//
you're reading...
00 - Chủ đề chung

Tra cứu Kanji

First grade (80 kanji)

#

Kanji

Strokes

Meaning

On’yomi

Kun’yomi

1

1

one

ichi, itsu

hito-tsu

2

2

two

ni, ji

futa-tsu

3

3

three

san 

mit-tsu

4

5

four

shi

yot-tsu, yon

5

4

five

go

itsu-tsu

6

4

six

roku

mut-tsu

7

2

seven

shichi

nana-tsu

8

2

eight

hachi

yat-tsu

9

2

nine

ku or kyū

kokono-tsu

10

2

ten

11

6

hundred

hyaku

momo

12

3

thousand

sen

chi

13

3

top, above

ue

14

3

bottom, below

ka, ge

shita, shimo, moto

15

5

left

sa

hidari

16

5

right

u, yū

migi

17

4

inside, middle

chū, jū

naka

18

3

large

dai, tai

ō-kii

19

3

small

shō

chii-sai, ko, o

20

4

month; moon

gatsu or getsu

tsuki

21

4

day; sun

nichi, jitsu

hi, ka

22

6

year

nen

toshi

23

6

early

sō, satsu

haya-i

24

4

tree

moku or boku

ki

25

8

woods

rin

hayashi

26

3

mountain

san, zan

yama

27

3

river

sen

kawa

28

3

soil

do, to

tsuchi

29

8

sky

sora, a-ku, kara

30

5

rice paddy

den

da, ta

31

4

heaven

ten

ame, ama

32

5

life, bear; raw

sei, shō

i-kiru, u-mu, nama

33

7

flower

ka

hana

34

9

grass

kusa

35

6

insect

chū

mushi

36

4

dog

ken

inu

37

2

person

jin, nin

hito

38

6

name

mei or myō

na

39

3

female

jo, nyo

on’na

40

7

male

dan or nan

otoko

41

3

child

shi, su

ko

42

5

eye

moku

me

43

6

ear

ji, ni

mimi

44

3

mouth

kou

kuchi

45

4

hand

shu

te

46

7

foot

soku

ashi

47

7

see

ken, gen

mi-ru

48

9

sound

on

ne, oto

49

2

power

riki, ryoku

chikara

50

6

spirit; air

ki, ke

iki

51

4

yen; circle

en

maru

52

2

enter

nyū

hai-ru or i-ru

53

5

exit

shutsu

de-ru

54

5

stand up

ritsu

ta-tsu

55

6

rest

kyū

yasu-mu

56

6

previous

sen

saki

57

3

evening

seki

58

5

book

hon

moto

59

4

text

bun, mon

fumi

60

6

character

ji

aza

61

8

study

gaku

mana-bu

62

10

school

kase

63

7

village

son

mura

64

7

town

chō

machi

65

12

forest

shin

mori

66

5

correct

sei, shō

tada-shii, masa

67

4

water

sui

mizu

68

4

fire

ka

hi

69

5

gem

gyoku

tama

70

4

king

ou

kimi

71

5

stone

seki, koku

ishi

72

6

bamboo

chiku

take

73

6

thread

shi

ito

74

7

shellfish

bai

kai

75

7

vehicle

sha

kuruma

76

8

gold,money

kin

kane, kana

77

8

rain

u

ame, ama

78

7

red

seki

aka

79

8

blue

sei, shō

ao

80

5

white

haku

shiro, shira

Second grade (160 kanji)

#

Kanji

Strokes

Meaning

On

Kun

81

13

number, count

kazu

82

6

many, much

ta

oo-i

83

4

a few, a little

shō

suku-nai, suko-shi

84

3

ten thousand

man

yorozu

85

5

half

han

naka-ba

86

7

shape

kei, gyō

katachi

87

4

thick

ta

futo-i

88

11

thin

sai

hoso-i

89

5

wide

hiro-i

90

8

long; leader

chō

naga-i

91

9

point

ten

bochi

92

3

circle

gan

maru

93

6

intersect

kou

maji-waru

94

6

light

kou

hikari

95

7

corner; horn

kaku

kado, tsuno, sumi

96

9

measure

kei

haka-ru

97

8

straight; fix

choku, jiki

tada-chi, nao-su

98

15

line

sen

suji

99

5

arrow

shi

ya

100

10

weak

jaku

yowa-i

101

11

strong

kyō

tsuyo-i

102

10

high

taka-i

103

6

same

ona-ji

104

16

parent

shin

oya

105

5

mother

bo

haha, kaa

106

4

father

fu

chichi, tou

107

8

older sister

shi

ane

108

5

older brother

kei

ani

109

7

younger brother

tei, dai

otōto

110

8

younger sister

mai

imōto

111

6

oneself

ji, shi

mizuka-ra

112

4

friend

tomo

113

7

body

tai

karada

114

4

hair

mou

ke

115

16

head

tou

atama

116

18

face

gan

kao

117

9

neck

shu

kubi

118

4

heart

shin

kokoro

119

10

time

ji

toki

120

18

weekday

 

121

12

morning

chō

asa

122

9

daytime

chū

hiru

123

8

night

ya

yoru

124

4

minute; understand

fun, bun

wa-karu

125

11

week

shū

 

126

9

spring

shun

haru

127

10

summer

ka

natsu

128

9

autumn

shū

aki

129

5

winter

fuyu

130

4

now

kon

ima

131

13

new

shin

atara-shii

132

5

old

ko

furu-i

133

12

interval

kan,
ken

ma, aida

134

4

direction

kata

135

5

north

hoku

kita

136

9

south

nan

minami

137

8

east

tou

higashi, azuma

138

西

6

west

sei, sai

nishi

139

13

far

en

tō-i

140

7

near

kin

chika-i

141

9

before

zen

mae

142

9

after

go, kō

nochi, ushi-ro, ato

143

4

inside

nai

uchi

144

5

outside

gai, ge

soto, hoka, hazu-su

145

12

place

jou

ba

146

6

ground

chi, ji

 

147

8

country

koku

kuni

148

13

garden

en

sono

149

7

valley

koku

tani

150

11

field

ya

no

151

10

meadow

gen

hara

152

7

hometown

ri

sato

153

5

city

shi

ichi

154

8

capital

kyou, kei

miyako

155

9

wind; -like

kaze

156

11

snow

setsu

yuki

157

12

cloud

un

kumo

158

6

pond

chi

ike

159

9

sea

kai

umi

160

8

rock

gan

iwa

161

9

star

sei

hoshi

162

9

room

shitsu

muro

163

4

door

ko

to, be

164

10

house

ka, ke

ie

165

6

Buddhist temple

ji

tera

166

10

pass through

tsū

tō-ru

167

8

gates

mon

kado

168

12

road

dou

michi

169

13

talk

wa

hanashi, hana-su

170

7

say

gen, gon

i-u, koto

171

12

answer

tou

kota-eru

172

7

voice

sei

koe

173

14

hear

bun, mon

ki-ku

174

14

language

go

kata-ru

175

14

read

doku

yo-mu

176

10

write

sho

ka-ku

177

10

record

ki

shiru-su

178

10

paper

shi

kami

179

8

brush stroke

ga, kaku

 

180

12

picture

kai

e

181

7

drawing

zu

haka-ru

182

3

craft

kō, ku

 

183

11

teach

kyō

oshi-eru

184

12

clear

sei

hare

185

9

think

shi

omo-u

186

6

consider

kanga-eru

187

8

know

chi

shi-ru

188

3

ability

sai, zai

wazukani,zae

189

11

reason

ri

kotowari

190

14

calculate

san

 

191

7

make

saku

tsuku-ru

192

4

origin

gen, gan

moto

193

9

eat

shoku

ta-beru, ku-u

194

6

meat

niku

 

195

10

horse

ba

uma, ma

196

4

cow

gyuu

ushi

197

11

fish

gyo

uo, sakana

198

11

bird

chō

tori

199

6

feather

u

ha, hane

200

14

chirp

mei

na-ku

201

7

wheat

baku

mugi

202

6

rice

bei, mai

kome

203

9

tea

cha, sa

 

204

6

colour

shoku

iro

205

11

yellow

ō

ki

206

11

black

koku

kuro

207

7

come

rai

ku-ru

208

6

go

kou, gyō

i-ku, yu-ku, okonau

209

10

return

ki

kae-ru

210

8

walk

ho

aru-ku, ayu-mu

211

7

run

sou

hashi-ru

212

4

stop

shi

to-maru

213

9

active

katsu

i-kiru

214

8

store

ten

mise

215

12

buy

bai

ka-u

216

7

sell

bai

u-ru

217

4

noon

go

uma

218

7

steam

ki

 

219

3

bow (noun)

kyū

yumi

220

6

-times

kai

 

221

6

meet

kai, e

a-u

222

11

team

so

kumi

223

11

ship

sen

fune

224

8

bright

mei

aka-rui

225

7

company

sha

yashiro

226

4

cut

setsu

ki-ru

227

13

electricity

den

 

228

6

every

mai

 

229

6

fit

gou

a-u

230

6

this; hit

a-taru

231

5

pedestal

dai, tai

 

232

13

pleasure

raku

tano-shii

233

4

public

kou

ōyake

234

4

pull

in

hi-ku

235

9

section

ka

 

236

14

song

ka

uta

237

2

sword

tou

katana

238

12

number

ban

 

239

5

use

you

mochi-iru

240

7

what

ka

nani, nan

Third grade (200 kanji)

#

Kanji

Strokes

Meaning

On

Kun

241

2

town section; measure word

chō

hinoto

242

5

generation

sei or se

yo

243

6

both

ryō

teru, futatsu

244

5

master, main

shu

nushi or omo

245

9

ride

no-ru

246

4

beforehand

yo

arakaji-me

247

8

abstract thing

ji

koto

248

5

serve

shi

tsuka-eru

249

5

other

ta

hoka

250

5

substitute

dai or tai

ka-waru or yo

251

7

dwell

su-mu

252

使

8

use

shi

tsuka-u

253

9

leader

kei

kakari or kaka-ru

254

10

double

bai

 

255

6

whole

zen

matta-ku

256

8

tool

gu

sona-eru or tsubusa-ni

257

5

copy

sha

utsu-su

258

6

row

retsu

 

259

7

help

jo

tasu-keru

260

10

diligence

ben

tsuto-meru

261

11

move

ugo-ku

262

12

win

shō

ka-tsu

263

4

change

ka

ba-keru

264

4

ward

ku

 

265

7

doctor

i

iya-su or i-suru

266

5

leave

kyo or ko

sa-ru

267

4

anti-

han

so-ru

268

8

take

shu

to-ru

269

8

receive

ju

u-keru

270

5

number

yobina or sake-bu

271

6

confront

mu-kau

272

7

you; monarch

kun

kimi

273

8

flavor

mi

aji or aji-wau

274

8

fate, life

mei

inochi

275

8

harmony; Japanese

wa

yawa-ragu or nago-yaka

276

9

article

hin

shina

277

10

employee

in

 

278

11

commerce

shō

 

279

11

question

mon

to-u or ton

280

7

slope

han

saka

281

5

center

ō

 

282

8

begin

shi

haji-meru

283

8

committee

i

yuda-neru

284

6

protect

shu

mamo-ru

285

6

cheap

an

yasu-i

286

8

fix

tei or jō

sada-meru

287

8

fruit; reality

jitsu

mi or mino-ru

288

9

guest

kyaku

 

289

10

Shinto shrine or prince (princess)

kyū

miya

290

宿

11

inn

shuku

yado or yado-ru

291

12

cold

kan

samu-i

292

7

opposite, against

tai

aite or soro-i

293

7

office

kyoku

tsubone

294

9

roof

oku

ya

295

8

shore

gan

kishi

296

10

island

shima

297

6

state

shū

su

298

11

curtain

chō

tobari

299

5

flat

hei or byō

tai-ra or hira

300

8

happiness

saiwa-i or shiawa-se

301

9

degree

do

tabi

302

10

warehouse

ko or ku

kura

303

10

yard

tei

niwa

304

6

style; ceremony; numerical formula

shiki

 

305

7

role

yaku

 

306

9

wait

tai

ma-tsu

307

9

hurry

kyū

iso-gu

308

10

breath

soku

iki

309

11

bad

aku

waru-i

310

12

sad

hi

kana-shii

311

13

thought

 

312

13

idea

i

 

313

13

feel

kan

 

314

8

place

sho

tokoro

315

5

hit

da

u-tsu

316

7

throw

na-geru

317

9

pick up

 

hiro-u

318

9

hold

ji

mo-tsu

319

9

finger

shi

yubi or sa-su

320

8

release

hana-su

321

16

organize

sei

totono-eru

322

10

trip

ryo

tabi

323

11

tribe

zoku

 

324

8

long ago

seki or shaku

mukashi

325

9

shine

shō

 

326

12

hot

sho

atsu-i

327

13

dark

an

kura-i

328

6

melody; curve

kyoku

ma-garu

329

6

possess

a-ru

330

8

clothes

fuku

 

331

12

period of time

ki

 

332

8

board

han or ban

ita

333

9

pillar

chū

hashira

334

10

root

kon

ne

335

12

plant

shoku

u-eru

336

13

business

gyō

 

337

14

appearance

sama

338

15

horizontal

ō

yoko

339

16

bridge

kyō

hashi

340

6

next

ji

tsugi or tsu-gu

341

12

tooth

shi

ha

342

6

death

shi

shi-nu

343

5

ice

hyō

kōri

344

7

decide

ketsu

ki-meru

345

8

oil

yu

abura

346

8

wave

ha

nami

347

8

pour

chū

soso-gu

348

8

swim

ei

oyo-gu

349

9

ocean

 

350

10

stream

ryū

naga-reru

351

10

extinguish

shō

ki-eru or ke-su

352

11

deep

shin

fuka-i

353

12

warm

on

atata-kai

354

12

harbor

minato

355

12

lake

ko

mizūmi

356

12

hot water

yu

357

13

China

kan

 

358

9

charcoal

tan

sumi

359

8

thing

butsu or motsu

mono

360

11

ball

kyū

tama

361

5

reason

yū or yu 

yoshi

362

5

say

shin

mō-su

363

9

world

kai

 

364

10

farm

 

hata or hatake

365

9

sick

byō

yamai

366

10

departure

hatsu

 

367

12

climb

tō or to

nobo-ru

368

5

skin

hi

kawa

369

5

dish

bei

sara

370

9

mutual

ai

371

9

prefecture

ken

ka-keru

372

10

true

shin

ma

373

12

wear

chaku

ki-ru or tsu-ku

374

12

short

tan

mijika-i

375

9

sharpen

ken

to-gu

376

5

salute

rei

 

377

9

deity

shin or jin

kami

378

11

festival

sai

matsu-ri

379

13

luck

fuku

 

380

9

second

byō

 

381

7

research

kyū

kiwa-meru

382

11

chapter

shō

 

383

12

juvenile

warabe

384

11

whistle

teki

fue

385

11

ordinal

dai

 

386

12

writing brush

hitsu

fude

387

12

class

hito-shii

388

15

box

hako

389

9

rank

kyū

 

390

11

end

shū

o-waru

391

14

green

ryoku

midori

392

14

practice

ren

ne-ru

393

6

sheep

hitsuji

394

9

beauty

bi

utsuku-shii

395

11

learn

shū

nara-u

396

8

someone

sha

mono

397

8

nurture

iku

soda-tsu

398

8

suffer

ku

kuru-shii or niga-i

399

10

luggage

ka

ni

400

12

fall

raku

o-chiru

401

12

leaf

ha

402

16

medicine

yaku

kusuri

403

6

blood

ketsu

chi

404

8

express

hyō

omote or arawa-su

405

13

poem

shi

uta

406

調

15

tone

chō

shira-beru

407

15

discuss

dan

 

408

7

beans

tō or zu

mame

409

9

lose

fu

ma-keru or o-u

410

10

awaken

ki

o-kiru

411

13

path

ro

ji

412

7

body

shin

mi

413

11

revolve

ten

koro-bu

414

12

lightly

kei

karu-i

415

13

agriculture

 

416

7

repay

hen

kae-su

417

9

follow

tsui

o-u

418

9

send

oku-ru

419

10

fast

soku

haya-i

420

11

progress

shin

susu-mu

421

12

play

aso-bu

422

12

carry

un

hako-bu

423

11

part

bu

 

424

11

metropolis

to or tsu

miyako

425

10

distribute

hai

kuba-ru

426

10

liquor

shu

sake or saka

427

9

heavy, gravity; pile

jū or chō

omo-i or kasa-neru

428

13

iron

tetsu

 

429

14

silver

gin

shirogane

430

12

open

kai

hira-ku or a-ku

431

10

institution

in

 

432

12

sunshine

hi

433

12

storey

kai

kizahashi

434

12

gather

shū

atsu-maru

435

9

surface

men 

omote or tsura

436

18

topic

dai

 

437

12

drink

in

no-mu

438

16

public building

kan

tate

439

14

station

eki

 

440

14

nose

bi

hana

Fourth grade (200 kanji)

#

Kanji

Strokes

Meaning

On

Kun

441

4

not

fu or bu

 

442

6

conflict

araso-u

443

5

attach

fu

tsu-ku

444

5

orders

rei

 

445

5

since

i

 

446

6

go-between

chū

naka

447

6

transmit

den

tsuta-eru

448

7

rank

i

kurai

449

7

low

tei

hiku-i

450

8

example

rei

tato-eru

451

便

9

convenience; letter

ben or bin

tayo-ri

452

9

trust

shin

 

453

10

storage

kura

454

10

climate

 

455

10

borrow

shaku

ka-riru

456

11

halt

tei

 

457

11

healthy

ken

 

458

11

side

soku

kawa

459

13

work

hatara-ku

460

15

hundred million

oku

 

461

6

portent or trillion

chō

kiza-shi

462

7

offspring

ji or ni

 

463

6

together

kyō

tomo

464

7

soldier

hei or hyō

tsuwamono

465

8

code

ten

 

466

7

cool

rei

tsume-tai or hi-eru or sa-meru

467

7

first

sho

hatsu or haji-me

468

7

separate

betsu

waka-reru

469

7

profit

ri

 

470

8

printing

satsu

su-ru

471

11

vice-

fuku

 

472

5

achievement

 

473

5

add

ka

kuwa-eru

474

7

toil

do

tsuto-meru

475

7

labor

negira-u

476

9

courage

isa-mu

477

5

wrap

tsutsu-mu

478

8

graduate

sotsu

 

479

8

cooperation

kyō

 

480

9

simple

tan

 

481

12

wide knowledge; Dr.

haku

 

482

6

mark

in

shirushi

483

8

participate

san

mai-ru

484

5

history

shi

 

485

5

director

shi

 

486

6

each

kaku

ono-ono

487

7

tell

koku

tsu-geru

488

8

circumference

shū

mawa-ri

489

11

chant

shō

tona-eru

490

12

rejoice

ki

yoroko-bu

491

15

container

ki

utsuwa

492

7

surround

i

kako-u

493

8

harden

ko

kata-maru

494

9

model

kei

kata

495

11

public chamber

 

496

13

salt

en

shio

497

3

gentleman

shi

 

498

9

change, strange

hen

ka-waru

499

4

husband

fu fuu bu

otto

500

5

lose

shitsu

ushina-u

501

6

like

su-ku or kono-mu

502

8

seasons

ki

 

503

10

grandchild

son

mago

504

7

perfect

kan

 

505

8

government official

kan

 

506

10

harm

gai

 

507

14

guess

satsu

 

508

11

nest

su

509

10

distinction

sa

 

510

7

hope

ki

mare

511

10

seat

seki

 

512

10

sash

tai

obi

513

8

bottom

tei

soko

514

8

urban prefecture

fu

 

515

11

ease

 

516

9

build

ken

ta-teru

517

8

diameter

kei

 

518

10

junior

to

 

519

11

acquire

toku

e-ru

520

5

inevitable

hitsu

kanara-zu

521

8

thought

nen

 

522

13

love 

ai

 

523

6

become

sei

na-ru

524

13

war

sen

ikusa or tataka-u

525

7

fold

setsu

o-ru

526

10

raise

kyo

a-geru

527

7

reformation

kai

arata-meru

528

11

salvation

kyū

suku-u

529

11

failure

hai

yabu-reru

530

12

scatter

san

chi-ru

531

10

fee

ryō

 

532

14

flag

ki

hata

533

9

yesterday

saku

 

534

12

scenery

kei

 

535

12

superlative

sai

mo or motto-mo

536

11

hope

nozo-mu

537

5

un-

mi

ima-da

538

5

end

matsu

sue

539

5

tag

satsu

fuda

540

7

lumber, material

zai

 

541

7

bundle

soku

taba or tsuka

542

8

pine

shō

matsu

543

8

accomplish, fruit

ka

ha-tasu

544

9

prosperity

ei

saka-eru

545

10

plan

an

 

546

10

apricot

bai

ume

547

11

contraption

kai

 

548

13

poles

kyoku

kiwa-meru

549

15

signpost

hyō

 

550

16

machine

ki

hata

551

4

lack

ketsu

ka-keru

552

14

curriculum

reki

 

553

10

remainder

zan

noko-ru

554

10

kill

satsu

koro-su

555

8

poison

doku

 

556

4

surname

shi

uji

557

5

people

min

tami

558

7

request

kyū

moto-mu

559

8

govern

chi or ji

osa-meru or nao-ru

560

8

method

 

561

8

cry

kyū

na-ku

562

9

shallow

sen

asa-i

563

10

bathe; bask

yoku

a-biru

564

11

pure

sei or shō

kiyo-raka

565

12

full

man

mi-chiru

566

14

fishing

ryō or gyo

asa-ru

567

6

lamp

hi

568

12

nothing

mu or bu

na-i

569

12

so

zen or nen

shika-shi

570

12

bake

shō

ya-ku

571

13

illuminate

shō

te-rasu

572

15

heat

netsu

atsu-i

573

8

pasture; breed

boku

maki

574

10

special

toku

 

575

11

give birth

san

u-mu

576

8

target

teki

mato

577

9

government ministry; omit; look back

shō or sei

habu-ku

578

9

celebrate

shuku

iwa-u

579

11

ballot

hyō

 

580

14

species; seed

shu

tane

581

16

accumulate; pile

seki

tsu-mu

582

20

emulate

kyō

kiso-u

583

10

laugh

shō

wara-u

584

14

pipe

kan

kuda

585

13

node

setsu

fushi

586

10

flour

fun

ko or kona

587

9

chronicle

ki

 

588

9

promise

yaku

 

589

12

tie

ketsu

musu-bu or yu-u

590

12

salary

kyū

tama-u

591

13

continue

zoku

tsuzu-ku

592

13

put

chi

o-ku

593

6

old man

o-iru

594

9

stomach

i

 

595

10

vein

myaku

 

596

13

intestines

chō

harawata

597

7

retainer

shin

 

598

10

cruise

 

599

7

good

ryō

yo-i

600

7

art

gei

 

601

8

bud

ga

me

602

8

England

ei

 

603

11

vegetable

sai

na

604

12

street, city

gai

machi

605

6

garment

i

koromo

606

9

need

i-ru

607

12

memorize

kaku

obo-eru or sa-meru

608

18

observe

kan

mi-ru

609

10

instruction

kun

 

610

13

test

shi

kokoro-miru or tame-su

611

14

theory

setsu

to-ku

612

15

section

ka

 

613

20

deliberation

gi

 

614

12

elephant; figure

zō or shō

 

615

11

freight

ka

 

616

12

savings

cho

ta-meru

617

12

expense

hi

tsui-yasu

618

15

prize

shō

 

619

9

army

gun

 

620

15

wheel

rin

wa

621

13

resign; speech; encyclopedia

ji

ya-meru

622

5

environs

hen

ata-ri

623

10

take along

ren

tsu-reru or tsura-neru

624

12

attain

 

tachi

625

15

choose

sen

era-bu

626

10

county

gun

 

627

12

quantity

ryō

 

628

16

transcript

roku

 

629

19

mirror

kyō

kagami

630

14

related

kan

seki

631

11

land

riku

 

632

12

squad

tai

 

633

14

quiet

sei

shizu-ka

634

12

obey

jun

 

635

19

request

gan

nega-u

636

18

sort

rui

 

637

9

fly

hi

to-bu

638

12

meal

han

meshi

639

15

foster

yashina-u

640

18

verify

ken

 

Fifth grade (185 kanji)

#

Kanji

Strokes

Meaning

On

Kun

641

3

long time

kyū

hisa

642

4

Buddha

futsu or butsu

hotoke

643

6

sham

ka or ke

kari

644

6

affair

ken

 

645

6

responsibility

nin

maka-seru

646

7

becoming

ji

ni-ru

647

7

surplus

yo

ama-ru

648

8

value

ka

atai

649

9

preserve

ho

tamo-tsu

650

10

discipline

shū

osa-meru

651

10

straw bag

hyō

tawara

652

10

individual

ko

 

653

12

provide

bi

sona-eru

654

14

statue

 

655

6

again

sai or sa

futata-bi

656

5

publish

kan

 

657

7

judge

han

waka-ru

658

8

control

sei

 

659

8

ticket

ken

 

660

9

rule

soku

notto-ru

661

8

effect

ki-ku

662

11

duty

mu

tsuto-meru

663

13

energy

sei

ikio-i

664

9

rich

atsu-i

665

5

phrase

ku

 

666

5

possible

ka

 

667

12

manage

ei

itona-mu

668

6

cause

in

yo-ru

669

6

association

dan or ton

 

670

5

pressure

atsu

 

671

6

exist

zai

a-ru

672

7

level

kin

 

673

11

foundation

ki

moto-zuku

674

12

report

muku-iru

675

14

boundary

kyō

sakai

676

13

grave

bo

haka

677

14

increase

ma-su or fu-eru

678

13

dream

mu

yume

679

8

wife

sai

tsuma

680

11

lady

fu

 

681

10

contain

 

682

11

approach

ki

yo-ru

683

12

abundant

fu

tomi

684

15

guide

michibi-ku

685

8

reside

kyo

i-ru

686

12

belong

zoku

 

687

5

linen

fu

nuno

688

10

expert

shi

 

689

11

normal

tsune

690

13

tree-trunk

kan

miki

691

7

preface

jo

 

692

5

valve

ben

 

693

11

stretch

chō

ha-ru

694

8

journey

ō

 

695

12

recovery

fuku

 

696

14

virtue

toku

 

697

7

intention

shi

kokorozashi

698

7

respond

ō

 

699

7

cheerful

kai

kokoroyo-i

700

8

gender

sei or shō

saga

701

10

grace

on

 

702

11

feelings

nasa-ke

703

14

condition

tai

 

704

14

accustomed

kan

na-reru

705

8

acquiesce

shō

uketamawa-ru

706

7

skill

gi

waza

707

8

beckon

shō

mane-ku

708

11

instruct

ju

sazu-keru

709

11

pick

sai

to-ru

710

11

contact

setsu

tsu-gu

711

12

propose

tei

sa-geru

712

13

loss

son

soko-neru

713

4

support

shi

sasa-eru

714

9

politics

sei

matsurigoto

715

9

circumstances

ko

yue

716

15

enemy

teki

kataki

717

11

cut off

dan

ta-tsu or kotowa-ru

718

5

old times

kyū

 

719

8

easy

eki

yasa-shii

720

15

outburst

aba-ku

721

7

clause

 

722

8

branch

shi

eda

723

9

investigate

sa

 

724

10

status

kaku

 

725

10

cherry

ō

sakura

726

12

examine

ken

 

727

14

construct

kama-eru

728

8

military

bu or mu

 

729

4

compare

hi

kura-beru

730

5

eternity

ei

naga-i

731

8

stream

ka

kawa

732

11

fluid

eki

 

733

11

mix

kon

ma-zaru

734

12

decrease

gen

he-ru

735

12

fathom

soku

haka-ru

736

13

standard

jun

 

737

14

perform

en

 

738

15

undefiled

ketsu

isagiyo-i

739

7

disaster

sai

wazawa-i

740

16

burn

nen

mo-eru

741

8

printing block

han

 

742

5

crime

han

oka-su

743

7

form

 

744

9

alone

doku

hito-ri

745

11

rate

ritsu or sotsu

hiki-iru

746

11

appear

gen

arawa-reru

747

10

detain

ryū or ru

todo-maru

748

11

abbreviation

ryaku

 

749

10

benefit

eki

 

750

11

eyeball

gan

me

751

10

rend

ha

yabu-ru

752

15

certain

kaku

tashi-ka

753

5

indicate

shi

shime-su

754

9

ancestor

so

 

755

13

prohibition

kin

 

756

11

shift

i

utsu-ru

757

12

extent

tei

hodo

758

12

tax

zei

 

759

16

fabricate

chiku

kizu-ku

760

14

refined

sei

 

761

10

elementary

su or so

moto

762

11

manage

kei or kyō

he-ru

763

12

relationship

su-beru

764

12

discontinue

zetsu

ta-tsu

765

綿

14

cotton

men

wata

766

14

whole

 

767

15

compile

hen

a-mu

768

17

exploits

seki

 

769

18

weave

shiki

o-ru

770

13

guilt

zai

tsumi

771

13

flock

gun

mu-reru

772

13

righteousness

gi

 

773

10

till

tagaya-su

774

18

employment

shoku

 

775

8

fertilizer

hi

ko-yasu

776

10

ability

 

777

16

entertain

kyō

oko-su

778

6

tongue

zetsu

shita

779

8

cottage

sha

 

780

11

art

jutsu

sube

781

16

defense

ei

 

782

14

manufacture

sei

 

783

14

duplicate

fuku

 

784

11

rule

ki

 

785

13

untie

ge or kai

to-ku

786

11

establish

setsu

mou-keru

787

11

permit

kyo

yuru-su

788

12

evidence

shō

akashi

789

12

evaluate

hyō

 

790

17

lecture

 

791

17

apologize

sha

ayama-ru

792

19

discriminating

shiki

 

793

20

safeguard

go

mamo-ru

794

13

bountiful

yuta-ka

795

10

wealth

zai

 

796

11

poor

hin

mazu-shii

797

11

blame

seki

se-meru

798

12

lend

tai

ka-su

799

貿

12

trade

 

800

12

congratulations

ga

 

801

13

resources

shi

 

802

15

approve

san

 

803

15

quality

shitsu

 

804

16

transport

yu

 

805

8

mention

jutsu

no-beru

806

9

astray

mei

mayo-u

807

退

9

retreat

tai

shirizo-ku

808

9

inverted

gyaku

saka-rau

809

10

create

tsuku-ru

810

12

overdo

ka

ayama-chi

811

14

suitable

teki

 

812

14

acid

san

 

813

13

mineral

 

814

14

copper

 

815

14

coin

sen

zeni

816

7

resist

fuse-gu

817

9

limit

gen

kagi-ru

818

11

precipitous

ken

kewa-shii

819

14

occasion

sai

kiwa

820

14

miscellaneous

zatsu

 

821

8

negative

hi

ara-zu

822

13

deposit

yo

azu-keru

823

14

territory

ryō

 

824

18

amount

gaku

hitai

825

13

domesticate

shi

ka-u

Sixth grade (181 kanji)

#

Kanji

Strokes

Meaning

On

Kun

826

8

row

hei

nami or nara-bu

827

7

chaos

ran

mida-reru

828

8

milk

nyū

chichi

829

3

deceased

na-kunaru

830

4

kindness

jin

 

831

8

offer

kyō or ku

tomo

832

10

actor

hai

 

833

10

value

chi

atai

834

13

wound

shō

kizu

835

17

superior

yasa-shii

836

10

political party

 

837

5

counter for books

satsu

 

838

5

dispose

sho

 

839

8

engrave

koku

kiza-mu

840

12

divide

katsu

wa-ru

841

12

create

tsuku-ru

842

15

drama

geki

 

843

12

diligence

kin

tsuto-meru

844

6

dangerous

ki

aya-ui

845

7

egg

ran

tamago

846

17

strict

gen

kibi-shii

847

4

obtain

shū

osa-meru

848

6

queen

kisaki

849

7

negate

hi

ina or iya

850

6

suck

kyū

su-u

851

8

call

ko

yo-bu

852

12

virtue

zen

yo-i

853

7

quandary

kon

koma-ru

854

8

droop

sui

ta-reru

855

9

castle

shiro

856

11

range

iki

 

857

9

play music

kana-deru

858

16

stirred up

fun

furu-u

859

姿

9

shape

shi

sugata

860

6

suppose

son

 

861

7

filial piety

 

862

6

home

taku

ie

863

6

eaves

u

 

864

8

religion

shū

865

8

mid-air

chū

 

866

8

treasure

takara

867

9

proclaim

sen

notama-u

868

11

secrecy

mitsu

 

869

3

measurement

sun

 

870

9

specialty

sen

moppa-ra

871

10

shoot

sha

i-ru

872

10

leader

shō

 

873

12

revered

son

touto-bu

874

12

concerning

shū

tsu-ku

875

4

measure of length

shaku

 

876

8

deliver

kai

todo-ku

877

10

expand

ten

 

878

14

stratum

 

879

3

self

ko

onore

880

9

scroll

kan

ma-ku

881

13

curtain

maku or baku

 

882

3

dry

kan

ho-su

883

5

infancy

osana-i

884

5

government office

chō

 

885

10

sit

za

suwa-ru

886

8

prolong

en

no-basu

887

9

rhythm

ritsu

 

888

10

obey

shitaga-u

889

7

forget

wasu-reru

890

8

loyalty

chū

 

891

16

constitution

ken

 

892

7

ego

ga

ware

893

7

criticism

hi

 

894

8

shouldering

tan

nina-u

895

8

worship

hai

oga-mu

896

8

broaden

kaku

hiro-geru

897

11

discard

sha

su-teru

898

11

grope

tan

saga-su

899

11

infer

sui

 

900

12

brandish

ki

 

901

16

maneuver

ayatsu-ru

902

12

respect

kei

uyama-u

903

9

reflect

ei

utsu-ru

904

12

nightfall

ban

 

905

13

warmth

dan

atata-kai

906

14

livelihood

bo

ku-rasu

907

10

melodious

hoga-raka

908

6

desk

ki

tsukue

909

8

sheet of…

mai

 

910

9

dye

sen

so-meru

911

10

stocks

chu, shu

kabu

912

12

rod

 

913

14

imitation

mo or bo

 

914

15

rights

ken

 

915

16

trees

ju

ki

916

11

longing

yoku

ho-shii

917

9

steps

dan

 

918

沿

8

run alongside

en

so-u

919

9

fountain

sen

izumi

920

9

wash

sen

ara-u

921

9

sect

ha

 

922

11

settle

sai

su-mu

923

13

source

gen

minamoto

924

15

tide

chō

shio

925

16

violent

geki

hage-shii

926

6

ashes

kai

hai

927

15

ripen

juku

u-reru

928

4

one-sided

hen

kata

929

10

corps

han

 

930

11

uncommon

i

koto-naru

931

14

doubt

gi

utaga-u

932

12

pain

tsū

ita-i

933

9

emperor

ō

934

11

prosper

sei

mo-ru

935

13

alliance

mei

 

936

9

watch over

kan

 

937

9

sand

sa or sha

suna

938

14

magnet

ji

 

939

7

me

shi

watakushi or watashi

940

10

secret

hi

hi-meru

941

14

cereal

koku

 

942

5

hole

ketsu

ana

943

11

window

mado

944

12

muscle

kin

suji

945

12

scheme

saku

 

946

18

simplicity

kan

 

947

16

sugar

 

948

7

lineage

kei

 

949

9

crimson

beni or kurenai

950

10

settlement

osa-meru

951

10

genuine

jun

 

952

13

silk

ken

kinu

953

16

vertical

tate

954

17

shrink

shuku

chidi-mu

955

13

government office

sho

 

956

11

forthcoming

yoku

 

957

13

holy

sei

 

958

9

lung

hai

 

959

9

back

hai

se

960

10

bosom

kyō

mune

961

11

brain

 

962

13

abdomen

fuku

hara

963

19

entrails

 

964

18

lookover

rin

nozo-mu

965

6

climax

shi

ita-ru

966

8

young

jaku

waka-i

967

11

renowned

cho

arawa-su or ichijiru-shii

968

13

foment

mu-su

969

15

storehouse

kura

970

10

silkworm

san

kaiko

971

12

masses

shū

 

972

12

judge

sai

saba-ku

973

12

attire

sō or shō

yosoo-u

974

13

rear

ri

ura

975

12

supplement

ho

ogina-u

976

11

look at

shi

mi-ru

977

17

perusal

ran

 

978

10

chastise

u-tsu

979

11

visit

otozu-reru

980

11

translate

yaku

wake

981

12

poetry

shi

kotoba

982

14

document

shi

 

983

14

recognize

nin

mito-meru

984

15

born

tan

 

985

13

sincerity

sei

makoto

986

14

mistake

go

ayama-ru

987

15

theory

ron

 

988

15

various

sho

moro

989

19

admonish

kei

imashi-meru

990

12

precious

ki

tatto-i

991

13

fare

chin

 

992

15

bequeath

i

 

993

11

mail

 

994

11

home town

kyō

995

10

needle

shin

hari

996

16

steel

hagane

997

11

closed

hei

shi-meru

998

14

tall

kaku

 

999

10

descend

o-riru

1000

10

majesty

hei

 

1001

10

exclude

jo or ji

nozo-ku

1002

14

hurt

shō

sawa-ru

1003

18

difficult

nan

muzuka-shii

1004

9

leather

kaku

kawa

1005

11

place on the head

chō

itada-ku

1006

10

bone

kotsu

hone

Advertisements

About pascalteacher

Trang thông tin Toán học và Tin học

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Các tác giả

Chuyên mục

Tháng Một 2016
H B T N S B C
« Th12   Th2 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

NCT Computer

Flickr Photos

Thống kê

  • 308,741 lượt xem

pascalteacher.nct@gmail.com


Trang huấn luyện học sinh giỏi Tin học

Advertisements
%d bloggers like this: