//
you're reading...
00 - Chủ đề chung, Dùng cho cấp THCS, Dùng cho cấp THPT

Bài 6: Câu lệnh lựa chọn IF và CASE.

Pascal – Decision Making

http://www.tutorialspoint.com/pascal/pascal_decision_making.htm

Copyright © tutorialspoint.com

Decision making structures require that the programmer specify one or more conditions to be evaluated or tested by the program, along with a statement or statements to be executed if the condition is determined to be true, and optionally, other statements to be executed if the condition is determined to be false.

Following is the general form of a typical decision making structure found in most of the programming languages:

Decision making statements in PascalPascal programming language provides the following types of decision making statements. Click the following links to check their detail.

Statement Description
if – then statement An if – then statement consists of a boolean expression followed by one or more statements.
If-then-else statement An if – then statement can be followed by an optional else statement, which executes when the boolean expression is false.
nested if statements You can use one if or else if statement inside another if or else if statements.
case statement A case statement allows a variable to be tested for equality against a list of values.
case – else statement It is similar to the if-then-else statement. Here, an else term follows the case statement.
nested case statements You can use one case statement inside another case statements.

Bài tập

Bài tập

Viết chương trình nhập vào hai số nguyên và in ra màn hình hai số đó theo thứ tự tăng.

Program sap_xep;
Var
so1,so2,tam:Integer;
Begin
Writeln('SAP XEP 2 SO NGUYEN');
Writeln('-------------------');
Write('-Nhap so thu nhat: ');
Readln(so1);
Write('-Nhap so thu hai : ');
Readln(so2);
If so1 > so2 Then
Begin
tam:=so1;
so1:=so2;
so2:=tam;
End;
Writeln;
Writeln('Ban vua nhap cac so sau');
Writeln(so1:10);
Writeln(so2:10);
Readln
End.

Bài tập

Viết chương trình nhập vào hai số nguyên và in ra màn hình số lớn nhất trong hai số đó.

Program So_lon;
Var
so1,so2:Integer;
Begin
Writeln('TIM SO LON NHAT TRONG 2 SO NGUYEN');
Writeln('---------------------------------');
Write('-Nhap so thu nhat: ');
Readln(so1);
Write('-Nhap so thu hai : ');
Readln(so2);
If so1 > so2 Then
Writeln('+So thu nhat la so lon nhat');
If so2 > so1 Then
Writeln('+So thu hai la so lon nhat');
Writeln;
Writeln('Bam phim <Enter> de ket thuc');
Readln
End.

Bài tập

Viết chương trình nhập vào ba số nguyên và in ra màn hình số lớn nhất trong ba số đó.

Program So_lon;
Var
so1,so2,so3,solon:Integer;
Begin
Writeln('TIM SO LON NHAT TRONG 3 SO NGUYEN');
Writeln('      Cau truc If thieu');
Writeln('---------------------------------');
Write('-Nhap so thu nhat: ');
Readln(so1);
Write('-Nhap so thu hai : ');
Readln(so2);
Write('-Nhap so thu ba  : ');
Readln(so3);
If so1 < so2 Then
solon:=so2;
If so2 < so3 Then
solon:=so3;
If so3 < so1 Then
solon:=so1;
Writeln;
Writeln('+So lon nhat trong 3 so la: ',solon);
Writeln;
Writeln('Bam phim <Enter> de ket thuc');
Readln
End.

Bài tập

Viết chương trình nhập vào bốn số nguyên và in ra màn hình số lớn nhất trong bốn số đó.

Program So_lon;
Var
so1,so2,so3,so4,solon1,solon2,solon:Integer;
Begin
Writeln('TIM SO LON NHAT TRONG 4 SO NGUYEN');
Writeln('Cau truc If...Then...Else');
Writeln('-------------------------');
Write('-Nhap so thu nhat: ');
Readln(so1);
Write('-Nhap so thu hai : ');
Readln(so2);
Write('-Nhap so thu ba  : ');
Readln(so3);
Write('-Nhap so thu tu  : ');
Readln(so4);
If so1 > so2 Then
solon1:= so1
Else
Solon1:=so2;
If so3 > so4 Then
solon2:=so3
Else
solon2:=so4;
If solon1 > solon2 Then
solon:=solon1
Else
solon:=solon2;
Writeln;
Writeln('+So lon nhat trong 4 so la: ',solon);
Writeln;
Writeln('Bam phim <Enter> de ket thuc');
Readln
End.

Bài tập

Viết chương trình nhập vào giờ, phút, giây hiện hành, sau đó cộng thêm vào số giây nhập từ bàn phím. In ra màn hình giờ, phút, giây sau khi cộng.

Program Cong_giay;
Var
gio,phut,giay,them:Integer;
Begin
Writeln('CONG THEM GIAY VAO GIO HIEN HANH');
Writeln('--------------------------------');
Writeln('Nhap vao gio:phut:giay hien hanh');
Write('-Gio    : ');
Readln(gio);
Write('-Phut: ');
Readln(phut);
Write('-Giay: ');
Readln(giay);
Write('-Cho biet so giay muon cong them: ');
Readln(them);
If (giay+them) < 60 Then
giay:=giay+them
Else
Begin
giay:=((giay+them)-60);
phut:=phut+1;
If phut >=60 Then
Begin
phut:=phut-60;
gio:=gio+1;
End;
End;
Writeln;
Writeln('+Sau khi cong them so giay vao, gio moi la:');
Writeln('         ',gio,' : ',phut,' : ',giay);
Writeln;
Writeln('Bam phim <Enter> de ket thuc');
Readln
End.

Bài tập

Viết chương trình giải phương trình bậc hai dạng a.x^2 + b.x +c = 0 (a khác 0). In ra kết quả ra màn hình.

Program PTB2;
Var
a,b,c:Integer;
Delta,x,x1,x2:Real;
Begin
Writeln('GIAI PHUONG TRINH BAC 2');
Writeln('-----------------------');
Write('-Nhap he so a= ');
Readln(a);
Write('-Nhap he so b= ');
Readln(b);
Write('-Nhap he so c= ');
Readln(c);
Delta:=sqr(b)-4*a*c;
If Delta < 0 Then
Writeln('+Phuong trinh vo nghiem')
Else
If Delta=0 Then
Begin
X:=-b/2*a;
Writeln('+Phuong trinh co 2 nghiem bang nhau X1=X2= ',X:6:2);
End
Else
Begin
X1:=-b-Sqrt(Delta)/2*a;
X2:=-b+Sqrt(Delta)/2*a;
Writeln('+Nghiem thu nhat = ',X1:6:2);
Writeln('+Nghiem thu hai  = ',X2:6:2);
End;
Writeln;
Writeln('    Bam phim <Enter> de ket thuc');
Readln
End.

Bài tập

Viết chương trình:

– Nhập điểm các môn: Văn, Toán, Lý.

– Tính điểm trung bình biết môn Văn và Toán có hệ số 2, môn Lý hệ số 1.

– Xếp loại như sau:

Điểm trung bình nhỏ hơn 5: Xếp loại học lực kém;

Điểm trung bình nhỏ hơn 7: Xếp loại học lực trung bình;

Điểm trung bình nhỏ hơn 9: Xếp loại học lực khá;

Các trường hợp còn lại xếp loại giỏi.

– In ra kết quả ra màn hình.

Program Diem_Trung_binh;
Var
Ten:String[24];
Van,Toan,Ly,tb:Real;
Begin
Writeln('TINH DIEM TRUNG BINH VA XEP LOAI');
Writeln('--------------------------------');
Write('-Cho biet ho ten: ');
Readln(Ten);
Write('-Cho biet diem mon Van: ');
Readln(Van);
Write('-Cho biet diem mon Toan: ');
Readln(Toan);
Write('-Cho biet diem mon Ly: ');
Readln(Ly);
Tb:=((Van*2)+(Toan*2)+ly)/5;
If tb < 5 Then
Begin
Writeln('+Hoc sinh: ',Ten);
Writeln('+Diem trung binh = ',Tb:4:1);
Writeln('+Xep loai: Hoc luc kem');
End
Else if Tb < 7 Then
Begin
Writeln('+Hoc sinh: ',Ten);
Writeln('+Diem trung binh = ',Tb:4:1);
Writeln('+Xep loai: Hoc luc trung binh');
End
Else if Tb < 9 Then
Begin
Writeln('+Hoc sinh: ',Ten);
Writeln('+Diem trung binh = ',Tb:4:1);
Writeln('+Xep loai: Hoc luc Kha');
End
Else
Begin
Writeln('+Hoc sinh: ',Ten);
Writeln('+Diem trung binh = ',Tb:4:1);
Writeln('+Xep loai: Hoc luc Gioi');
End;
Writeln;
Writeln('    Bam phim <Enter> de ket thuc');
Readln
End.

Program Diem_Trung_binh;
Const
MucDiem = 5;
DiemDat     =20;
DiemLoai    =2;
Var
Ten:String[24];
Van,Toan,Hoa,Ngoaingu,Tongdiem:Real;
Dat,Loai,Hocdeu:Boolean;
Begin
Writeln(‘TINH DIEM TRUNG BINH VA NHAN XET’);
Writeln(‘——————————–‘);
Write(‘-Cho biet ho ten: ‘);
Readln(Ten);
Write(‘-Cho biet diem mon Van : ‘);
Readln(Van);
Write(‘-Cho biet diem mon Toan: ‘);
Readln(Toan);
Write(‘-Cho biet diem mon Hoa: ‘);
Readln(Hoa);
Write(‘-Cho biet diem mon Ngoai ngu: ‘);
Readln(Ngoaingu);
Tongdiem:=Van+Toan+Hoa+Ngoaingu;
Dat:=(Tongdiem >=DiemDat);
Loai:=(Van < DiemLoai) Or (Toan < DiemLoai)
Or (Hoa < DiemLoai) Or (Ngoaingu < DiemLoai);
Hocdeu:=(Van >MucDiem) And (Toan > Mucdiem)
And (Hoa > Mucdiem) And (Toan > Mucdiem);
Writeln(‘+Hoc sinh: ‘,ten);
Write(‘+Tong so diem: ‘,Tongdiem:5:2);
If Dat And (Not Loai) Then
Begin
Write(‘  Duoc len lop’);
If hocdeu Then
Write(‘  Hoc deu cac mon’)
Else
Write(‘  Hoc chua deu cac mon’);
End
Else
Write(‘  Khong duoc len lop’);
Writeln;
Writeln(‘    Bam phim <Enter> de ket thuc’);
Readln
End.

Program So_chan_le;
Var
so,du:Integer;
Begin
Writeln(‘SO CHAN HAY SO LE’);
Writeln(‘—————–‘);
Write(‘-Nhap mot so nguyen bat ky: ‘);
Readln(so);
du:=so Mod 2;
Case du Of
0:Begin
Writeln(‘-So : ‘,so);
Writeln(‘-La so chan’);
End;
1:Begin
Writeln(‘-So : ‘,so);
Writeln(‘-La so le’);
End;
End;
Writeln;
Writeln(‘   Bam phim <Enter> de ket thuc’);
Readln
End.

Program Ngay_cua_thang;
Var
thang,nam,luu,songay:Integer;
Begin
Writeln(‘THANG. X . CO BAO NHIEU NGAY’);
Writeln(‘—————————‘);
Write(‘-Ban muon hoi thang nao co bao nhieu ngay: ‘);
Readln(thang);
Write(‘-Cho biet nam : ‘);
Readln(nam);
luu:=nam;
Case thang Of
1,3,5,7,8,10,12: songay:=31;
4,6,9,11            : songay:=30;
2    :Case nam Mod 4 Of
1,2,3 :songay:=28;
0        :songay:=29;
End;
End;
If songay >=30 Then
Writeln(‘+Thang:’,thang:3,’, nam: ‘,luu:4,’, co: ‘,songay:3,’ ngay’)
Else
Writeln(‘+Thang:’,thang:3,’, nam: ‘,luu:5,’, co: ‘,songay:3,’ ngay’);
Writeln;
Writeln(‘   Bam phin <Enter> de ket thuc’);
Readln
End.

Program Phan_loai;
Var
ten:String;
diem:Integer;
Begin
Writeln(‘XEP LOAI HOC TAP’);
Writeln(‘—————-‘);
Write(‘-Cho biet ten: ‘);
Readln(ten);
Write(‘-Cho biet diem: ‘);
Readln(diem);
Case diem Of
0,1,2,3,4:    Begin
Writeln(‘+Hoc sinh: ‘,ten);
Writeln(‘+So diem : ‘,diem);
Writeln(‘+Xep loai KEM’);
End;
5,6:            Begin
Writeln(‘+Hoc sinh: ‘,ten);
Writeln(‘+So diem : ‘,diem);
Writeln(‘+Xep loai TRUNG BINH’);
End;
7,8:            Begin
Writeln(‘+Hoc sinh: ‘,ten);
Writeln(‘+So diem : ‘,diem);
Writeln(‘+Xep loai KHA’);
End;
9:                Begin
Writeln(‘+Hoc sinh: ‘,ten);
Writeln(‘+So diem : ‘,diem);
Writeln(‘+Xep loai GIOI’);
End;
10:            Begin
Writeln(‘+Hoc sinh: ‘,ten);
Writeln(‘+So diem : ‘,diem);
Writeln(‘+Xep loai XUAT SAC’);
End;
Else        Writeln(‘Khong co loai diem nay hoac ban go sai’);
End;
Writeln;
Writeln(‘   Bam phim <Enter> de ket thuc’);
Readln
End.

Program Thu_trong_tuan;
Var
thu,ngay,thang:Byte;
Nam,luu:Integer;
Begin
Writeln(‘NGAY THU MAY TRONG TUAN’);
Writeln(‘———————–‘);
Write(‘-Ngay: ‘);
Readln(ngay);
Write(‘-Thang: ‘);
Readln(thang);
Write(‘-Nam: ‘);
Readln(nam);
luu:=nam;
nam:=1900 + (nam Mod 1900);
If thang < 3 Then
Begin
thang:=thang + 12;
nam:=nam – 1;
End;
thu:=ABS(ngay+2*thang+3*(thang+1) Div 5+nam+nam Div 4) Mod 7;
Case thu Of
0    :    Begin
Writeln(‘+Ngay:’,ngay:3,’,thang:’,thang:3,’,nam:’,luu:5);
Writeln(‘        +La ngay Chu Nhat’);
End;
1    :    Begin
Writeln(‘+Ngay:’,ngay:3,’,thang:’,thang:3,’,nam:’,luu:5);
Writeln(‘+La ngay Thu Hai’);
End;
2    :    Begin
Writeln(‘+Ngay:’,ngay:3,’,thang:’,thang:3,’,nam:’,luu:5);
Writeln(‘        +La ngay Thu Ba’);
End;
3    :    Begin
Writeln(‘+Ngay:’,ngay:3,’,thang:’,thang:3,’,nam:’,luu:5);
Writeln(‘        +La ngay Thu Tu’);
End;
4    :    Begin
Writeln(‘+Ngay:’,ngay:3,’,thang:’,thang:3,’,nam:’,luu:5);
Writeln(‘        +La ngay Thu Nam’);
End;
5    :    Begin
Writeln(‘+Ngay:’,ngay:3,’,thang:’,thang:3,’,nam:’,luu:5);
Writeln(‘        +La ngay Thu Sau’);
End;
6    :    Begin
Writeln(‘+Ngay:’,ngay:3,’,thang:’,thang:3,’,nam:’,luu:5);
Writeln(‘        +La ngay Thu Bay’);
End;
End;
Writeln;
Writeln(‘   Bam phim <Enter> de ket thuc’);
Readln
End.

Program One_Two_Three;
Var
a,b:Char;
Begin
Writeln(‘TRO CHOI ONE TWO THREE’);
Writeln(‘ Keo (k), Bua (b), Giay (g)’);
Writeln(‘—————————‘);
Write(‘-Ban A chon: ‘);
Readln(a);
Write(‘-Ban B chon: ‘);
Readln(b);
Case Upcase(a) Of
‘K’:    Case Upcase(b) Of
‘K’    :    Begin
Writeln(‘+Ban A chon Keo’);
Writeln(‘+Ban B cung chon Keo’);
Writeln(‘+Keo gap Kep, hoa nhau’);
End;
‘B’    :    Begin
Writeln(‘+Ban A chon Keo’);
Writeln(‘+Ban B chon Bua’);
Writeln(‘+Bua dap Keo, B thang’);
End;
‘G’    :    Begin
Writeln(‘+Ban A chon Keo’);
Writeln(‘+Ban B chon Giay’);
Writeln(‘+Keo cat Giay, A thang’);
End;
End;
‘B’:    Case Upcase(b) Of
‘K’    :    Begin
Writeln(‘+Ban A chon Bua’);
Writeln(‘+Ban B chon Keo’);
Writeln(‘+Bua dap Keo, A thang’);
End;
‘B’    :    Begin
Writeln(‘+Ban A chon Bua’);
Writeln(‘+Ban B cung chon Bua’);
Writeln(‘+Bua gap Bua, hoa nhau’);
End;
‘G’    :    Begin
Writeln(‘+Ban A chon Bua’);
Writeln(‘+Ban B chon Giay’);
Writeln(‘+Giay boc Bua, B thang’);
End;
End;
‘G’:    Case Upcase(b) Of
‘K’    :    Begin
Writeln(‘+Ban A chon Giay’);
Writeln(‘+Ban B chon Keo’);
Writeln(‘+Keo cat Giay, B thang’);
End;
‘B’    :    Begin
Writeln(‘+Ban A chon Giay’);
Writeln(‘+Ban B chon Bua’);
Writeln(‘+Giay boc Bua, A thang’);
End;
‘G’    :    Begin
Writeln(‘+Ban A chon Giay’);
Writeln(‘+Ban B cung chon Giay’);
Writeln(‘+Giay gap Giay, hoa nhau’);
End;
End;
End;
Writeln;
Writeln(‘   Bam phim <Enter> de ket thuc’);
Readln
End.

Program Giai_Tri;
Var
t:Byte;
Begin
Writeln(‘CHON LOAI GIAI TRI THICH HOP’);
Writeln(‘—————————-‘);
Write(‘-Cho biet nhiet do ngay hom nay: ‘);
Readln(t);
If t < 20 Then
Writeln(‘Troi lanh, ban nen o nha coi TV’);
If ((t > 20) And (t < 25)) Then
Writeln(‘Troi mat me, ban nen di cam trai’);
If ((t > 25) And (t < 30)) Then
Writeln(‘Troi hoi nong, ban nen di tam bien Vung Tau’);
If t > 30 Then
Writeln(‘Troi nong, ban nen di nghi mat o Da Lat’);
Writeln;
Writeln(‘   Bam phim <Enter> de ket thuc’);
Readln
End.

Program PT_bac_nhat;
Var
a,b:Integer;
x:Real;
Begin
Writeln(‘GIAI PHUONG TRINH BAC NHAT’);
Writeln(‘       aX + b = 0’);
Write(‘-Nhap he so a= ‘);
Readln(a);
Write(‘-Nhap he so b= ‘);
Readln(b);
If a=0 Then
If b=0 Then
Writeln(‘+Phuong trinh vo dinh’)
Else
Writeln(‘+Phuong trinh vo nghiem’)
Else
Begin
x:=-b/a;
Writeln(‘+Nghiem cua phuong trinh X= ‘,x:0:6);
End;
Writeln;
Writeln(‘   Bam phim <Enter> de ket thuc’);
Readln
End.

Program Uoc_so;
Var
so1,so2,tam:Integer;
Begin
Writeln(‘KIEM TRA UOC SO CUA 2 SO NGUYEN’);
Writeln(‘——————————-‘);
Write(‘-So thu nhat= ‘);
Readln(so1);
Write(‘-So thu hai = ‘);
Readln(so2);
If so1 < so2 Then
Begin
tam:=so1;
so1:=so2;
so2:=tam;
End;
If (so1 Mod so2) = 0 Then
Writeln(‘+So: ‘,so2:4,’ la uoc so cua so: ‘,so1:4)
Else
Begin
Writeln(‘+Hai so: ‘,so1:4,’ va so ‘,so2:4);
Writeln(‘     Khong phai la uoc so cua nhau’);
End;
Writeln;
Writeln(‘   Bam phim <Enter> de ket thuc’);
Readln
End.

Program Sap_xep;
Var
so1,so2,so3,tam:Integer;
Begin
Writeln(‘SAP XEP THU TU 3 SO NGUYEN DUONG’);
Writeln(‘——————————-‘);
Write(‘-Nhap so thu nhat= ‘);
Readln(so1);
Write(‘-Nhap so thu hai = ‘);
Readln(so2);
Write(‘-Nhap so thu ba  = ‘);
Readln(so3);
If so1 > so2 Then
Begin
tam:=so1;
so1:=so2;
so2:=tam;
End;
If so2 > so3 Then
Begin
tam:=so2;
so2:=so3;
so3:=tam;
End;
If so1 > so2 Then
Begin
tam:=so1;
so1:=so2;
so2:=tam;
End;
Writeln;
Writeln(‘KET QUA SAP XEP’);
Writeln;
Writeln(‘    ‘,so1:5);
Writeln(‘    ‘,so2:5);
Writeln(‘    ‘,so3:5);
Writeln;
Writeln(‘   Bam phim <Enter> de ket thuc’);
Readln
End.

Program So_lon_so_nho;
Var
so1,so2,so3,so4,max,min:Integer;
Begin
Writeln(‘TIM SO LON NHAT VA SO NHO NHAT’);
Writeln(‘—————————–‘);
Write(‘-Nhap so thu nhat: ‘);
Readln(so1);
Write(‘-Nhap so thu hai : ‘);
Readln(so2);
Write(‘-Nhap so thu ba  : ‘);
Readln(so3);
Write(‘-Nhap so thu tu  : ‘);
Readln(so4);
max:=so1;
min:=so1;
If max < so2 Then
max:=so2
Else
min:=so2;
If max < so3 Then
max:=so3
Else
min:=so3;
If max < so4 Then
max:=so4;
Writeln;
Writeln(‘+So lon nhat trong 4 so: ‘,so1,’,’,so2,’,’,so3,’,’,so4,’ la: ‘,max);
Writeln(‘+Va so nho nhat trong 4 so do la       : ‘,min);
Writeln;
Writeln(‘   Bam phim <Enter> de ket thuc’);
Readln
End.

Program Tam_giac;
Var
a,b,c:Integer;
tamgiac,deu,can:Boolean;
Begin
Writeln(‘BA CANH CUA TAM GIAC ?’);
Writeln(‘———————-‘);
Write(‘-Nhap so thu nhat= ‘);
Readln(a);
Write(‘-Nhap so thu hai = ‘);
Readln(b);
Write(‘-Nhap so thu ba  = ‘);
Readln(c);
tamgiac:=False;
deu:=False;
can:=False;
If (a+b>c) And (b+c>a) And (c+a>b) Then
Begin
tamgiac:=True;
If (a=b) And (b=c) Then
deu:=True;
If (a=b) Or (b=c) Or (c=a) Then
can:=True;
End;
Writeln;
Writeln(‘ 3 so vua nhap la:’);
Writeln(‘+Tam giac: ‘,tamgiac);
Writeln(‘+Tam giac deu: ‘,deu);
Writeln(‘+Tam giac can: ‘,can);
Writeln;
Writeln(‘   Bam phim <Enter> de ket thuc’);
Readln
End.

Program Dien_tich_tam_giac;
Var
a,b,c:Integer;
p,s:Real;
Begin
Writeln(‘DIEN TICH TAM GIAC’);
Writeln(‘——————‘);
Write(‘-Nhap so thu nhat: ‘);
Readln(a);
Write(‘-Nhap so thu hai : ‘);
Readln(b);
Write(‘-Nhap so thu ba  : ‘);
Readln(c);
If (a+b>c) And (b+c>a) And (c+a>b) Then
Begin
Writeln(‘+Dung la Tam giac’);
p:=0.5*(a+b+c);
s:=Sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
Writeln(‘+Dien tich= ‘,s:10:2);
End
Else
Writeln(‘+Khong phai la Tam giac’);
Writeln;
Writeln(‘   Bam phim <Enter> de ket thuc’);
Readln
End.

Program Khoi_lap_phuong;
Var
a,b,c,m,n,tam:Integer;
Begin
Writeln(‘KHOI LAP PHUONG CHUI QUA KHUNG CHU NHAT’);
Writeln(‘—————————————‘);
Writeln(‘  *Nhap so lieu cho khoi lap phuong’);
Write(‘-Canh thu nhat: ‘);
Readln(a);
Write(‘-Canh thu hai : ‘);
Readln(b);
Write(‘-Canh thu ba  : ‘);
Readln(c);
Writeln(‘  *Nap so lieu cho khung chu nhat’);
Write(‘-Canh thu nhat: ‘);
Readln(m);
Write(‘-Canh thu hai : ‘);
Readln(n);
If (a>b) Then
Begin
tam:=a;
a:=b;
b:=tam;
End;
If (b>c) Then
Begin
tam:=b;
b:=c;
c:=tam;
End;
If (a>b) Then
Begin
tam:=a;
a:=b;
b:=tam;
End;
If (m>n) Then
Begin
tam:=m;
m:=n;
n:=tam;
End;
If (a<m) And (b<n) Then
Writeln(‘+Khoi lap phuong chui qua duoc khung chu nhat’)
Else
Writeln(‘+Khoi lap phuong khong chui qua duoc khung chu nhat’);
Writeln;
Writeln(‘   Bam phim <Enter> de ket thuc’);
Readln
End.

Program He_phuong_trinh_bac_nhat;
Var
a,b,c,d,p,q,r:Real;
Begin
Writeln(‘GIAI HE PHUONG TRINH BAC NHAT’);
Writeln(‘        aX + bY = c’);
Writeln(‘        pX + qY = r’);
Writeln(‘—————————–‘);
Write(‘Nhap a= ‘);
Readln(a);
Write(‘Nhap b= ‘);
Readln(b);
Write(‘Nhap c= ‘);
Readln(c);
Write(‘Nhap p= ‘);
Readln(p);
Write(‘Nhap q= ‘);
Readln(q);
Write(‘Nhap r= ‘);
Readln(r);
d:=a*a + b*b + p*p + q*q;
If d=0 Then
If (c*c + r*r = 0) Then
Writeln(‘+He thoa man voi moi X, Y’)
Else
Writeln(‘+He vo nghiem’);
If d <> 0 Then
Begin
d:=a*q – b*q;
If d=0 Then
If sqr(c*q-b*r)+sqr(a*r-p*c) = 0 then
Writeln(‘+He thoa man voi moi X, Y’)
Else
Writeln(‘+ He vo nghiem’);
If d <> 0 Then
Begin
Writeln(‘X = ‘,(c*q-b*r)/d:5:3);
Writeln(‘Y = ‘,(a*r-p*c)/d:5:3);
End;
End;
Writeln;
Writeln(‘   Bam phim <Enter> de ket thuc’);
Readln
End.

Program Nam_nhuan;
Var
nam:Word;
nhuan:boolean;
Begin
Writeln(‘NAM NHUAN HAY NAM THUONG’);
Writeln(‘————————‘);
Write(‘-Nhap vao nam can kiem tra: ‘);
Readln(nam);
If nam Mod 100 = 0 Then
Nhuan:=(nam Mod 400)=0
Else
Nhuan:=(nam Mod 4)=0;
Write(‘Nam: ‘,nam, ‘ la: ‘);
If nhuan Then
Writeln(‘nam nhuan’)
Else
Writeln(‘nam thuong ( khong nhuan)’);
Writeln;
Writeln(‘   Bam phim <Enter> de ket thuc’);
Readln
End.

Program KT_phim;
Var
phim:Char;
Begin
Writeln(‘KIEM TRA BAN PHIM’);
Writeln(‘—————–‘);
Write(‘-Bam mot phim: ‘);
Readln(phim);
Case phim Of
‘A’..’Z’,’a’..’z’ :Writeln(‘+Ban vua bam mot phim ky tu’);
‘0’..’9′                :Writeln(‘+Ban vua bam mot phim ky so’);
‘+’,’-‘,’*’,’/’    :Writeln(‘+Ban vua bam mot phim toan tu so hoc’);
Else                        Writeln(‘+Ban vua bam mot phim dac biet’);
End;
Writeln;
Writeln(‘   Bam phim <Enter> de ket thuc’);
Readln
End.

Program Hinh_hoc_so_cap;
Var
a,b,c,h,r:Integer;
s:Real;
chon:Byte;
Begin
Writeln(‘TINH DIEN TICH HINH HOC SO CAP’);
Writeln(‘——————————‘);
Writeln(‘    1-Hinh vuong’);
Writeln(‘    2-Hinh chu nhat’);
Writeln(‘    3-Hinh tam gia1c’);
Writeln(‘    4-Hinh thang’);
Writeln(‘    5-Hinh tron’);
Writeln;
Write(‘-Ban chon cac so tu 1 den 5 de tinh dien tich hinh tuong ung’);
Readln(chon);
Case chon Of
1    :Begin
Write(‘-Nhap canh hinh vuong: ‘);
Readln(a);
s:=a*a;
Writeln(‘+Dien tich hinh vuong = ‘,s:10:2,’ met vuong’);
End;
2    :Begin
Write(‘-Nhap chieu rong : ‘);
Readln(a);
Write(‘-Nhap chieu dai  : ‘);
Readln(b);
s:=a*b;
Writeln(‘+Dien tich hinh chu nhat = ‘,s:10:2,’ met vuong’);
End;
3    :Begin
Write(‘-Nhap canh day : ‘);
Readln(a);
Write(‘-Nhap chieu cao  : ‘);
Readln(h);
s:=a*h/2;
Writeln(‘+Dien tich hinh tam giac = ‘,s:10:2,’ met vuong’);
End;
4    :Begin
Write(‘-Nhap day duoi : ‘);
Readln(a);
Write(‘-Nhap day tren : ‘);
Readln(b);
Write(‘-Nhap chieu cao: ‘);
Readln(h);
s:=0.5*(a+b)*h;
Writeln(‘+Dien tich hinh thang = ‘,s:10:2,’ met vuong’);
End;
5    :Begin
Write(‘-Nhap ban kinh : ‘);
Readln(r);
s:=r*r*pi;
Writeln(‘+Dien tich hinh tron = ‘,s:10:2,’ met vuong’);
End;
End;
Writeln;
Writeln(‘   Bam phim <Enter> de ket thuc’);
Readln
End.

Program Huong_dan;
Var
chon:Byte;
Begin
Writeln(‘HUONG DAN MUA VE MAY BAY’);
Writeln(‘————————‘);
Writeln(‘   1-Tp Ho Chi Minh di Ha Noi’);
Writeln(‘   2-Tp Ho Chi Minh di Da Nang’);
Writeln(‘   3-Tp Ho Chi Minh di Nha Trang’);
Writeln(‘   4-Tp Ho Chi Minh di Phu Quoc’);
Writeln(‘   5-Tp Ho Chi Minh di Con Dao’);
Writeln(‘   6-Tp Ho Chi Minh di Paris’);
Writeln(‘   7-Tp Ho Chi Minh di London’);
Writeln(‘   8-Tp Ho Chi Minh di Moscow’);
Writeln(‘   9-Tp Ho Chi Minh di Bac Kinh’);
Writeln(‘  10-Tp Ho Chi Minh di Tokyo’);
Write(‘-Chon tuyen nao, go vao so tuong ung (1 – 10): ‘);
Readln(chon);
Case chon of
1    :Writeln(‘     Xin moi den quay ve so 1’);
2    :Writeln(‘     Xin moi den quay ve so 2’);
3    :Writeln(‘     Xin moi den quay ve so 3’);
4    :Writeln(‘     Xin moi den quay ve so 4’);
5    :Writeln(‘     Xin moi den quay ve so 5’);
6    :Writeln(‘     Xin moi den quay ve so 6’);
7    :Writeln(‘     Xin moi den quay ve so 7’);
8    :Writeln(‘     Xin moi den quay ve so 8’);
9    :Writeln(‘     Xin moi den quay ve so 9’);
10    :Writeln(‘     Xin moi den quay ve so 10’);
Else    Writeln(‘-Khong co tuyen bay nay’);
End;
Writeln;
Writeln(‘   Bam phim <Enter> de ket thuc’);
Readln
End.

Program Thu_trong_tuan;
Var
d:1..31; {Kieu mien con}
m:1..12;
y:1900..2100;
a:Word;
Begin
Writeln(‘NGAY DO LA THU MAY TRONG TUAN’);
Writeln(‘—————————–‘);
Write(‘-Ngay: ‘);
Readln(d);
Write(‘-Thang: ‘);
Readln(m);
Write(‘-Nam: ‘);
Readln(y);
Write(‘+Ngay: ‘,d:2,’ / ‘,m:2,’ / ‘,y:4,’ la ngay ‘);
If m<3 Then
Begin
inc(m,12);
Dec(y);
End;
a:=d+2*m+(3*(m+1) Div 5)+y+(y Div 4)+1;
a:=a Mod 7;
Case a Of
0            :Writeln(‘Thu 7’);
1            :Writeln(‘Chu Nhat’);
2,3,4,5,6:Writeln(‘Thu ‘,a);
End;
Writeln;
Writeln(‘   Bam phim <Enter> de ket thuc’);
Readln
End.

Program So_ngay;
Var
m,y,songay:Integer;
nhuan:Boolean;
Begin
Writeln(‘TINH SO NGAY CUA THANG’);
Writeln(‘———————-‘);
Write(‘-Nhap thang: ‘);
Readln(m);
Write(‘-Nhap nam  : ‘);
Readln(y);
Nhuan:=False;
If (y Mod 4) = 0 Then
Begin
Nhuan:=True;
If (y Mod 100 =0) And (y Mod 400 <> 0) Then
Nhuan:=False;
End;
Case m Of
1,3,5,7,8,10,12:songay:=31;
4,6,9,11            :songay:=30;
2                    :If nhuan Then
songay:=29
Else
songay:=28;
End;
Writeln;
Writeln(‘Thang ‘,m:2,’ / ‘,y:4,’ co : ‘,songay,’ ngay’);
Writeln;
Writeln(‘   Bam phim <Enter> de ket thuc’);
Readln
End.

Advertisements

About pascalteacher

Trang thông tin Toán học và Tin học

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Các tác giả

Chuyên mục

Tháng Mười 2014
H B T N S B C
« Th11   Th11 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

NCT Computer

Flickr Photos

Thống kê

  • 308,916 lượt xem

pascalteacher.nct@gmail.com


Trang huấn luyện học sinh giỏi Tin học

Advertisements
%d bloggers like this: