//
you're reading...
098 - Năm học 2015 - 2016

Hướng dẫn thực hiện các hoạt động gíao dục và dạy học tự chọn năm học 2015-2016

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1148/SGDĐT-GDTrH

   Đồng Tháp, ngày 21 tháng 8 năm 2015

V/v hướng dẫn thực hiện
các hoạt động gíao dục và dạy học tự
chọn năm học 2015-2016

 

                              Kính gửi:

 – Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo;

– Hiệu trưởng trường THPT.

 

          Thực hiện Hướng dẫn số 63/SGDĐT-GDTrH, ngày 03/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2015 – 2016 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

       Sở GDĐT hướng dẫn thực hiện các hoạt động giáo dục và dạy học tự chọn năm học 2015-2016 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

1. Hoạt động giáo dục hướng nghiệp

– Tiếp tục thực hiện Công văn số 941/SGDĐT-GDTrH ngày 30/9/2008 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ hoạt động giáo dục hướng nghiệp.

– Thực hiện công tác hoạt động giáo dục hướng nghiệp đối với học sinh từ
lớp 9 đến lớp 12, thời lượng 9 tiết/năm học (5 tiết/HK I, 4 tiết/HKII) và thực hiện đầy đủ các chủ đề theo qui định của Bộ GDĐT.

– Phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trường Cao đẳng, Đại học; đồng thời tăng cường mời học sinh thành đạt, doanh nghiệp hiệu quả và doanh nhân thành đạt tư vấn, hướng nghiệp, chọn nghề phù hợp cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12, thực hiện ít nhất 2 lần/năm học có thể lồng ghép các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Đẩy mạnh đa dạng các phương thức tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh trung học.

– Tiếp tục phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS theo điều kiện, trình độ năng lực của học sinh, có thể học tiếp lớp 10 hoặc học sinh vào học các trường nghề, trung cấp chuyên nghiệp.

2. Hoạt động giáo dục nghề phổ thông (GDNPT)

Thực hiện Công văn số 8608/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2007 của Bộ GDĐT về thực hiện hoạt động giáo dục nghề phổ thông văn bản số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2008 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thi và cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông.

– Chương trình hoạt động giáo dục nghề phổ thông cấp THPT (lớp 11) có 105 tiết; cấp THCS (lớp 8) có 75 tiết.

– Căn cứ vào điều kiện cụ thể của nhà trường về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên để tổ chức hoạt động giáo dục nghề phù hợp, hiệu quả và hạn chế thấp nhất việc thừa giờ giáo viên dạy hoạt động giáo dục nghề phổ thông. Thực hiện tổ chức dạy các nghề: tin học văn phòng, điện dân dụng, làm vườn, nghề nấu ăn. Khuyến khích việc dạy nghề truyền thống của địa phương ở những nơi có điều kiện thuận lợi; tổ chức dạy nghề tìm hiểu kinh doanh trong trường học.

– Những đơn vị không đủ điều kiện tổ chức dạy hoạt động giáo dục nghề phổ thông thì chuyển thời lượng hoạt động giáo dục nghề phổ thông qua dạy các môn văn hóa theo nhu cầu thực tế của nhà trường.

– Kết quả học tập GDNPT của học sinh được đánh giá trên cả 3 mặt: kiến thức, kỹ năng và thái độ theo yêu cầu của nội dung hoạt động được quy định tại
Chương trình giáo dục cấp THPT ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ GDĐT.

         – Đánh giá kết quả học tập GDNPT của học sinh thực hiện bằng việc cho điểm các loại bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ và tính điểm trung bình như
một môn học, xếp loại theo quy định của Quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS, THPT hiện hành.

         – Điểm trung bình GDNPT không tham gia tính điểm trung bình các môn học từng học kỳ và cả năm. Những  học sinh đạt điểm trung bình GDNPT từ 5,0 trở lên, nếu có nguyện vọng sẽ được đăng ký dự thi cấp chứng nhận nghề phổ thông cấp THCS, THPT.

3. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

– Thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp THCS, THPT thời
lượng 2 tiết/tháng (10 tiết HK I, 8 tiết HKII), thực hiện đầy đủ các chủ đề theo qui định của Bộ GDĐT.

– Hiệu trưởng trường THCS, THPT tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp với hình thức phong phú, đa dạng mang tính giáo dục cho học sinh, tích hợp vào các hoạt động ngoại khóa, các buổi sinh hoạt chung của nhà trường, chú trọng mối quan hệ phối hợp giữa nhà trường với cộng đồng, xây dựng môi trường sư phạm tích cực trong nhà trường, kết hợp tốt giữa giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội đảm bảo yêu cầu và hiệu quả của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

* Lưu ý:
Việc tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển dần sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo, đồng thời quản lí các hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

II. DẠY HỌC TỰ CHỌN

Cấp THCS:

Tổng số 70 tiết/lớp/năm, thực hiện bằng 1 trong 2 cách sau:

+ Thực hiện dạy môn học tự chọn.

+ Tùy điều kiện cụ thể năng lực học tập của học sinh, giáo viên chủ nhiệm phối hợp giáo viên bộ môn đề xuất Hiệu trưởng thời lượng và nội dung dạy học chủ đề tự chọn bám sát, tập trung 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Cấp THPT:

+ Ban KHTN, ban KHVH&NV: Tổng số 35 tiết/lớp/năm.

+ Ban cơ bản: Tổng số 123 tiết/lớp/năm.

  Dạy học chủ đề tự chọn bám sát là để ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức – kỹ năng, không bổ sung kiến thức nâng cao mới. Hiệu trưởng các trường THPT, THCS lập Kế hoạch dạy học chủ đề tự chọn bám sát (chọn môn học, ấn định số tiết cho từng môn, từng nội dung bài dạy) cho từng lớp, ổn định trong từng học kì trên cơ
sở đề nghị của các tổ trưởng chuyên môn và giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm lớp.

Môn học tự chọn nâng cao của ban Cơ bản có thể thực hiện bằng 1 trong 2 cách: Sử dụng sách giáo khoa nâng cao hoặc sử dụng sách giáo khoa biên soạn theo chương trình chuẩn kết hợp với chủ đề tự chọn nâng cao của môn học đó.

Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập chủ đề tự chọn nâng cao, chủ đề tự chọn bám sát các môn học thực hiện theo quy định tại Quy chế 58 đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT của Bộ GDĐT.

* Lưu ý:

Chương trình dạy học chủ đề tự chọn bám sát và dạy học 2 buổi/ngày lồng ghép vào phân phối chương trình chi tiết theo từng môn học.

– Đối với các lớp 6 thực hiện theo mô hình trường học mới sẽ có văn bản hướng dẫn riêng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng GDĐT

– Hướng dẫn, chỉ đạo các trường THCS thuộc địa bàn thực hiện các hoạt động giáo dục và dạy học tự chọn hiệu quả nhất, tránh hình thức. Tùy theo điều kiện của mỗi đơn vị, bố trí thời điểm tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục và dạy học tự chọn phù hợp.

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá từng học kỳ, cả năm học. Báo cáo về Sở GDĐT cùng với báo cáo Sơ kết học kỳ I và báo cáo tổng kết cuối năm học.

2. Trường THPT

– Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động giáo dục và dạy học tự chọn hiệu quả nhất, tránh hình thức. Tùy theo điều kiện của mỗi đơn vị, bố trí thời điểm tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục và dạy học tự chọn phù hợp.

– Đưa các hoạt động giáo dục và dạy học tự chọn vào kế hoạch dạy học của nhà trường. Báo cáo về Sở GDĐT cùng với báo cáo Sơ kết học kỳ I và báo cáo tổng kết cuối năm học.

Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cần báo cáo kịp thời với Sở GDĐT (qua Phòng GDTrH) để được hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC

– Như trên (để thực
hiện);

PHÓ GIÁM ĐỐC

– Giám đốc, các phó Giám đốc (báo cáo); 

 

– Trưởng các phòng CMNV
Sở (phối hợp);                           

 

 

 

Nguyễn Thúy Hà

Advertisements

About pascalteacher

Trang thông tin Toán học và Tin học

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Các tác giả

Chuyên mục

Tháng Mười 2015
H B T N S B C
« Th9   Th11 »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

NCT Computer

Flickr Photos

Thống kê

  • 324,905 lượt xem

pascalteacher.nct@gmail.com


Trang huấn luyện học sinh giỏi Tin học

Advertisements
%d bloggers like this: