//
you're reading...
04 - Học tiếng Thái

Những câu thông dụng

ประโยคแบบง่าย

Simple Sentences

Thailand.danserประโยคตัวอย่างแบบง่าย ๆ

Simple Sentences and Questionsก็ยังชั่วเลย

gaawF yangM chuaaF leeuyM
“Well, I’m still not getting better.”กระดาษทำจากต้นไม้

graL daatL thamM jaakL dtohnF maaiH
“Paper is made from trees.”กรุณาอย่าเพิ่งขัดจังหวะ รอให้ผมพูดจบก่อนนะครับ

gaL rooH naaM yaaL pheerngF khatL jangM waL raawM haiF phohmR phuutF johpL gaawnL naH khrapH
“Please don’t interrupt; wait until I have finished speaking.”ก่อนเข้าบ้าน ต้องแวะซื้อข้าวเย็นตรงปากซอยก่อน

gaawnL khaoF baanF dtawngF waeH seuuH khaaoF yenM dtrohngM bpaakL saawyM gaawnL
“Before [I] get into the house, [I] need to stop and buy some dinner at the corner [shop].”ก่อนจะไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่น เราต้องรู้จักช่วยตัวเองก่อน

gaawnL jaL bpaiM khaawR khwaamM chuayF leuuaR jaakL khohnM euunL raoM dtawngF ruuH jakL chuayF dtuaaM aehngM gaawnL
“Before you go ask for help from someone else, you should know how to help yourself.”กับผมแล้ว ผมเห็นว่าเราชนะแน่

gapL phohmR laaeoH phohmR henR waaF raoM chaH naH naaeF
“Personally, I think we will win for sure.”การขาดทุนครั้งนี้ เป็นเรื่องที่สร้างความกังวลให้เขามาก

gaanM khaatL thoonM khrangH neeH bpenM reuuangF theeF saangF khwaamM gangM wohnM haiF khaoR maakF
“The loss in his trade is of great concern to him.”กูงงไปหมดแล้ว

guuM ngohngM bpaiM mohtL laaeoH
“I’m completey baffled.”ขณะนี้ไม่สามารถสมัครสมาชิกได้

khaL naL neeH maiF saaR maatF saL makL saL maaM chikH daiF
“I cannot become a member at this time.”ขอโทษที่ทำให้ต้องรอนะครับ

khaawR tho:htF theeF thamM haiF dtawngF raawM naH khrapH
“Sorry to keep you waiting.”ขอโทษนะ ผมไม่รู้จริง ๆ ว่าสถานการณ์มันแย่ขนาดนั้น

khaawR tho:htF naH phohmR maiF ruuH jingM waaF saL thaanR naH gaanM manM yaaeF khaL naatL nanH
“I’m sorry, I hadn’t realized the situation was that bad.”ขอโทษนะครับ ผมจำคุณไม่ได้

khaawR tho:htF naH khrapH phohmR jamM khoonM maiF daiF
“Sorry, I didn’t recognize you.”ขอบคุณที่อยู่รอครับ

khaawpL khoonM theeF yuuL raawM khrapH
“Thank you for waiting for me [even though I am late].”ขอบคุณมาก

khaawpL khoonM maakF
[a person, younger and/or lower in status, thanking the other who is older and/or higher in status] “Thank you very much”ขอเป็นโอกาสหน้า

khaawR bpenM o:hM gaatL naaF
“I’d like to do it next time.”ขอฝากไว้ก่อน

khaawR faakL waiH gaawnL
“Please let me leave this with you.”ขอให้อดทนอีกนิด

khaawR haiF ohtL thohnM eekL nitH
“Please be a little more patient.”ขออภัยในความไม่สะดวก

khaawR aL phaiM naiM khwaamM maiF saL duaakL
“Please excuse the inconvenience.”ขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้

khaawR aL phaiM naiM khwaamM maiF saL duaakL maaM naH theeF neeH
“We applogize for any inconvenience [you may have experienced] at this time.”เขาเงียบไปหลังจากได้ยินคนนินทา

khaoR ngiiapF bpaiM langR jaakL daiF yinM khohnM ninM thaaM
“He remained quiet after he heard people gossip.”เขาเต็มใจมากที่จะตอบคำถามของคุณ

khaoR dtemM jaiM maakF theeF jaL dtaawpL khamM thaamR khaawngR khoonM
“He is very happy to answer your questions.”เขาเตี้ยกว่าผม

khaoR dtiiaF gwaaL phohmR
“He is shorter than I am.”
เขาทำอะไร ๆ ก็เก่งไปหมด
khaoR thamM aL raiM aL raiM gaawF gengL bpaiM mohtL
“No matter what she does, she’s does it well.”
เขาโทรมาสิบครั้งแล้ว น่ารำคาญเหลือเกิน
khaoR tho:hM maaM sipL khrangH laaeoH naaF ramM khaanM leuuaR geernM
“He called me ten times already; he’s becoming a real pain in the neck.”
เขาไม่ว่าอะไร ๆ หรอก
khaoR maiF waaF aL raiM aL raiM raawkL
“He has no comment.” “He might make no comment.
เขาวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายของเขา
khaoR waangM phaaenR pheuuaF banM looH bpaoF maaiR khaawngR khaoR
“He is making plans to achieve his goals.”
เขาวิ่งเต็มกำลัง
khaoR wingF dtemM gamM langM
“He’s running at full speed.”
เขาอยากให้ทุกคนเข้าใจเขา แต่ไม่มีใครเข้าใจเขาเลย
khaoR yaakL haiF thookH khohnM khaoF jaiM khaoR dtaaeL maiF meeM khraiM khaoF jaiM khaoR leeuyM
“He wants everyone to understand him, but no one understands him at all.”
เขาเอาตัวไม่รอด
khaoR aoM dtuaaM maiF raawtF
“He can’t save himself.”
เขียนไว้ดีกว่า จะได้ไม่ลืม
khiianR waiH deeM gwaaL jaL daiF maiF leuumM
“Better write it down, so [you] will not forget it.”
คิดถึงจังเลย
khitH theungR jangM leeuyM
“I miss you so much!”
คิดถึงมาก
khitH theungR maakF
“I miss you so much.”
คิดถึงเหมือนกัน
khitH theungR meuuanR ganM
“[I] also miss [you].”
คุณเก่งมากเลย
khoonM gengL maakF leeuyM
“You are really smart!”
คุณเคยขึ้นเครื่องบินไหม
khoonM kheeuyM kheunF khreuuangF binM maiR
“Have you ever been on an airplane?”
คุณพ่อทำอะไรอยู่ครับ
khoonM phaawF thamM aL raiM yuuL khrapH
“What are you doing, Dad?”
คุณไม่ได้สนใจตัวผม คุณสนใจแต่เงินของผมเท่านั้น
khoonM maiF daiF sohnR jaiM dtuaaM phohmR khoonM sohnR jaiM dtaaeL ngernM khaawngR phohmR thaoF nanH
“You don’t care about me; you only care about my money.”
คุณรู้มั้ยว่าผมเป็นใคร
khoonM ruuH maiH waaF phohmR bpenM khraiM
“Do you know who I am?”
คุณสามารถไปพักตอนไหนก็ได้
khoonM saaR maatF bpaiM phakH dtaawnM naiR gaawF daiF
“You can take a break anytime you want.”
คุณสามารถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย
khoonM saaR maatF phakH phaawnL daiF dtaamM atL thaH yaaM saiR
“You can take a break and do whatever you’d like.”
ใครมาก่อนก็ต้องได้ก่อน
khraiM maaM gaawnL gaawF dtawngF daiF gaawnL
“First come, first serve.”
ง่วงจะตาย
nguaangF jaL dtaaiM
“I’m so sleepy!”
เงียบ ๆ หน่อย
ngiiapF ngiiapF naawyL
“Please be quiet.”
จ้างก็ไม่บอก
jaangF gaawF maiF baawkL
“I won’t tell you even if you pay me.”
ใจหาย
jaiM haaiR
“[I’m] frightened!”
ฉันคิดถึงคุณ
chanR khitH theungR khoonM
“I miss you.”
ฉันชอบพกไดอารี่ติดตัวไปไหนมาไหนด้วยเสมอ
chanR chaawpF phohkH daiM aaM reeF dtitL dtuaaM bpaiM naiR maaM naiR duayF saL muuhrR
“I always like to carry a diary with me wherever I go.”
ฉันชื่อ…
chanR cheuuF
[spoken by a female] “My name is…”
ฉันซื้อผ้ามาฝากชิ้นหนึ่งล่ะ
chanR seuuH phaaF maaM faakL chinH neungL laF
“Look at this piece of cloth I bought for you!”
ฉันไม่รู้ว่าจะได้กลับหรือเปล่า
chanR maiF ruuH waaF jaL daiF glapL reuuR bplaaoL
“I don’t know whether I will be able to come back or not.”
ฉันไม่รู้ว่าจะได้พบคุณอีกเมื่อไหร่
chanR maiF ruuH waaF jaL daiF phohpH khoonM eekL meuuaF raiL
“I don’t know when I will be able to meet you again.”
ฉันอยากให้เธอลองคิดดู
chanR yaakL haiF thuuhrM laawngM khitH duuM
“I would like you to think about [something].”
ช่วยขยับรถให้หน่อยค่ะ
chuayF khaL yapL rohtH haiF naawyL khaF
“Please move your car over just a bit.”
ช่วยปิดไฟหน่อยได้ไหมครับ
chuayF bpitL faiM naawyL daiF maiH khrapH
“Please turn off the light.”
ช่วยฝากความคิดถึงไปให้เธอด้วยนะครับ
chuayF faakL khwaamM khitH theungR bpaiM haiF thuuhrM duayF naH khrapH
“Please send my regards to her.”
ช่วยพูดช้า ๆ หน่อยได้ไหมครับ
chuayF phuutF chaaH chaaH naawyL daiF maiH khrapH
“Please speak a little more slowly.”
ช่างมันเถอะ
changF manM thuhL
“Forget it!” — “Don’t worry.” — “Never mind.” — “The hell with it!”
เชิญมาทานข้าวด้วยกัน
cheernM maaM thaanM khaaoF duayF ganM
“Let’s sit down and break bread together.”
เชื่อหรือเปล่า
cheuuaF reuuR bplaaoL
“Do you believe it?”; “Believe it or not.”
ดิฉันจะพาลูกสาวออกไปเที่ยว
diL chanR jaL phaaM luukF saaoR aawkL bpaiM thiaaoF
“I will take my daughter out sightseeing.” “I’m going to take my daughter out and about.”
ดูเขาทำอะไรแน่ะ
duuM khaoR thamM aL raiM naeF
“Look at what they’re doing now! [Look at this new thing.]”
เดี๋ยวก่อน
diaaoR gaawnL
“Please wait.” — “Just a minute.” — “Wait for a moment.”
ตกลงเอายังงี้
dtohkL lohngM aoM yangM ngeeH
“O.k., let’s do it this way.” “O.k., I’ll have it this way.”
ต้นปีหน้าเราจะไปเที่ยวเชียงใหม่
dtohnF bpeeM naaF raoM jaL bpaiM thiaaoF chiiangM maiL
“We’re going to take a trip to Chiang Mai at the beginning of next year.”
ตอนนี้ผมกำลังพยายามลดน้ำหนักอยู่ครับ
dtaawnM neeH phohmR gamM langM phaH yaaM yaamM lohtH namH nakL yuuL khrapH
“I am trying to lose weight.”
ตอนนี้ผมกำลังวุ่นอยู่เลย
dtaawnM neeH phohmR gamM langM woonF yuuL leeuyM
“I am really very busy right now.”
ตอนนี้ผมติดธุระอยู่
dtaawnM neeH phohmR dtitL thooH raH yuuL
“I’m busy right now.”
ตอนนี้ผมไม่ว่าง
dtaawnM neeH phohmR maiF waangF
“I’m not free right now.”
ตอนนี้ผมยุ่งอยู่
dtaawnM neeH phohmR yoongF yuuL
“I’m busy right now.”
ตอนนี้ไม่มีเงิน ไว้ค่อยซื้อคราวหน้า
dtaawnM neeH maiF meeM ngernM waiH khaawyF seuuH khraaoM naaF
“I don’t have any money how; I’ll buy it next time.”
ถ้าคุณหิว คุณกินก่อนก็ได้ครับ
thaaF khoonM hiuR khoonM ginM gaawnL gaawF daiF khrapH
“If you’re hungry, go ahead and eat first.”
ถึงตาคุณแล้ว
theungR dtaaM khoonM laaeoH
“It’s your turn now.”
ถูกเผงเลย!
thuukL phaehngR leeuyM
“You hit the nail on the head!” — to get it right
ทำไมเดินเร็วจัง รอผมด้วยสิครับ
thamM maiM deernM reoM jangM raawM phohmR duayF siL khrapH
“Why are you walking so fast; wait for me!”
ทำไมเราจึงชอบอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ
thamM maiM raoM jeungM chaawpF aaM haanR theeF maiF deeM dtaawL sookL khaL phaapF
“Why do we enjoy eating unhealthy foods?”
ที่นี่ไม่น่าอยู่สำหรับฉันเลย
theeF neeF maiF naaF yuuL samR rapL chanR leeuyM
“This is not a [good] place for me to live.”
ที่เห็นในรูปนะ ผมเองครับ
theeF henR naiM ruupF naH phohmR aehngM khrapH
“It’s me in that photo.”
เที่ยวให้สนุกนะคะ
thiaaoF haiF saL nookL naH khaH
“Have a good trip.”
โทษด้วย
tho:htF duayF
“Excuse me.” “Sorry.”
เธอไม่ชอบให้ใครมาบงการ
thuuhrM maiF chaawpF haiF khraiM maaM bohngM gaanM
“She doesn’t like anyone to boss her around.”
นั่งเครื่องบินตรงไหนปลอดภัยที่สุด
nangF khreuuangF binM dtrohngM naiR bplaawtL phaiM theeF sootL
“Where is the safest place to sit in an airplane?”
นั่นเป็นคำถามที่ตอบลำบาก
nanF bpenM khamM thaamR theeF dtaawpL lamM baakL
“That’s a difficult question to answer.”
นี่มันไม่ได้ความเลย
neeF manM maiF daiF khwaamM leeuyM
“This doesn’t make any sense at all!”
นี่รถของผม
neeF rohtH khaawngR phohmR
This is my car.
นึกไม่ออกว่าใคร
neukH maiF aawkL waaF khraiM
“I can’t remember who that is.”
ในน้ำมีปลาในนามีข้าว
naiM naamH meeM bplaaM naiM naaM meeM khaaoF
“There is food and rice in abundance.” “We are a rich country.” “No one is starving.”
เบาเสียงหน่อยครับ
baoM siiangR naawyL khrapH
“Please turn the volume down.”
ประเทศไทยมีสามฤดู
bpraL thaehtF thaiM meeM saamR reuH duuM
“Thailand has three seasons.”
ประมาณนั้นล่ะ
bpraL maanM nanH laF
“Something like that” [as a confirmation].
ปัญหาเรื่องนี้ เอาไว้คุยกันคราวหน้า
bpanM haaR reuuangF neeH aoM waiH khuyM ganM khraaoM naaF
“Let’s discuss this problem next time we talk.”
เป็นไปได้หรือ
bpenM bpaiM daiF reuuR
“Is it really possible?” “Can it really be?” “Can this really happen?”
เป็นยังไงก็เป็นกัน
bpenM yangM ngaiM gaawF bpenM ganM
“Whatever will happen, will happen.” “Whatever will be will be.”
ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน
phohmR gaawF maiF saapF meuuanR ganM
“I really don’t know either.”
ผมขออยู่คนเดียวเงียบ ๆได้ไหม ไม่อยากให้ใครรบกวน
phohmR khaawR yuuL khohnM diaaoM ngiiapF daiF maiH maiF yaakL haiF khraiM rohpH guaanM
“Leave me alone please I don’t want to be disturbed.”
ผมจำคุณได้
phohmR jamM khoonM daiF
“I remember you.”
ผมชอบคุณมากนะ แต่ผมมีแฟนแล้ว
phohmR chaawpF khoonM maakF naH dtaaeL phohmR meeM faaenM laaeoH
“I like you very much, but I already have a boyfriend.”
ผมชื่อ…
phohmR cheuuF
[spoken by a male] “My name is…”
ผมไปตลาด
phohmR bpaiM dtaL laatL
“I go to the market.”
ผมผิดเอง
phohmR phitL aehngM
“Mea culpa” “I am sorry” “I accept my error.” “It was my fault.”
ผมพยายามบอกคุณหลายครั้งแล้ว
phohmR phaH yaaM yaamM baawkL khoonM laaiR khrangH laaeoH
“I tried to tell you many times already.”
ผมเพิ่งเรียนภาษาไทยได้ไม่กี่เดือน
phohmR pheerngF riianM phaaM saaR thaiM daiF maiF geeL deuuanM
“I’ve just been learning Thai for a few months.”
ผมมีอะไรจะเล่าให้ฟัง
phohmR meeM aL raiM jaL laoF haiF fangM
“I have something to tell you.”
ผมไม่ค่อยชอบดูทีวี
phohmR maiF khaawyF chaawpF duuM theeM weeM
“I don’t really like to watch television.”
ผมไม่ชอบนั่งเครื่องบิน
phohmR maiF chaawpF nangF khreuuangF binM
“I don’t like flying.” “I fdon’t like traveling by plane.”
ผมไม่ได้ไป
phohmR maiF daiF bpaiM
“I didn’t go.”
ผมไม่ได้ไปเลย
phohmR maiF daiF bpaiM leeuyM
“I didn’t go at all (not anywhere; not anytime).”
ผมไม่มีนะ แต่เขามี
phohmR maiF meeM naH dtaaeL khaoR meeM
“I don’t have it, but he has it.”
ผมไม่อยากอยู่คนเดียว
phohmR maiF yaakL yuuL khohnM diaaoM
“I don’t want to be alone.”
ผมไม่อยากอยู่โดยลำพัง
phohmR maiF yaakL yuuL dooyM lamM phangM
“I don’t want to be alone.”
ผมว่า เปลี่ยนเป็นวันหลังดีกว่า อาจจะสะดวกกว่านี้
phohmR waaF bpliianL bpenM wanM langR deeM gwaaL aatL jaL saL duaakL gwaaL neeH
“I suggest that we deal with this later. It’ll probably be more convenient.”
ผมส่งจดหมายผิดคน
phohmR sohngL johtL maaiR phitL khohnM
“I sent the letter to the wrong person.”
ผมให้ช่างเช็คเบรค
phohmR haiF changF chekH braehkL
“I had the mechanic check the brakes.”
พบกันใหม่
phohpH ganM maiL
“See you again.”
พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่
phroongF neeH khaawyF waaF ganM maiL
“Let’s talk again tomorrow.”
พรุ่งนี้ต้องไปตรวจสุขภาพ คืนนี้งดน้ำและอาหารอย่างเด็ดขาด ห้ามลืม
phroongF neeH dtawngF bpaiM dtruaatL sookL khaL phaapF kheuunM neeH ngohtH naamH laeH aaM haanR yaangL detL khaatL haamF leuumM
“Tomorrow [you] need to go for a medical checkup; [You] can’t drink or eat anything at all. Don’t forget.”
พรุ่งนี้ไปกินข้าวกลางวันด้วยกันมั้ย เราไม่ได้เจอกันนานแล้วนะ
phroongF neeH bpaiM ginM khaaoF glaangM wanM duayF ganM maiH raoM maiF daiF juuhrM ganM naanM laaeoH naH
“Shall we have lunch together tomorrow? It’s been a long time since we last met.”
พรุ่งนี้ผมต้องบินไปเชียงใหม่กับเจ้านาย
phroongF neeH phohmR dtawngF binM bpaiM chiiangM maiL gapL jaoF naaiM
“I have to fly to Chiangmai with my boss tomorrow.”
พูดตามตรงนะ
phuutF dtaamM dtrohngM naH
“Please speak frankly.”
พูดอะไร ๆ ก็ผิด
phuutF aL raiM aL raiM gaawF phitL
“No matter what I say, it’s always wrong.”
ฟังผมพูดให้จบก่อนได้ไหมครับ
fangM phohmR phuutF haiF johpL gaawnL daiF maiH khrapH
“Pleasel listen to me and let me finish talking first.”
ฟ้าใส
faaH saiR
“The sky is clear.”
ไฟดับ
faiM dapL
power blackout or outage
ภาษาไทยศึกษาให้เข้าใจได้ไม่ยาก
phaaM saaR thaiM seukL saaR haiF khaoF jaiM daiF maiF yaakF
“It is not difficult to learn to understand the Thai language.”
มันไม่ได้แย่ขนาดนั้น
manM maiF daiF yaaeF khaL naatL nanH
“It’s not that bad.”
มาดูซิว่าเกิดอะไรขึ้น
maaM duuM siH waaF geertL aL raiM kheunF
“Look what happened!”
มาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น
maaM duuM waaF jaL geertL aL raiM kheunF
“Let’s see what happens.”
มาทำไมกัน
maaM thamM maiM ganM
“Why the hell did you come?”
มีอะไรต้องทำ
meeM aL raiM dtawngF thamM
“I have things to do.”
มีอะไรที่ช่วยได้ ผมจะช่วยอย่างเต็มที่
meeM aL raiM theeF chuayF daiF phohmR jaL chuayF yaangL dtemM theeF
“If there is anything I can help you with, I would be happy to do so.”
มีอะไร ๆ ก็ไม่ยอมบอก
meeM aL raiM aL raiM gaawF maiF yaawmM baawkL
“Whatever happens, you never tell me!”
เมื่อคืนผมฉี่รดที่นอน
meuuaF kheuunM phohmR cheeL rohtH theeF naawnM
“I wet my bed last night.”
เมื่อไหร่คุณจะหยุดสำออยเสียที เจ็บแค่นี้ไม่ตายหรอกน่า
meuuaF raiL khoonM jaL yootL samR aawyM siiaR theeM jepL khaaeF neeH maiF dtaaiM raawkL naaF
“When are you going to stop whining; so you’re in a bit of pain – it won’t kill you.”
แม่จะให้หนูไปล้างจานหรือซักผ้ากันแน่ รีบบอก หนูยังต้องทำการบ้านอีก
maaeF jaL haiF nuuR bpaiM laangH jaanM reuuR sakH phaaF ganM naaeF reepF baawkL nuuR yangM dtawngF thamM gaanM baanF eekL
“Do you want me to wash dishes or do the laundry, mom? C’mon tell me. I still have homework to do!”
แม่ให้พี่ชายไปซื้อไข่ที่ตลาด
maaeF haiF pheeF chaaiM bpaiM seuuH khaiL theeF dtaL laatL
“My mother had my brother go buy eggs at the market.”
ไม่เข้าใจ
maiF khaoF jaiM
[I, you, they] don’t understand
ไม่เจอกันตั้งนาน
maiF juuhrM ganM dtangF naanM
“I haven’t seen you for so long!”
ไม่ใช่หนังสือของฉันหรอกนะ
maiF chaiF nangR seuuR khaawngR chanR raawkL naH
“You see, it’s not my book!”
ไม่เป็นไร
maiF bpenM raiM
“It doesn’t matter.” — “Never mind.” — “You’re welcome” — “Don’t mention it.” — “It’s no big deal.”
ไม่พูดก็ไม่มีใครว่าอะไรนะ
maiF phuutF gaawF maiF meeM khraiM waaF aL raiM naH
“If you just stop talking, no one will object.”
ไม่มีใครคาดว่ามันจะแพงขนาดนั้น
maiF meeM khraiM khaatF waaF manM jaL phaaengM khaL naatL nanH
“No one expected that it would cost that much.”
ไม่มีทางเลือก
maiF meeM thaangM leuuakF
“There is no choice.”
ไม่รู้จะพูดเป็นภาษาไทยว่ายังไง
maiF ruuH jaL phuutF bpenM phaaM saaR thaiM waaF yangM ngaiM
“I don’t know how to say this in Thai.”
รอฉันอีกสักครู่
raawM chanR eekL sakL khruuF
“Wait for me just a minute.”
ระวังมดกัดนะคับ
raH wangM mohtH gatL naH khapH
“Watch out for ant bites!”
เราเกิดวันเดียวกัน
raoM geertL wanM diaaoM ganM
“We were born on the same day.”
เราจะไปทางไหนกันแน่
raoM jaL bpaiM thaangM naiR ganM naaeF
“Where exactly are we going?”
เราจะไปไหนกันเนี่ย
raoM jaL bpaiM naiR ganM niiaF
“Where the heck are we going?”
เราทำงานบริษัทเดียวกัน
raoM thamM ngaanM baawM riH satL diaaoM ganM
“We work for the same company.”
เราเป็นคนบ้านเดียวกัน
raoM bpenM khohnM baanF diaaoM ganM
“We are from the same town.”
เรามาจากประเทศเดียวกัน
raoM maaM jaakL bpraL thaehtF diaaoM ganM
“We come from the same country.”
เราไม่ชอบคนที่พูดเก่งแต่ทำงานไม่เก่ง
raoM maiF chaawpF khohnM theeF phuutF gengL dtaaeL thamM ngaanM maiF gengL
“We don’t like people who talk a big game, but don’t deliver.”
เรื่องนี้พูดง่ายแต่ทำยาก
reuuangF neeH phuutF ngaaiF dtaaeL thamM yaakF
“This is easy to say, but difficult to do.”
ลดเสียงหน่อยครับ
lohtH siiangR naawyL khrapH
“Please turn down the volume.”
ลิฟต์นี้จุคนได้ ๑๐ คน
lifH neeH jooL khohnM daiF sipL khohnM
“This elevator holds 10 persons.”
ลูกของพวกเราเรียนที่โรงเรียนเดียวกัน
luukF khaawngR phuaakF raoM riianM theeF ro:hngM riianM diaaoM ganM
“Our children go to the same school.”
ลูกสาวผมแกคลั่ง คีอานู รีฟส์ เป็นบ้าเป็นหลัง
luukF saaoR phohmR gaaeM khlangF kheeM aaM nuuM reefF bpenM baaF bpenM langR
“My daughter is a real Keanu Reeves freak.”
เล่นโกงนี่
lenF go:hngM neeF
“Hey, you’re cheating!”
แล้วค่อยคุยกันทีหลังนะ
laaeoH khaawyF khuyM ganM theeM langR naH
“Talk to you later.”
วันนี้ข้างนอกร้อนมาก ไม่อยากออกไปไหนเลย
wanM neeH khaangF naawkF raawnH maakF maiF yaakL aawkL bpaiM naiR leeuyM
“It’s really hot outside today; [I] don’t want to go anywhere.”
วันนี้ผมขอกินข้าวผัด
wanM neeH phohmR khaawR ginM khaaoF phatL
“Today I would like to have fried rice to eat.”
วันนี้ผมต้องพาคุณแม่ไปโรงพยาบาล
wanM neeH phohmR dtawngF phaaM khoonM maaeF bpaiM ro:hngM phaH yaaM baanM
“I have to take my mother to the hospital today.”
วันนี้ผมต้องพาแฟนไปหาหมอ
wanM neeH phohmR dtawngF phaaM faaenM bpaiM haaR maawR
“I have to take my girlfriend to see the doctor today.”
สมศรีคิดที่จะลาออกจากงาน
sohmR seeR khitH theeF jaL laaM aawkL jaakL ngaanM
“Somsri is thinking of quitting her job.”
สวัสดี
saL watL deeM
[a polite greeting or farewell used when meeting or parting] hello; goodbye; good morning; good afternoon; good evening; good night; greetings
หนังเรื่องนี้ดูสามหนแล้ว
nangR reuuangF neeH duuM saamR hohnR laaeoH
“[I’ve] seen this movie three times already.”
หน้าฝนแล้ว พกร่มด้วยนะ
naaF fohnR laaeoH phohkH rohmF duayF naH
“Hey, [its the] rainy season; take your umbrella with you!”
หรี่เสียงลงหน่อยครับ มันดังไป
reeL siiangR lohngM naawyL khrapH manM dangM bpaiM
“Please turn the volume down; its too loud.”
หวังว่าปิดเทอมนี้เราคงได้ไปเที่ยวด้วยกันอีกนะ
wangR waaF bpitL theermM neeH raoM khohngM daiF bpaiM thiaaoF duayF ganM eekL naH
“I hope we could hang out together again on this school break.”
หวังว่าเหมือนกัน
wangR waaF meuuanR ganM
“I hope so too.”
ห้ามจับ
haamF japL
“Do not touch!”
แหม พูดใหญ่เลย
maaeR phuutF yaiL leeuyM
“Boy, she sure talks a lot!”
ให้เขาโทรหาผมหน่อยนะครับ
haiF khaoR tho:hM haaR phohmR naawyL naH khrapH
“Please have him call me.”
อยากเห็นหน้าคุณ
yaakL henR naaF khoonM
“I want to see your face.” “I want to see what you look like.”
อย่าทำอย่างนั้น
yaaL thamM yaangL nanH
“Don’t do that.”
อย่ามาย้อนนะ
yaaL maaM yaawnH naH
“Don’t you ever sass me!”
อย่าแม้แต่จะคิด
yaaL maaeH dtaaeL jaL khitH
“Don’t even think about it!”
อย่ายุ่งกะกู
yaaL yoongF gaL guuM
“Don’t mess with me!”
อย่าลืมรดน้ำต้นไม้ด้วยนะ
yaaL leuumM rohtH naamH dtohnF maaiH duayF naH
“Don’t forget to water the plants also.”
อยู่ที่ไหนก็สู้อยู่ที่บ้านไม่ได้
yuuL theeF naiR gaawF suuF yuuL theeF baanF maiF daiF
“There’s no place like home.”
อยู่รอก่อนนะครับ อย่าเพิ่งไปไหน
yuuL raawM gaawnL naH khrapH yaaL pheerngF bpaiM naiR
“Please wait for me; don’t go anywhere yet.”
อะไรก็ได้
aL raiM gaawF daiF
anything will do; that option would also be fine; whatever; anything will be okay; anything you want
อะไรนะ
aL raiM naH
“What [did you say]?”
อะไรเนี่ย
aL raiM niiaF
“What?!?” “What the heck is this!”
อะไร ๆ ก็โทษผมไปหมด
aL raiM aL raiM gaawF tho:htF phohmR bpaiM mohtL
“You blame me for everything.”
อาทิตย์หน้าเราก็จะได้เจอกัน
aaM thitH naaF raoM gaawF jaL daiF juuhrM ganM
“We’ll be able to meet each other next week.”
อาหารอร่อยมากค่ะ
aaM haanR aL raawyL maakF khaF
“This food is delicious.”
อีกไม่กี่วันผมก็จะกลับไปเมืองไทย
eekL maiF geeL wanM phohmR gaawF jaL glapL bpaiM meuuangM thaiM
“I will be back to Thailand in just a few days.”
ไม่เอา
maiF aoM
do(es) not want
เอาไปเก็บที่เดิม
aoM bpaiM gepL theeF deermM
“Put it back where you found it.”
เอาใหม่
aoM maiL
“Let’s start all over again.”
เอาอย่างนี้ดีไหม เราไปกาสิโนกันก่อน แล้วค่อยไปคาราโอเกะ
aoM yaangL neeH deeM maiH raoM bpaiM gaaM siL no:hM ganM gaawnL laaeoH khaawyF bpaiM khaaM raaM o:hM gehL
“How about this: let’s go to the casino first, then go to the karaoke bar.”
ก็แล้วแต่
gaawF laaeoH dtaaeL
“Well, it depends.”

Advertisements

About pascalteacher

Trang thông tin Toán học và Tin học

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Các tác giả

Chuyên mục

Tháng Mười 2015
H B T N S B C
« Th9   Th11 »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

NCT Computer

Flickr Photos

Thống kê

  • 343,917 lượt xem

pascalteacher.nct@gmail.com


Trang huấn luyện học sinh giỏi Tin học

Advertisements
%d bloggers like this: