem 1
Dự phòng Xem 1
x2 Dự phòng Xem 1
x Dự phòng Xem 1
x2 Dự phòng Xem 1
x Dự phòng Xem 1
x2 Dự phòng Xem 1
x Dự phòng Xem 1
x2 Dự phòng Xem 1
x Dự phòng Xem 1
x2 Dự phòng Xem 1
x Dự phòng Xem 1
x2 Dự phòng Xem 1
x Dự phòng Xem 1
x2 Dự phòng Xem 1
x Dự phòng Xem 1
x2 Dự phòng Xem 1
x Dự phòng Xem 1
x2 Dự phòng Xem 1
x Dự phòng Xem 1
x2 Dự phòng Xem 1
x Dự phòng Xem 1
x2 Dự phòng Xem 1
x Dự phòng Xem 1
x2 Dự phòng Xem 1
x Dự phòng Xem 1
x2 Dự phòng Xem 1
x Dự phòng Xem 1
x2 Dự phòng Xem 1
x Dự phòng Xem 1
x2 Dự phòng Xem 1
x Dự phòng Xem 1
x2 Dự phòng Xem 1
x Dự phòng Xem 1
x2 Dự phòng Xem 1
2  Bảng số Xem 2

Mục lục


 1. TÍNH TOÁN SONG SONG.. 5
 2. BẢNG SỐ.. 6
 3. CARGO.. 7
 4. DÃY CON.. 8
 5. XÂU FIBINACCI 10
 6. VÒNG SỐ NGUYÊN TỐ.. 12
 7. ĐÔI BẠN.. 15
 8. CỬA SỔ VĂN BẢN.. 18
 9. VÒNG TRÒN CON.. 19
 10. BỐ TRÍ PHÒNG HỌP. 22
 11. MUA VÉ TÀU HOẢ.. 24
 12. XIN CHỮ KÝ.. 26
 13. LẮC NẠM KIM CƯƠNG.. 30
 14. RẢI SỎI 31
 15. ĐIỆP VIÊN.. 32
 16. KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI XÂU.. 33
 17. XẾP LẠI BẢNG SỐ.. 34
 18. THĂM KHU TRIỂN LÃM… 38
 19. 019 – Dò mìn- 45
 20. XẾP LẠI DÃY SỐ.. 50
 21. CO DÃY BÁT PHÂN.. 52
 22. TUYẾN BAY.. 55
 23. MÔ PHỎNG CÁC PHÉP TOÁN.. 59
 24. DÃY CON CỦA DÃY NHỊ PHÂN.. 64
 25. 025 – Tổng các chữ số
 26. ĐƯỜNG ĐI NHIỀU ĐIỂM NHẤT. 67
 27. KẾ HOẠCH THUÊ NHÂN CÔNG.. 69
 28. DÃY CÁC HÌNH CHỮ NHẬT. 70
 29. SƠN CỘT. 71
 30. CẮT VẢI 72
 31. CHIA KẸO.. 75
 32. BẢNG QUAN HỆ. 77
 33. ĐONG NƯỚC.. 79
 34. TRẢ TIỀN.. 83
 35. HOÁN VỊ CHỮ CÁI 85
 36. DỰ TIỆC BÀN TRÒN.. 87
 37. TRÁO BÀI 90
 38. ĐỐI XỨNG HOÁ.. 92
 39. MẠNG MÁY TÍNH.. 95
 40. LẬT ĐÔ MI NÔ.. 99
 41. SỐ NHỊ PHÂN LỚN NHẤT. 102
 42. SƠN CÁC HÌNH CHỮ NHẬT. 104
 43. PHÂN HOẠCH TAM GIÁC.. 109
 44. CÁC THÀNH PHẦN LIÊN THÔNG MẠNH.. 112
 45. MÃ GRAY.. 116
 46. DỰ ÁN XÂY CẦU.. 119
 47. BẢO TỒN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ.. 120
 48. PHÁ TƯỜNG.. 123
 49. TRUYỀN TIN TRÊN MẠNG.. 124
 50. HÌNH VUÔNG CỰC ĐẠI 128
 51. ĐOÀN XE QUA CẦU.. 131
 52. SỐ LƯỢNG.. 134
 53. THÁM HIỂM LÒNG ĐẤT. 137
 54. THỨ TỰ TỪ ĐIỂN.. 141
 55. DÃY LỆCH.. 144
 56. RÚT GỌN DÃY SỐ.. 147
 57. BUÔN TIỀN.. 150
 58. DÃY NGOẶC.. 153
 59. 059 – Thằng Bờm và phú ông
 60. SỐ THẬP PHÂN.. 158
 61. DANH SÁCH VÒNG.. 160
 62. TÍNH DIỆN TÍCH.. 162
 63. THANG MÁY.. 165
 64. TRỌNG SỐ XÂU.. 168
 65. PHỐ MAY MẮN.. 173
 66. TÍN HIỆU GIAO THÔNG.. 175
 67. PHÂN NHÓM… 179
 68. TUA DU LỊCH RẺ NHẤT. 183
 69. DU LỊCH NHIỀU TUA NHẤT. 187
 70. PHÂN CÔNG.. 190
 71. NHẮN TIN.. 193
 72. CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI 196
 73. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT. 200
 74. NÚT GIAO THÔNG TRỌNG ĐIỂM… 202
 75. TẬP KẾT. 206
 76. MỜI KHÁCH DỰ TIỆC.. 212
 77. KHÔI PHỤC NGOẶC.. 216
 78. DÂY XÍCH.. 217
 79. PHÂN CÔNG.. 221
 80. DÂY CUNG.. 225
 81. MÊ CUNG.. 228
 82. DU LỊCH.. 232
 83. SỬA ĐƯỜNG.. 236
 84. ĐI THI 242
 85. MÈO KIỂU ÚC.. 247
 86. THÀNH PHỐ TRÊN SAO HOẢ.. 251
 87. RÔ BỐT XÂY NHÀ.. 254
 88. TƯ DUY KIỂU ÚC.. 260
 89. 8-3, TẶNG HOA KIỂU ÚC 10test 263
 90. MÃ HOÁ BURROWS WHEELERhard 266
 91. BAO LỒI 271
 92. GIAI THỪA.. 275
 93. PHỦ SÓNG.. 277
 94. DÃY NGHỊCH THẾ. 283
 95. MUA HÀNG.. 284
 96. XÂU CON CHUNG DÀI NHẤT. 286
 97. DÃY CON NGẮN NHẤT. 288
 98. BIẾN ĐỔI DÃY SỐ.. 291
 99. GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT. 293
 100. NỐI DÂY.. 295
 101. GHI ĐĨA.. 298
 102. easy102. ĐƯỜNG ĐI THOÁT MÊ CUNG danh cho nguoi moi bat dau hoc Tin hoc 301
 103. so103. CHU TRÌNH CƠ BẢN easy – 10test 305
 104. Euler104. CỘT CÂY SỐcircuit – 10test 307
 105. LỊCH SỬA CHỮA Ô TÔmeo nho – 10test 309
 106. KHỚP VÀ CẦUalg… co ban 313
 107. use only107. HÀNG ĐỢI VỚI ĐỘ ƯU TIÊN heap 316

dijkstra108. HỘI CHỢnormal 10test 319

 1. SERIE A?easy 323
 2. SỐ HIỆU VÀ GIÁ TRỊnghi ki se ra phan sau 327

kho o doan 111. PHÉP COin ket qua 330

 1. CHỮA NGOẶC.. 332

up to now I still 113. MÃ HOÁ BURROWS WHEELER fell it’s hard 335

kruskal 114. MẠNG RÚT GỌN normal 338

tt115. DÃY NGOẶCquen thuoc 341

QHD116. LẮP RÁP MÁY TÍNH n3 345

 1. ĐƯỜNG MỘT CHIỀU.. 348
 2. PHỦ.. 351
 3. THÁP GẠCH.. 354

cap ghep binh thuong 120. THU THUẾ cung co the an duoc 8/10 test 355

 1. PHÂN CÔNG.. 358
 2. XÂU CON.. 362
 3. LĂN XÚC XẮC.. 365
 4. VỆ SĨ 371
 5. GIAO LƯU.. 372
 6. GIAO LƯU.. 373
 7. ĐẠI DIỆN.. 379
 8. HỘI CHỢ.. 382
 9. LỊCH HỌC.. 387
 10. MÃ LIÊN HOÀN.. 406
 11. TUYỂN NHÂN CÔNG.. 410
 12. ĐƯỜNG TRÒN.. 416
 13. ĐOẠN 0. 419
 14. HỌC BỔNG.. 421
 15. ĐOẠN DƯƠNG.. 423
 16. TÍN HIỆU GIAO THÔNG.. 425
 17. PHỦ.. 430
 18. DI CHUYỂN RÔ-BỐT. 449
 19. TRẠM NGHỈ 452
 20. CHIA CÂN BẰNG.. 461
 21. LĂN XÚC XẮC.. 464
 22. CHUYỂN HÀNG.. 470
 23. GHÉT NHAU NÉM ĐÁ… 478
 24. NỐI DÂY.. 479
 25. MY LAST INVENTION.. 485
 26. CÂY KHUNG NHỎ NHẤT. 491
 27. MẠNG MÁY TÍNH.. 494
 28. DẴY ĐƠN ĐIỆU TĂNG DÀI NHẤT. 497
 29. LUỒNG CỰC ĐẠI TRÊN MẠNG.. 499
 30. BỘ GHÉP CỰC ĐẠI 502
 31. BỘ GHÉP ĐẦY ĐỦ TRỌNG SỐ CỰC TIỂU.. 505
 32. TUYỂN NHÂN CÔNG.. 509
 33. DÀN ĐÈN.. 515

Advertisements

About pascalteacher

Trang thông tin Toán học và Tin học

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Các tác giả

Chuyên mục

Tháng Mười 2016
H B T N S B C
« Th9   Th11 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

NCT Computer

Flickr Photos

Thống kê

 • 325,960 lượt xem

pascalteacher.nct@gmail.com


Trang huấn luyện học sinh giỏi Tin học

Advertisements
%d bloggers like this: