//
you're reading...
Dạy học môn Toán, Tài liệu môn Toán

Phân phối chương trình Toán lớp 10

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN MÔN TOÁN LỚP 10
Áp dụng từ năm học 2011-2012
———————–
Cả năm: 37 tuần 105 tiết.
Học kỳ I: 19 tuần 54 tiết; Học kỳ II: 18 tuần 51 tiết.
Cả năm:
105 tiết
Đại số 62 tiết
Hình học 43 tiết
Học kỳ I:
54 tiết
32 tiết
13 tuần đầu x 2 tiết / tuần = 26 tiết
6 tuần sau x 1 tiết / tuần = 6 tiết
22 tiết
13 tuần đầu x 1 tiết/tuần = 13 tiết
3 tuần sau x 2 tiết / tuần = 6 tiết
3 tuần (cuối kỳ) x1tiết/tuần = 3 tiết
Học kỳ II:
51 tiết
30 tiết
12 tuần đầu x 2 tiết / tuần = 24 tiết
6 tuần sau x 1 tiết / tuần = 6 tiết
21 tiết
12 tuần đầu x 1 tiết / tuần = 12 tiết
3 tuần sau x 2 tiết / tuần = 6 tiết
3 tuần (cuối kỳ) x1tiết/tuần = 3 tiết
A ĐẠI SỐ KỲ I
TIẾT PPCT
TÊN BÀI DẠY
GHI CHÚ
Chương I: Mệnh đề-Tập hợp (8 tiết)
1
§1.Mệnh đề.Luyện tập
Trình bày tinh giảm về mặt lý thuyết, nhất là phần mệnh đề chứa biến.
2
Luyện tập§1
Bài tập cần làm (tr 9-10): 1, 2,3,4,5
3
§2. Tập hợp.
Bài tập cần làm (tr ):1,2,3
4
§3. Các phép toán tập hợp
Bài tập cần làm (tr 15):1,2,4
5
Bài tập §3.
6
§4. Các tập hợp số. Bài tập.
Bài tập cần làm (tr 18):1,2,3
7
§5. Số gần đúng. Sai số. Bài tập.
Không dạy sai số tuyệt đối, ví dụ5 trang 22thực hiện với lưu ý: Giới thiệu khái niệm ”Độ chính xác của một số gần đúng”.
8
Ôn tập chương I.
Bài tập cần làm (tr 23):2, 3a, 4, 5(tr 24-26):10, 11, 12, 14.
Chương II: Hàm số bậc nhất, bậc hai (8 tiết)
9, 10
§1. Hàm số. Bài tập§1.
Bài tập cần làm (tr 38-39):1a, 1c, 2, 3, 4
11, 12
§2. Hàm số y = ax + b.
Luyện tập
I Ôn tập hàm số bậc nhất
II. hàm hằng y =b.Hai phần này chỉ đọc thêm ( không dạy).Bài tập cần làm (tr 41-42):1d, 2a, 3, 4a
13, 14
§3. Hàm số bậc hai.
Luyện tập
Bài tập cần làm (tr 49-50):1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4
15
Ôn tập chương II
Bài tập cần làm (tr 50-51):8a, 8c, 9c, 9d, 10, 11, 12
16
Kiểm tra 1 tiết.
Chương III: Phương trình và hệ phương trình (11 tiết)
17, 18
§1. Đại cương về phương trình.
Bài tập cần làm (tr 57):3, 4
19
Luyện tập §1.
20, 21
§2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai.
I .Ôn tập về phương trình bậc nhất, bậc hai và phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối (phần 1) chỉ đọc thêm,không dạy .
Bài tập cần làm (tr 62-63):7, 8
22
§2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai.(tiếp theo)
23
Luyện tập.§2
24, 25
§3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn thực hành MTBT.
Bài tập cần làm (tr 68):1, 2a, 2c, 3, 5a, 7
26
Ôn tập chươngIII
Bài tập cần làm (tr 70):3a, 3d, 4, 5a, 5d, 6, 7, 10
27
Kiểm tra chươngIII
Chương IV: Bất đẳng thức, bất phương trình (học kỳ I có 3 tiết, Kỳ II 13 tiết)
28, 29
§1. Bất đẳng thức
Bài tập cần làm (tr 79):1, 3, 4, 5
30
§2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
Bài tập cần làm (tr 87-88):1a, 1d, 2, 4, 5
31
Ôn tập học kỳ I
32
Kiểm tra cuối HKI
B ĐẠI SỐ KỲ II
TIẾT PPCT
TÊN BÀI DẠY
Nội dung điều chỉnh
33
§2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn. (tiếp theo)
34, 35
§3. Dấu của nhị thức bậc nhất.
Bài tập cần làm (tr 94):1, 2a, 2c, 3
36
Luyện tập.§3
37
§4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn số. Luyện tập
Bài tập cần làm (tr 99-100):1, 2,
38
39, 40
§5. Dấu của tam thức bậc hai.
Bài tập cần làm (tr 105):1, 2, 3
41
Luyện tập.§5
42
Ôn tập chương IV.
Bài tập cần làm (tr 106-108):1, 3, 4, 5, 6, 10, 13
43
Kiểm tra 1 tiết.
Chương V: Góc lượng giác và cung lượng giác (13 tiết)
44, 45
§1. Góc và cung lượng giác.Luyện tập
Bài tập cần làm (tr 140): 1, 2a, 2d, 3a, 3c, 4a, 4c, 5a, 5b, 6
46, 47
§2. Giá trị lượng giác của một cung
Bài tập cần làm (tr 148): 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5
48, 49
Luyện tập §2.
50, 51, 52, 53
§3. Công thức lượng giác.
Bài tập §3.
Bài tập cần làm (tr 153): 1,2a,2b,3,4a,4b,5,8
54, 55
Ôn tập chương V.
Bài tập cần làm (tr 155): 3, 4, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7d, 8a, 8d
56
Kiểm tra chương V
Chương VI: Thống kê
(6 tiết , gồm cả ôn tập cuối năm và kiểm tra)
57
Một vài khái niệm mở đầu về thống kê
3 phần đưới đây không dạy:
§1.Bảng phân bố tần số, tần suất
§ 2.Biểu đồ
§ 3. Số trung bình cộng, số trung vị. Mốt
58-59
§4. Phương sai và độ lệch chuẩn.
Luyện tập – MTBT
Thực hiện với lưu ý: Giới thiệu khái niệm bảng phân bố tần số ghép lớp và bảng phân bố tần suất ghép lớp;
Bài tập cần làm (tr 128):1, 2, 3
60
Ôn tập chương VI
.Bài tập cần làm (tr 128-131):4e, bài tập thực hành nhóm
(dành cho các nhóm học sinh)
61
Ôn tập cuối năm
Bài tập cần làm (tr 159): 1, 3, 4a, 4b, 5, 7, 8, 11
62
Kiểm tra cuối HKII
HÌNH HỌC
TIẾT
TÊN BÀI DẠY
GHI CHÚ
Chương I: Vectơ (13 tiết)
1, 2
§1. Các định nghĩa.
Bài tập cần làm
(tr 7):1,2,3,4
3, 4
§2. Tổng và hiệu của các vectơ.
Bài tập cần làm (tr 12):1, 2, 3, 4, 5
5
Luyện tập §2.
6, 7, 8
§3. Tích một số với một vectơ.
Luyện tập §3.
Bài tập cần làm (tr 17):1, 2, 4, 5, 6
9, 10, 11
§4. Hệ trục toạ đô.(3 tiết)
Luyện tập §4.
Bài tập cần làm (tr 26):3, 5, 6, 7,8
12
Ôn tập chương I
Bài tập cần làm (tr 27):5, 6, 9, 11, 12
13
Kiểm tra cuối chương I
Chương II: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng (14 tiết)
14
§1. Giá trị lượng giác của một góc
(trang 35-37)
Chỉ giới thiệu về Bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt để phục vụ cho phần góc giữa hai vectơ. Không dạy các nội dung còn lại.
15
Luyện tập §1.
Bài tập cần làm (tr 40):2, 5, 6
16, 17, 18
§2. Tích vô hướng của hai vectơ.
Bài tập cần làm (tr 45):1, 2, 4, 5
19
Câu hỏi và bài tập.§2.
20
Ôn tập cuối học kỳ I
21
Kiểm tra cuối học kỳ 1
22
Trả bài KT cuối HKI
23, 24, 25
§3. Các hệ thức lượng trong tam giác.Giải tam giác.
Bài tập cần làm (tr 59-60):1, 3, 4, 6, 8, 9
26, 27
Luyện tập §3.
28
Ôn tập chương II
Bài tập cần làm (tr 62):4, 7, 8, 9, 10
Chương III: Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng (15 tiết)
29, 30, 31, 32
§1. Phương trình đường thẳng.
Bài tập cần làm (tr 80):1, 2, 3, 5, 6, 7, 8a, 9
33
Luyện tập §1.
34
Kiểm tra 1 tiết.(giữa chương III)
35, 36
§2. Phương trình đường tròn
Bài tập cần làm (tr 83):1a, 2a, 2b, 3a, 6
37
Luyện tập §2.
38
§3. Phương trình đường elip.
Không dạy mục 4 liên hệ giữa đtròn và elíp. Bài tập cần làm (tr 88):1a, 1b, 2, 3.
39
Câu hỏi và bài tập §3.
40
Ôn tập chương III
Bài tập cần làm (tr93) :1,3,4,5,8a,9.
4, 42
Ôn tập cuối năm.
Bài tập cần làm (tr 98-99):1, 3, 4, 5, 6, 8,9
43
Kiểm tra cuối năm
Advertisements

About pascalteacher

Trang thông tin Toán học và Tin học

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Các tác giả

Chuyên mục

Tháng Mười 2015
H B T N S B C
« Th9   Th11 »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

NCT Computer

Flickr Photos

Thống kê

  • 325,978 lượt xem

pascalteacher.nct@gmail.com


Trang huấn luyện học sinh giỏi Tin học

Advertisements
%d bloggers like this: