//
you're reading...
Bài tập huấn luyện, Dùng cho cấp THCS, Dùng cho cấp THPT

Một số bài giải cơ bản

Viết chương trình Pascal sắp xep 2 số nguyên

Program sap_xep;
Var
   so1,so2,tam:Integer;
Begin
   Writeln('SAP XEP 2 SO NGUYEN');
   Writeln('-------------------');
   Write('-Nhap so thu nhat: ');
   Readln(so1);
   Write('-Nhap so thu hai : ');
   Readln(so2);
   If so1 > so2 Then
       Begin
           tam:=so1;
          so1:=so2;
          so2:=tam;
      End;
   Writeln;
   Writeln('Ban vua nhap cac so sau');
   Writeln(so1:10);
   Writeln(so2:10);
   Readln
End.

Viết chương trình Pascal tìm số lớn nhất trong 2 số nguyên (dùng If thiếu)

Program So_lon;
Var
   so1,so2:Integer;
Begin
   Writeln('TIM SO LON NHAT TRONG 2 SO NGUYEN');
   Writeln('---------------------------------');
   Write('-Nhap so thu nhat: ');
   Readln(so1);
   Write('-Nhap so thu hai : ');
   Readln(so2);
   If so1 > so2 Then
       Writeln('+So thu nhat la so lon nhat');
   If so2 > so1 Then
       Writeln('+So thu hai la so lon nhat');
   Writeln;
   Writeln('Bam phim <Enter> de ket thuc');
   Readln
End.

Viết chương trình Pascal tìm số lớn nhất trong 2 số nguyên (dùng If đủ)

Program So_lon;
Var
   so1,so2:Integer;
Begin
   Writeln('TIM SO LON NHAT TRONG 2 SO NGUYEN');
   Writeln('---------------------------------');
   Write('-Nhap so thu nhat: ');
   Readln(so1);
   Write('-Nhap so thu hai : ');
   Readln(so2);
   If so1 > so2 Then
       Writeln('+So thu nhat la so lon nhat')
   Else
       Writeln('+So thu hai la so lon nhat');
   Writeln;
   Writeln('Bam phim <Enter> de ket thuc');
   Readln
End.

Viết chương trình Pascal tìm số lớn nhất trong 3 số nguyên (dùng If thiếu)

Program So_lon;
Var
   so1,so2,so3,solon:Integer;
Begin
   Writeln('TIM SO LON NHAT TRONG 3 SO NGUYEN');
   Writeln('      Cau truc If thieu');
   Writeln('---------------------------------');
   Write('-Nhap so thu nhat: ');
   Readln(so1);
   Write('-Nhap so thu hai : ');
   Readln(so2);
   Write('-Nhap so thu ba  : ');
   Readln(so3);
   If so1 < so2 Then
       solon:=so2;
   If so2 < so3 Then
       solon:=so3;
   If so3 < so1 Then
       solon:=so1;
   Writeln;
   Writeln('+So lon nhat trong 3 so la: ',solon);
   Writeln;
   Writeln('Bam phim <Enter> de ket thuc');
   Readln
End.

Viết chương trình Pascal tìm số lớn nhất trong 3 số nguyên (dùng If đủ)

Program So_lon;
Var
   so1,so2,so3,solon:Integer;
Begin
   Writeln('TIM SO LON NHAT TRONG 3 SO NGUYEN');
   Writeln('      Cau truc If du');
   Writeln('---------------------------------');
   Write('-Nhap so thu nhat: ');
   Readln(so1);
   Write('-Nhap so thu hai : ');
   Readln(so2);
   Write('-Nhap so thu ba  : ');
   Readln(so3);
   If so1 < so2 Then
       solon:=so2
   Else
       solon:=so1;
   If solon < so3 Then
       solon:=so3;
   Writeln;
   Writeln('+So lon nhat trong 3 so la: ',solon);
   Writeln;
   Writeln('Bam phim <Enter> de ket thuc');
   Readln
End.

Viết chương trình Pascal tìm số lớn nhất trong 4 số nguyên

Program So_lon;
Var
   so1,so2,so3,so4,solon1,solon2,solon:Integer;
Begin
   Writeln('TIM SO LON NHAT TRONG 4 SO NGUYEN');
   Writeln('Cau truc If...Then...Else');
   Writeln('-------------------------');
   Write('-Nhap so thu nhat: ');
   Readln(so1);
   Write('-Nhap so thu hai : ');
   Readln(so2);
   Write('-Nhap so thu ba  : ');
   Readln(so3);
   Write('-Nhap so thu tu  : ');
   Readln(so4);
   If so1 > so2 Then
       solon1:= so1
   Else
       Solon1:=so2;
   If so3 > so4 Then
       solon2:=so3
   Else
       solon2:=so4;
    If solon1 > solon2 Then
        solon:=solon1
    Else
        solon:=solon2;
    Writeln;
    Writeln('+So lon nhat trong 4 so la: ',solon);
    Writeln;
    Writeln('Bam phim <Enter> de ket thuc');
    Readln
End.

Viết chương trình Pascal cộng thêm giây vào giờ hiện hàng

Program Cong_giay;
Var
   gio,phut,giay,them:Integer;
Begin
   Writeln('CONG THEM GIAY VAO GIO HIEN HANH');
   Writeln('--------------------------------');
   Writeln('Nhap vao gio:phut:giay hien hanh');
   Write('-Gio    : ');
   Readln(gio);
   Write('-Phut: ');
   Readln(phut);
   Write('-Giay: ');
   Readln(giay);
   Write('-Cho biet so giay muon cong them: ');
   Readln(them);
   If (giay+them) < 60 Then
       giay:=giay+them
   Else
       Begin
         giay:=((giay+them)-60);
         phut:=phut+1;
         If phut >=60 Then
            Begin
               phut:=phut-60;
               gio:=gio+1;
            End;
      End;
   Writeln;
   Writeln('+Sau khi cong them so giay vao, gio moi la:');
   Writeln('         ',gio,' : ',phut,' : ',giay);
   Writeln;
   Writeln('Bam phim <Enter> de ket thuc');
   Readln
End.

Viết chương trình Pascal giải phương trình bậc 2

Program PTB2;
Var
   a,b,c:Integer;
   Delta,x,x1,x2:Real;
Begin
   Writeln('GIAI PHUONG TRINH BAC 2');
   Writeln('-----------------------');
   Write('-Nhap he so a= ');
   Readln(a);
   Write('-Nhap he so b= ');
   Readln(b);
   Write('-Nhap he so c= ');
   Readln(c);
   Delta:=sqr(b)-4*a*c;
   If Delta < 0 Then
       Writeln('+Phuong trinh vo nghiem')
   Else
      If Delta=0 Then
          Begin
             X:=-b/2*a;
             Writeln('+Phuong trinh co 2 nghiem bang nhau X1=X2= ',X:6:2);
          End
      Else
          Begin
            X1:=-b-Sqrt(Delta)/2*a;
            X2:=-b+Sqrt(Delta)/2*a;
            Writeln('+Nghiem thu nhat = ',X1:6:2);
            Writeln('+Nghiem thu hai  = ',X2:6:2);
         End;
   Writeln;
   Writeln('    Bam phim <Enter> de ket thuc');
   Readln
End.

Viết chương trình Pascal tính điểm trung bình và xếp hạng

Program Diem_Trung_binh;
Var
   Ten:String[24];
   Van,Toan,Ly,tb:Real;
Begin
   Writeln('TINH DIEM TRUNG BINH VA XEP HANG');
   Writeln('--------------------------------');
   Write('-Cho biet ho ten: ');
   Readln(Ten);
   Write('-Cho biet diem mon Van: ');
   Readln(Van);
   Write('-Cho biet diem mon Toan: ');
   Readln(Toan);
   Write('-Cho biet diem mon Ly: ');
   Readln(Ly);
   Tb:=((Van*2)+(Toan*2)+ly)/5;
   If tb < 5 Then
      Begin
         Writeln('+Hoc sinh: ',Ten);
         Writeln('+Diem trung binh = ',Tb:4:1);
         Writeln('+Xep hang: Hoc luc kem');
      End
   Else if Tb < 7 Then
      Begin
         Writeln('+Hoc sinh: ',Ten);
         Writeln('+Diem trung binh = ',Tb:4:1);
         Writeln('+Xep hang: Hoc luc trung binh');
      End
   Else if Tb < 9 Then
      Begin
         Writeln('+Hoc sinh: ',Ten);
         Writeln('+Diem trung binh = ',Tb:4:1);
         Writeln('+Xep hang: Hoc luc Kha');
      End
      Else
          Begin
            Writeln('+Hoc sinh: ',Ten);
            Writeln('+Diem trung binh = ',Tb:4:1);
            Writeln('+Xep hang: Hoc luc Gioi');
         End;
   Writeln;
   Writeln('    Bam phim <Enter> de ket thuc');
   Readln
End.

Viết chương trình Pascal tính điểm trung bình và nhận xét

Program Diem_Trung_binh;
Const
   MucDiem = 5;
   DiemDat     =20;
   DiemLoai    =2;
Var
   Ten:String[24];
   Van,Toan,Hoa,Ngoaingu,Tongdiem:Real;
   Dat,Loai,Hocdeu:Boolean;
Begin
   Writeln('TINH DIEM TRUNG BINH VA NHAN XET');
   Writeln('--------------------------------');
   Write('-Cho biet ho ten: ');
   Readln(Ten);
   Write('-Cho biet diem mon Van : ');
   Readln(Van);
   Write('-Cho biet diem mon Toan: ');
   Readln(Toan);
   Write('-Cho biet diem mon Hoa: ');
   Readln(Hoa);
   Write('-Cho biet diem mon Ngoai ngu: ');
   Readln(Ngoaingu);
   Tongdiem:=Van+Toan+Hoa+Ngoaingu;
   Dat:=(Tongdiem >=DiemDat);
   Loai:=(Van < DiemLoai) Or (Toan < DiemLoai)Or (Hoa < DiemLoai) Or (Ngoaingu < DiemLoai);
   Hocdeu:=(Van >MucDiem) And (Toan > Mucdiem)And (Hoa > Mucdiem) And (Toan > Mucdiem);
   Writeln('+Hoc sinh: ',ten);
   Write('+Tong so diem: ',Tongdiem:5:2);
   If Dat And (Not Loai) Then
       Begin
            Write('  Duoc len lop');
            If hocdeu Then
              Write('  Hoc deu cac mon')
          Else
               Write('  Hoc chua deu cac mon');
       End
    Else
        Write('  Khong duoc len lop');
   Writeln;
   Writeln('    Bam phim <Enter> de ket thuc');
   Readln
End.

Viết chương trình Pascal kiểm tra tính chẵn lẻ của 1 số nguyên

Program So_chan_le;
Var
   so,du:Integer;
Begin
   Writeln('SO CHAN HAY SO LE');
   Writeln('-----------------');
   Write('-Nhap mot so nguyen bat ky: ');
   Readln(so);
   du:=so Mod 2;
   Case du Of
       0:Begin
          Writeln('-So : ',so);
          Writeln('-La so chan');
         End;
       1:Begin
          Writeln('-So : ',so);
          Writeln('-La so le');
         End;
   End;
   Writeln;
   Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');
   Readln
End.

Viết chương trình Pascal cho biết ngày của tháng

Program Ngay_cua_thang;
Var
   thang,nam,luu,songay:Integer;
Begin
   Writeln('THANG. X . CO BAO NHIEU NGAY');
   Writeln('---------------------------');
   Write('-Ban muon hoi thang nao co bao nhieu ngay: ');
   Readln(thang);
   Write('-Cho biet nam : ');
   Readln(nam);
   luu:=nam;
   Case thang Of
       1,3,5,7,8,10,12: songay:=31;
       4,6,9,11       : songay:=30;
       2         :Case nam Mod 4 Of
                      1,2,3 :songay:=28;
                     0    :songay:=29;
                End;
   End;
   If songay >=30 Then
       Writeln('+Thang:',thang:3,', nam: ',luu:4,', co: ',songay:3,' ngay')
   Else
       Writeln('+Thang:',thang:3,', nam: ',luu:5,', co: ',songay:3,' ngay');
   Writeln;
   Writeln('   Bam phin <Enter> de ket thuc');
   Readln
End.

Viết chương trình Pascal xếp loại học tập

Program Phan_loai;
Var
   ten:String;
   diem:Integer;
Begin
   Writeln('XEP LOAI HOC TAP');
   Writeln('----------------');
   Write('-Cho biet ten: ');
   Readln(ten);
   Write('-Cho biet diem: ');
   Readln(diem);
   Case diem Of
       0,1,2,3,4: Begin
                      Writeln('+Hoc sinh: ',ten);
                      Writeln('+So diem : ',diem);
                      Writeln('+Xep loai KEM');
                  End;
      5,6    : Begin
                     Writeln('+Hoc sinh: ',ten);
                     Writeln('+So diem : ',diem);
                     Writeln('+Xep loai TRUNG BINH');
                  End;
      7,8:        Begin
                     Writeln('+Hoc sinh: ',ten);
                     Writeln('+So diem : ',diem);
                     Writeln('+Xep loai KHA');
                  End;
      9:          Begin
                     Writeln('+Hoc sinh: ',ten);
                     Writeln('+So diem : ',diem);
                     Writeln('+Xep loai GIOI');
                  End;
      10:         Begin
                     Writeln('+Hoc sinh: ',ten);
                     Writeln('+So diem : ',diem);
                     Writeln('+Xep loai XUAT SAC');
                 End;
      Else        Writeln('Khong co loai diem nay hoac ban go sai');
   End;
   Writeln;
   Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');
   Readln
End.

Viết chương trình Pascal nhập ngày, tháng, năm và cho biết là thứ mấy trong tuần

Program Thu_trong_tuan;
Var
   thu,ngay,thang:Byte;
   Nam,luu:Integer;
Begin
   Writeln('NGAY THU MAY TRONG TUAN');
   Writeln('-----------------------');
   Write('-Ngay: ');
   Readln(ngay);
   Write('-Thang: ');
   Readln(thang);
   Write('-Nam: ');
   Readln(nam);
   luu:=nam;
   nam:=1900 + (nam Mod 1900);
   If thang < 3 Then
       Begin
         thang:=thang + 12;
         nam:=nam - 1;
      End;
   thu:=ABS(ngay+2*thang+3*(thang+1) Div 5+nam+nam Div 4) Mod 7;
   Case thu Of
       0    : Begin
                  Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);
                 Writeln('        +La ngay Chu Nhat');
              End;
      1    :  Begin
                  Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);
                Writeln('+La ngay Thu Hai');
              End;
      2    :    Begin
                  Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);
               Writeln('        +La ngay Thu Ba');
              End;
      3    :  Begin
                  Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);
                 Writeln('        +La ngay Thu Tu');
              End;
      4    :  Begin
                  Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);
                 Writeln('        +La ngay Thu Nam');
              End;
      5    :  Begin
                  Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);
                 Writeln('        +La ngay Thu Sau');
              End;
      6    :  Begin
                  Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);
                 Writeln('        +La ngay Thu Bay');
              End;
   End;
   Writeln;
   Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');
   Readln
End.

Viết chương trình Pascal trò chơi One, two, three

Program One_Two_Three;
Var
   a,b:Char;
Begin
   Writeln('TRO CHOI ONE TWO THREE');
   Writeln(' Keo (k), Bua (b), Giay (g)');
   Writeln('---------------------------');
   Write('-Ban A chon: ');
   Readln(a);
   Write('-Ban B chon: ');
   Readln(b);
   Case Upcase(a) Of
       'K':    Case Upcase(b) Of
               'K'    :    Begin
                               Writeln('+Ban A chon Keo');
                             Writeln('+Ban B cung chon Keo');
                             Writeln('+Keo gap Kep, hoa nhau');
                           End;
               'B'    :    Begin
                               Writeln('+Ban A chon Keo');
                             Writeln('+Ban B chon Bua');
                             Writeln('+Bua dap Keo, B thang');
                           End;
               'G'    :    Begin
                               Writeln('+Ban A chon Keo');
                             Writeln('+Ban B chon Giay');
                             Writeln('+Keo cat Giay, A thang');
                           End;
              End;
      'B':    Case Upcase(b) Of
                'K'    :    Begin
                               Writeln('+Ban A chon Bua');
                             Writeln('+Ban B chon Keo');
                             Writeln('+Bua dap Keo, A thang');
                           End;
               'B'    :    Begin
                               Writeln('+Ban A chon Bua');
                           Writeln('+Ban B cung chon Bua');
                           Writeln('+Bua gap Bua, hoa nhau');
                           End;
               'G'    :    Begin
                               Writeln('+Ban A chon Bua');
                           Writeln('+Ban B chon Giay');
                           Writeln('+Giay boc Bua, B thang');
                           End;
              End;
      'G':    Case Upcase(b) Of
                'K'    :    Begin
                               Writeln('+Ban A chon Giay');
                             Writeln('+Ban B chon Keo');
                             Writeln('+Keo cat Giay, B thang');
                           End;
               'B'    :    Begin
                               Writeln('+Ban A chon Giay');
                             Writeln('+Ban B chon Bua');
                             Writeln('+Giay boc Bua, A thang');
                           End;
               'G'    :    Begin
                               Writeln('+Ban A chon Giay');
                             Writeln('+Ban B cung chon Giay');
                            Writeln('+Giay gap Giay, hoa nhau');
                           End;
              End;
   End;
   Writeln;
   Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');
   Readln
End.

Viết chương trình Pascal chọn loại giải trí thích hợp

Program Giai_Tri;
Var
   t:Byte;
Begin
   Writeln('CHON LOAI GIAI TRI THICH HOP');
   Writeln('----------------------------');
   Write('-Cho biet nhiet do ngay hom nay: ');
   Readln(t);
   If t < 20 Then
       Writeln('Troi lanh, ban nen o nha coi TV');
   If ((t > 20) And (t < 25)) Then
       Writeln('Troi mat me, ban nen di cam trai');
   If ((t > 25) And (t < 30)) Then
       Writeln('Troi hoi nong, ban nen di tam bien Vung Tau');
   If t > 30 Then
       Writeln('Troi nong, ban nen di nghi mat o Da Lat');
    Writeln;
   Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');
   Readln
End.

Viết chương trình Pascal giải phương trình bậc nhất

Program PT_bac_nhat;
Var
   a,b:Integer;
   x:Real;
Begin
    Writeln('GIAI PHUONG TRINH BAC NHAT');
   Writeln('       aX + b = 0');
   Write('-Nhap he so a= ');
   Readln(a);
   Write('-Nhap he so b= ');
   Readln(b);
   If a=0 Then
      If b=0 Then
          Writeln('+Phuong trinh vo dinh')
      Else
          Writeln('+Phuong trinh vo nghiem')
   Else
       Begin
          x:=-b/a;
          Writeln('+Nghiem cua phuong trinh X= ',x:0:6);
      End;
   Writeln;
   Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');
   Readln
End.

Viết chương trình Pascal kiểm tra ước số của 2 số nguyên

Program Uoc_so;
Var
   so1,so2,tam:Integer;
Begin
   Writeln('KIEM TRA UOC SO CUA 2 SO NGUYEN');
   Writeln('-------------------------------');
   Write('-So thu nhat= ');
   Readln(so1);
   Write('-So thu hai = ');
   Readln(so2);
   If so1 < so2 Then
       Begin
         tam:=so1;
         so1:=so2;
         so2:=tam;
      End;
    If (so1 Mod so2) = 0 Then
        Writeln('+So: ',so2:4,' la uoc so cua so: ',so1:4)
    Else
       Begin
            Writeln('+Hai so: ',so1:4,' va so ',so2:4);
           Writeln('     Khong phai la uoc so cua nhau');
      End;
   Writeln;
   Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');
   Readln
End.

Viết chương trình Pascal sắp xếp thứ tự 3 số nguyên dương

Program Sap_xep;
Var
   so1,so2,so3,tam:Integer;
Begin
   Writeln('SAP XEP THU TU 3 SO NGUYEN DUONG');
   Writeln('-------------------------------');
   Write('-Nhap so thu nhat= ');
   Readln(so1);
   Write('-Nhap so thu hai = ');
   Readln(so2);
   Write('-Nhap so thu ba  = ');
   Readln(so3);
   If so1 > so2 Then
       Begin
          tam:=so1;
         so1:=so2;
         so2:=tam;
      End;
   If so2 > so3 Then
       Begin
         tam:=so2;
         so2:=so3;
         so3:=tam;
      End;
   If so1 > so2 Then
       Begin
         tam:=so1;
         so1:=so2;
         so2:=tam;
      End;
   Writeln;
   Writeln('KET QUA SAP XEP');
   Writeln;
   Writeln('    ',so1:5);
   Writeln('    ',so2:5);
   Writeln('    ',so3:5);
   Writeln;
   Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');
   Readln
End.

Viết chương trình Pascal tìm số lớn nhất và số nhỏ nhất

Program So_lon_so_nho;
Var
   so1,so2,so3,so4,max,min:Integer;
Begin
   Writeln('TIM SO LON NHAT VA SO NHO NHAT');
   Writeln('-----------------------------');
   Write('-Nhap so thu nhat: ');
   Readln(so1);
   Write('-Nhap so thu hai : ');
   Readln(so2);
   Write('-Nhap so thu ba  : ');
   Readln(so3);
   Write('-Nhap so thu tu  : ');
   Readln(so4);
   max:=so1;
   min:=so1;
   If max < so2 Then
       max:=so2
   Else
       min:=so2;
   If max < so3 Then
       max:=so3
   Else
       min:=so3;
   If max < so4 Then
       max:=so4;
   Writeln;
   Writeln('+So lon nhat trong 4 so: ',so1,',',so2,',',so3,',',so4,' la: ',max);
   Writeln('+Va so nho nhat trong 4 so do la       : ',min);
   Writeln;
   Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');
   Readln
End.

Viết chương trình Pascal kiểm tra đây là tam giác gì

Program Tam_giac;
Var
   a,b,c:Integer;
   tamgiac,deu,can:Boolean;
Begin
   Writeln('BA CANH CUA TAM GIAC ?');
   Writeln('----------------------');
   Write('-Nhap so thu nhat= ');
   Readln(a);
   Write('-Nhap so thu hai = ');
   Readln(b);
   Write('-Nhap so thu ba  = ');
   Readln(c);
   tamgiac:=False;
   deu:=False;
   can:=False;
   If (a+b>c) And (b+c>a) And (c+a>b) Then
       Begin
         tamgiac:=True;
         If (a=b) And (b=c) Then
             deu:=True;
         If (a=b) Or (b=c) Or (c=a) Then
             can:=True;
      End;
    Writeln;
   Writeln(' 3 so vua nhap la:');
   Writeln('+Tam giac: ',tamgiac);
   Writeln('+Tam giac deu: ',deu);
   Writeln('+Tam giac can: ',can);
   Writeln;
   Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');
   Readln
End.

Viết chương trình Pascal tính diện tích tam giác

Program Dien_tich_tam_giac;
Var
   a,b,c:Integer;
   p,s:Real;
Begin
   Writeln('DIEN TICH TAM GIAC');
   Writeln('------------------');
   Write('-Nhap so thu nhat: ');
   Readln(a);
   Write('-Nhap so thu hai : ');
   Readln(b);
   Write('-Nhap so thu ba  : ');
   Readln(c);
   If (a+b>c) And (b+c>a) And (c+a>b) Then
       Begin
         Writeln('+Dung la Tam giac');
         p:=0.5*(a+b+c);
         s:=Sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
         Writeln('+Dien tich= ',s:10:2);
      End
   Else
       Writeln('+Khong phai la Tam giac');
   Writeln;
   Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');
   Readln
End.

Viết chương trình Pascal tính Khối lập phương chui qua khung chữ nhật

Program Khoi_lap_phuong;
Var
   a,b,c,m,n,tam:Integer;
Begin
   Writeln('KHOI LAP PHUONG CHUI QUA KHUNG CHU NHAT');
   Writeln('---------------------------------------');
   Writeln('  *Nhap so lieu cho khoi lap phuong');
   Write('-Canh thu nhat: ');
   Readln(a);
   Write('-Canh thu hai : ');
   Readln(b);
   Write('-Canh thu ba  : ');
   Readln(c);
   Writeln('  *Nap so lieu cho khung chu nhat');
   Write('-Canh thu nhat: ');
   Readln(m);
   Write('-Canh thu hai : ');
   Readln(n);
    If (a>b) Then
        Begin
          tam:=a;
          a:=b;
          b:=tam;
        End;
   If (b>c) Then
        Begin
          tam:=b;
          b:=c;
          c:=tam;
        End;
   If (a>b) Then
        Begin
          tam:=a;
          a:=b;
          b:=tam;
        End;
    If (m>n) Then
        Begin
          tam:=m;
          m:=n;
         n:=tam;
        End;
   If (a<m) And (b<n) Then
       Writeln('+Khoi lap phuong chui qua duoc khung chu nhat')
   Else
       Writeln('+Khoi lap phuong khong chui qua duoc khung chu nhat');
  Writeln;
   Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');
   Readln
End.

Viết chương trình Pascal giải hệ phương trình bậc nhất

Program He_phuong_trinh_bac_nhat;
Var
   a,b,c,d,p,q,r:Real;
Begin
   Writeln('GIAI HE PHUONG TRINH BAC NHAT');
   Writeln('        aX + bY = c');
   Writeln('        pX + qY = r');
   Writeln('-----------------------------');
   Write('Nhap a= ');
   Readln(a);
   Write('Nhap b= ');
   Readln(b);
   Write('Nhap c= ');
   Readln(c);
   Write('Nhap p= ');
   Readln(p);
   Write('Nhap q= ');
   Readln(q);
   Write('Nhap r= ');
   Readln(r);
   d:=a*a + b*b + p*p + q*q;
   If d=0 Then
       If (c*c + r*r = 0) Then
            Writeln('+He thoa man voi moi X, Y')
        Else
            Writeln('+He vo nghiem');
   If d <> 0 Then
       Begin
          d:=a*q - b*q;
          If d=0 Then
             If sqr(c*q-b*r)+sqr(a*r-p*c) = 0 then
                Writeln('+He thoa man voi moi X, Y')
            Else
                Writeln('+ He vo nghiem');
          If d <> 0 Then
             Begin
                 Writeln('X = ',(c*q-b*r)/d:5:3);
                Writeln('Y = ',(a*r-p*c)/d:5:3);
            End;
       End;
   Writeln;
   Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');
   Readln
End.

Viết chương trình Pascal kiểm tra năm nhận

Program Nam_nhuan;
Var
   nam:Word;
   nhuan:boolean;
Begin
   Writeln('NAM NHUAN HAY NAM THUONG');
   Writeln('------------------------');
   Write('-Nhap vao nam can kiem tra: ');
   Readln(nam);
   If nam Mod 100 = 0 Then
       Nhuan:=(nam Mod 400)=0
   Else
       Nhuan:=(nam Mod 4)=0;
   Write('Nam: ',nam, ' la: ');
   If nhuan Then
       Writeln('nam nhuan')
   Else
       Writeln('nam thuong ( khong nhuan)');
   Writeln;
   Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');
   Readln
End.

Viết chương trình Pascal kiểm tra bàn phím

Program KT_phim;
Var
   phim:Char;
Begin
   Writeln('KIEM TRA BAN PHIM');
   Writeln('-----------------');
   Write('-Bam mot phim: ');
   Readln(phim);
   Case phim Of
      'A'..'Z','a'..'z' :Writeln('+Ban vua bam mot phim ky tu');
      '0'..'9'          :Writeln('+Ban vua bam mot phim ky so');
      '+','-','*','/'   :Writeln('+Ban vua bam mot phim toan tu so hoc');
   Else   Writeln('+Ban vua bam mot phim dac biet');
   End;
   Writeln;
   Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');
   Readln
End.

Viết chương trình Pascal tính diện tích các hình học sơ cấp

Program Hinh_hoc_so_cap;
Var
    a,b,c,h,r:Integer;
   s:Real;
   chon:Byte;
Begin
    Writeln('TINH DIEN TICH HINH HOC SO CAP');
   Writeln('------------------------------');
   Writeln('    1-Hinh vuong');
   Writeln('    2-Hinh chu nhat');
   Writeln('    3-Hinh tam gia1c');
   Writeln('    4-Hinh thang');
   Writeln('    5-Hinh tron');
   Writeln;
   Write('-Ban chon cac so tu 1 den 5 de tinh dien tich hinh tuong ung');
   Readln(chon);
   Case chon Of
       1  :Begin
               Write('-Nhap canh hinh vuong: ');
              Readln(a);
              s:=a*a;
              Writeln('+Dien tich hinh vuong = ',s:10:2,' met vuong');
           End;
      2   :Begin
              Write('-Nhap chieu rong : ');
              Readln(a);
              Write('-Nhap chieu dai  : ');
              Readln(b);
              s:=a*b;
              Writeln('+Dien tich hinh chu nhat = ',s:10:2,' met vuong');
           End;
       3  :Begin
               Write('-Nhap canh day : ');
              Readln(a);
              Write('-Nhap chieu cao  : ');
              Readln(h);
              s:=a*h/2;
              Writeln('+Dien tich hinh tam giac = ',s:10:2,' met vuong');
           End;
     4   :Begin
               Write('-Nhap day duoi : ');
              Readln(a);
              Write('-Nhap day tren : ');
              Readln(b);
              Write('-Nhap chieu cao: ');
              Readln(h);
              s:=0.5*(a+b)*h;
              Writeln('+Dien tich hinh thang = ',s:10:2,' met vuong');
           End;
       5  :Begin
               Write('-Nhap ban kinh : ');
             Readln(r);
              s:=r*r*pi;
              Writeln('+Dien tich hinh tron = ',s:10:2,' met vuong');
           End;
   End;
   Writeln;
   Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');
   Readln
End.

Viết chương trình Pascal hướng dẫn mua vé máy bay

Program Huong_dan;
Var
   chon:Byte;
Begin
   Writeln('HUONG DAN MUA VE MAY BAY');
   Writeln('------------------------');
   Writeln('   1-Tp Ho Chi Minh di Ha Noi');
   Writeln('   2-Tp Ho Chi Minh di Da Nang');
   Writeln('   3-Tp Ho Chi Minh di Nha Trang');
   Writeln('   4-Tp Ho Chi Minh di Phu Quoc');
   Writeln('   5-Tp Ho Chi Minh di Con Dao');
   Writeln('   6-Tp Ho Chi Minh di Paris');
   Writeln('   7-Tp Ho Chi Minh di London');
   Writeln('   8-Tp Ho Chi Minh di Moscow');
   Writeln('   9-Tp Ho Chi Minh di Bac Kinh');
   Writeln('  10-Tp Ho Chi Minh di Tokyo');
   Write('-Chon tuyen nao, go vao so tuong ung (1 - 10): ');
   Readln(chon);
   Case chon of
      1    :Writeln('     Xin moi den quay ve so 1');
      2    :Writeln('     Xin moi den quay ve so 2');
      3    :Writeln('     Xin moi den quay ve so 3');
      4    :Writeln('     Xin moi den quay ve so 4');
      5    :Writeln('     Xin moi den quay ve so 5');
      6    :Writeln('     Xin moi den quay ve so 6');
      7    :Writeln('     Xin moi den quay ve so 7');
      8    :Writeln('     Xin moi den quay ve so 8');
      9    :Writeln('     Xin moi den quay ve so 9');
     10    :Writeln('     Xin moi den quay ve so 10');
   Else    Writeln('-Khong co tuyen bay nay');
   End;
   Writeln;
   Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');
   Readln
End.

Viết chương trình Pascal cho biết thứ trong tuần

Program Thu_trong_tuan;
Var
   d:1..31; {Kieu mien con}
   m:1..12;
   y:1900..2001;
   a:Word;
Begin
   Writeln('NGAY DO LA THU MAY TRONG TUAN');
   Writeln('-----------------------------');
   Write('-Ngay: ');
   Readln(d);
   Write('-Thang: ');
   Readln(m);
   Write('-Nam: ');
   Readln(y);
   Write('+Ngay: ',d:2,' / ',m:2,' / ',y:4,' la ngay ');
   If m<3 Then
       Begin
          inc(m,12);
          Dec(y);
      End;
   a:=d+2*m+(3*(m+1) Div 5)+y+(y Div 4)+1;
   a:=a Mod 7;
   Case a Of
      0            :Writeln('Thu 7');
      1            :Writeln('Chu Nhat');
      2,3,4,5,6  :Writeln('Thu ',a);
   End;
   Writeln;
   Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');
   Readln
End.

Viết chương trình Pascal tính số ngày của tháng

Program So_ngay;
Var
   m,y,songay:Integer;
   nhuan:Boolean;
Begin
   Writeln('TINH SO NGAY CUA THANG');
   Writeln('----------------------');
   Write('-Nhap thang: ');
   Readln(m);
   Write('-Nhap nam  : ');
   Readln(y);
   Nhuan:=False;
   If (y Mod 4) = 0 Then
       Begin
          Nhuan:=True;
         If (y Mod 100 =0) And (y Mod 400 <> 0) Then
             Nhuan:=False;
      End;
    Case m Of
       1,3,5,7,8,10,12 :songay:=31;
       4,6,9,11         :songay:=30;
       2                :If nhuan Then
                              songay:=29
                         Else
                           songay:=28;
   End;
   Writeln;
   Writeln('Thang ',m:2,' / ',y:4,' co : ',songay,' ngay');
   Writeln;
   Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');
   Readln
End.

Program tinh_luong;
Var
Ten:String[24];
bl,nc,pc,thang:Integer;
tl,hs:Real;
Begin
Writeln(‘CHUONG TRINH TINH LUONG’);
Writeln(‘———————–‘);
Writeln;
Write(‘-Cho biet thang : ‘);
Readln(thang);
Write(‘-Cho biet ho ten : ‘);
Readln(ten);
Write(‘-Cho biet bac luong : ‘);
Readln(bl);
Write(‘-Cho biet ngay cong : ‘);
Readln(nc);
Write(‘-Cho biet he so : ‘);
Readln(hs);
Write(‘-Cho biet phu cap : ‘);
Readln(pc);
Writeln;
tl:=((bl/30)*nc*hs+pc);
Writeln(‘+Tien luong thang : ‘,thang:2,’, cua Ong/Ba : ‘,ten,’ la = ‘,tl:8:2);
Writeln(‘ Bam phim de ve cua so soan thao’);
Readln
End.

Program Vong_tron;
Var
Radius,s,cv :Real;
Begin
Writeln(‘TINH CHU VI, DIEN TICH VONG TRON’);
Writeln(‘——————————–‘);
Write(‘-Cho biet ban kinh : ‘);
Readln(Radius);
cv:=2*Pi*Radius;
S:=Pi*Radius*Radius;
Writeln;
Writeln(‘+Chu vi vong tron = ‘,cv:10:2);
Writeln(‘+Dien tich vong tron = ‘,s:10:2);
Writeln;
Writeln(‘ Bam phim de tro ve cua so soan thao’);
Readln
End.

Program Doi_do_F_C;
Var
f,c:Real;
Begin
Writeln(‘DOI DO FAHRENHEIT SANG CELCIUS’);
Write(‘-Cho biet do Fahrenheit : ‘);
Readln(f);
c:=((f-32) * 5)/9;
Writeln;
Writeln(f:5:2,’ do Fahrenheit doi sang do Celcius = ‘,c:5:2,#248);
Writeln;
Writeln(‘ Bam phim de ket thuc’);
Readln
End.

Program Doi_do_Mile_Km;
Const
Km_Mile=1.609344;
Var
m,k:Real;
Begin
Writeln(‘DOI MILE SANG Km’);
Write(‘-Cho biet so Mile can doi: ‘);
Readln(m);
k:=m * Km_Mile;
Writeln;
Writeln(m:5:2,’ dam Anh doi thanh = ‘,k:5:2,’ Km’);
Writeln;
Writeln(‘ Bam phim de ket thuc’);
Readln
End.

Program Chu_so;
Var
n:Integer;
Begin
Writeln(‘XUAT CAC CHU SO CUA SO NGUYEN DUONG N’);
Write(‘-Cho biet so nguyen: ‘);
Readln(n);
Writeln(‘So nguyen: ‘,n:5,’ Co cac chu so sau’);
Write(‘ ‘, n DIV 10000);
n :=n MOD 10000;
Write(‘ ‘, n DIV 1000);
n :=n MOD 1000;
Write(‘ ‘, n DIV 100);
n :=n MOD 100;
Write(‘ ‘, n DIV 10);
n :=n MOD 10;
Write(‘ ‘,n);
Writeln;
Writeln(‘ Bam phim de ket thuc’);
Readln
End.

Program Cac_phep_toan;
Var
a,b,c,d,e,x,y,g,h,i:Integer;
Begin
Writeln(‘CAC PHEP TOAN’);
Writeln(‘————-‘);
Writeln;
a:=124;
b:=12;
Writeln(a:3,’ DIV ‘,b:2,’ = ‘,a DIV b);
Writeln(a:3,’ MOD ‘,b:2,’ = ‘,a MOD b);
c:=12;
d:=22;
Writeln(c:2,’ AND ‘,d:2,’ = ‘,c AND d);
Writeln(c:2,’ OR ‘,d:2,’ = ‘,c OR d);
Writeln(c:2,’ XOR ‘,d:2,’ = ‘,c XOR d);
x:=2;
g:=x Shl 7;
Writeln(‘g = ‘,x:2,’ Shl 7 = ‘,g);
x:=256;
h:=x Shr 7;
Writeln(‘h = ‘,x:2,’ Shr 7 = ‘,h);
i:=g+h;
Writeln(‘i = g + h = ‘,i);
Writeln(‘Lo(i) = ‘,Lo(i));
Writeln(‘Hi(i) = ‘,Hi(i));
Writeln(‘Swap(i) = ‘,Swap(i));
Writeln;
Writeln(‘ Bam phim de ket thuc’);
Readln
End.

Program Diem_trung_binh;
Var
Ten:String[24];
Van,Toan,Ly,Sinh,NgoaiNgu,Tb:Real;
Begin
Writeln(‘DIEM TRUNG BINH’);
Writeln(‘————-‘);
Write(‘-Cho biet ho ten: ‘);
Readln(ten);
Write(‘-Cho biet diem mon Van: ‘);
Readln(Van);
Write(‘-Cho biet diem mon Toan: ‘);
Readln(Toan);
Write(‘-Cho biet diem mon Ly: ‘);
Readln(Ly);
Write(‘-Cho biet diem mon Sinh vat: ‘);
Readln(Sinh);
Write(‘-Cho biet diem mon Ngoai ngu: ‘);
Readln(NgoaiNgu);
tb:=((Van * 3) + (Toan * 2) + (Ly * 2) + Sinh + NgoaiNgu) / 9;
Writeln(‘+Hoc sinh: ‘,ten,’ co diem trung binh = ‘,tb:6:2);
Writeln;
Writeln(‘ Bam phim de ket thuc’);
Readln
End.

Program Tinh_gia_tri_hang_hoa;
Var
n:Integer;
a,c,l:Real;
Begin
Writeln(‘TINH GIA TRI HANG HOA’);
Writeln(‘———————‘);
Writeln;
Write(‘-Cho biet gia goc tra ngay: ‘);
Readln(a);
Write(‘-Cho biet lai suat l%/nam: ‘);
Readln(l);
Write(‘-Cho biet so ngay tra cham: ‘);
Readln(n);
c:= a * (1 + n * l / 36000);
Writeln(‘+Gia hang hoa tra cham = ‘,c:10:2,’ dong’);
Writeln(‘ Bam phim de ket thuc’);
Readln
End.

Program Tinh_do_dai_vec_to;
Var
x,y,z:Integer;
l:Real;
Begin
Writeln(‘TINH CHIEU DAI VECTO’);
Writeln(‘———————‘);
Writeln;
Write(‘-Cho biet toa do X : ‘);
Readln(x);
Write(‘-Cho biet toa do Y : ‘);
Readln(y);
Write(‘-Cho biet toa do Z : ‘);
Readln(z);
l:= Sqrt(Sqr(x) + Sqr(y) + Sqr(z));
Writeln(‘+Chieu dai cua vecto = ‘,l:10:2);
Writeln(‘ Bam phim de ket thuc’);
Readln
End.

Program Trung_binh;
Var
a,b,c:Integer;
P,S:Real;
Begin
Writeln(‘TINH TRUNG BINH CONG,TRUNG BINH NHAN’);
Writeln(‘————————————‘);
Writeln;
Write(‘-Nhap so thu nhat: ‘);
Readln(a);
Write(‘-Nhap so thu hai : ‘);
Readln(b);
Write(‘-Nhap so thu ba : ‘);
Readln(c);
S:=(a + b + c) / 3;
P:=Exp((1 / 3) * Ln(a * b * c));
Writeln(‘*Trung binh cong cua 3 so= ‘,s:6:2);
Writeln(‘*Trung binh nhan cua 3 so= ‘,p:6:2);
Writeln(‘ Bam phim de ket thuc’);
Readln
End.

Program Tinh_a_mu_b;
Var
a,b:Integer;
p:Real;
Begin
Writeln(‘TINH TRI CUA A MU B’);
Writeln(‘——————-‘);
Writeln;
Write(‘-Nhap so nguyen A: ‘);
Readln(a);
Write(‘-Nhap so mu B : ‘);
Readln(b);
P:=Exp(b * Ln(a));
Writeln(‘*Tri A mu B = ‘,p:10:2);
Writeln(‘ Bam phim de ket thuc’);
Readln
End.

Program Tinh_tong;
Var
n,tong:Integer;
Begin
Writeln(‘TINH TONG CUA N SO NGUYEN’);
Writeln(‘——————-‘);
Writeln;
Write(‘-Nhap so nguyen N: ‘);
Readln(n);
tong:=(n * (n + 1) DIV 2);
Writeln(‘*Tong tu 1 den N = ‘,tong);
Writeln(‘ Bam phim de ket thuc’);
Readln
End.

Program Tinh_tien;
Var
v:Integer;
l,n:Real;
Begin
Writeln(‘TINH TIEN GUI NGAN HANG’);
Writeln(‘——————-‘);
Writeln;
Write(‘-So tien gui = ‘);
Readln(v);
Write(‘-Lai suat = ‘);
Readln(l);
n:=(v * (1 + (l/100)));
Writeln(‘*Neu gui: ‘,v,’ dong, lai suat 1 nam= ‘,l:4:2,’ %’);
Writeln(‘*So tien lai trong 1 nam = ‘,Round(v*l/100),’ dong’);
Writeln(‘*Von + Lai trong 1 nam = ‘,Round(n),’ dong’);
Writeln(‘ Bam phim de ket thuc’);
Readln
End.

Program Gia_hang_hoa;
Var
f,a,pe,pc,r:Real;
n,y,t:Integer;
Begin
Writeln(‘TINH GIA HANG HOA’);
Writeln(‘—————–‘);
Writeln;
Write(‘-So tien vay = ‘);
Readln(a);
Write(‘-Lai suat vay Ngan hang = ‘);
Readln(r);
Write(‘-Thoi gian san xuat= ‘);
Readln(y);
Write(‘-So san pham thu duoc = ‘);
Readln(n);
Write(‘-Thoi gian luu kho = ‘);
Readln(t);
Write(‘-Phi ton luu kho = ‘);
Readln(f);
pe:=a/n;
pc:=pe * (1 + r * (t + y) / 1200) + f * t;
Writeln(‘*Gia xuat xuong = ‘,pe:10:2,’ dong’);
Writeln(‘*Gia ban de hoa von la : ‘,pc:10:2,’ dong’);
Writeln(‘ Bam phim de ket thuc’);
Readln
End.

Program Tinh_Gio_Phut_Giay;
Var
sogiay,gio,phut,giay:Integer;
Begin
Writeln(‘TINH GIO:PHUT:GIAY’);
Writeln(‘——————‘);
Write(‘-Nhap so giay can tinh: ‘);
Readln(sogiay);
gio:=sogiay DIV 3600;
sogiay:= sogiay MOD 3600;
phut:=sogiay DIV 60;
giay:=sogiay MOD 60;
Writeln;
Writeln(‘KET QUA CHUYEN DOI’);
Writeln(‘+Neu nhap vao: ‘,sogiay,’ giay’);
Writeln(‘+Doi thanh: ‘,gio,’ gio, ‘,phut,’ phut, ‘,giay,’ giay’);
Readln
End.

Program Doi_cho;
Var
so1,so2:Integer;
Begin
Writeln(‘DOI CHO 2 SO NGUYEN’);
Writeln(‘——————-‘);
Write(‘-Nhap so thu nhat: ‘);
Readln(so1);
Write(‘-Nhap so thu hai : ‘);
Readln(so2);
so1:=so1+so2;
so2:=so1-so2;
so1:=so1-so2;
Writeln(‘SAU KHI CHUYEN CHO’);
Writeln(‘+So thu nhat bay gio la: ‘,so1);
Writeln(‘+So thu hai bay gio la : ‘,so2);
Readln
End.

Program Phep_nhan_so_hoc;
Var
binhan,nhan:LongInt;
donvi,chuc,tram:Integer;
Begin
Writeln(‘TRINH BAY PHEP NHAN SO HOC’);
Writeln(‘————————-‘);
Write(‘-Nhap so bi nhan : ‘);
Readln(binhan);
Write(‘-Nhap vao so nhan: ‘);
Readln(nhan);
donvi:=nhan MOD 10;
chuc:=(nhan DIV 10) MOD 10;
tram:=nhan DIV 100;
Writeln(binhan:15);
Writeln(‘x’:9,nhan:6);
Writeln(‘—-‘:15);
Writeln(donvi*binhan:15);
Writeln(chuc*binhan:14);
Writeln(tram*binhan:13);
Writeln(‘——-‘:15);
Writeln(binhan*nhan:15);
Readln
End.

Program Tinh_the_tich_hinh_cau;
Var
s,v,r:Real;
Begin
Writeln(‘TINH THE TICH HINH CAU KHI BIET DIEN TICH’);
Writeln(‘—————————————–‘);
Write(‘-Cho biet dien tich hinh cau: ‘);
Readln(s);
r:= Sqrt(s/4*pi);
v:=4/3*pi*r*r*r;
Writeln(‘+The tich hinh cau la: ‘,v:10:4,’ met khoi’);
Readln
End.

Program Tinh_sin;
Var
goc:Integer;
rad,x:Real;
Begin
Writeln(‘TINH SIN(X)’);
Writeln(‘———–‘);
Write(‘-Nhap vao mot goc: ‘);
Readln(goc);
rad:=(pi * goc) / 180;
x:=sin(rad);
Writeln(‘+Sin(‘,goc:2,’) = ‘,x:10:8);
Readln;
End.

Program Tinh_Gio_Phut_Giay;
Var
sogiay,gio,phut,giay:Integer;
Begin
Writeln(‘TINH GIO:PHUT:GIAY’);
Writeln(‘——————‘);
Write(‘-Nhap so giay can tinh: ‘);
Readln(sogiay);
gio:=sogiay DIV 3600;
sogiay:= sogiay MOD 3600;
phut:=sogiay DIV 60;
giay:=sogiay MOD 60;
Writeln;
Writeln(‘KET QUA CHUYEN DOI’);
Writeln(‘+Neu nhap vao: ‘,sogiay,’ giay’);
Writeln(‘+Doi thanh: ‘,gio,’ gio, ‘,phut,’ phut, ‘,giay,’ giay’);
Readln
End.

Program Doi_cho;
Var
so1,so2:Integer;
Begin
Writeln(‘DOI CHO 2 SO NGUYEN’);
Writeln(‘——————-‘);
Write(‘-Nhap so thu nhat: ‘);
Readln(so1);
Write(‘-Nhap so thu hai : ‘);
Readln(so2);
so1:=so1+so2;
so2:=so1-so2;
so1:=so1-so2;
Writeln(‘SAU KHI CHUYEN CHO’);
Writeln(‘+So thu nhat bay gio la: ‘,so1);
Writeln(‘+So thu hai bay gio la : ‘,so2);
Readln
End.

Program Phep_nhan_so_hoc;
Var
binhan,nhan:LongInt;
donvi,chuc,tram:Integer;
Begin
Writeln(‘TRINH BAY PHEP NHAN SO HOC’);
Writeln(‘————————-‘);
Write(‘-Nhap so bi nhan : ‘);
Readln(binhan);
Write(‘-Nhap vao so nhan: ‘);
Readln(nhan);
donvi:=nhan MOD 10;
chuc:=(nhan DIV 10) MOD 10;
tram:=nhan DIV 100;
Writeln(binhan:15);
Writeln(‘x’:9,nhan:6);
Writeln(‘—-‘:15);
Writeln(donvi*binhan:15);
Writeln(chuc*binhan:14);
Writeln(tram*binhan:13);
Writeln(‘——-‘:15);
Writeln(binhan*nhan:15);
Readln
End.

Program Tinh_the_tich_hinh_cau;
Var
s,v,r:Real;
Begin
Writeln(‘TINH THE TICH HINH CAU KHI BIET DIEN TICH’);
Writeln(‘—————————————–‘);
Write(‘-Cho biet dien tich hinh cau: ‘);
Readln(s);
r:= Sqrt(s/4*pi);
v:=4/3*pi*r*r*r;
Writeln(‘+The tich hinh cau la: ‘,v:10:4,’ met khoi’);
Readln
End.

Program Tinh_sin;
Var
goc:Integer;
rad,x:Real;
Begin
Writeln(‘TINH SIN(X)’);
Writeln(‘———–‘);
Write(‘-Nhap vao mot goc: ‘);
Readln(goc);
rad:=(pi * goc) / 180;
x:=sin(rad);
Writeln(‘+Sin(‘,goc:2,’) = ‘,x:10:8);
Readln;
End.

Program Ma_ASCII;
Var
kytu:Char;
Begin
Writeln(‘TIM MA ASCII CUA KY TU’);
Writeln(‘———————-‘);
Write(‘-Nhap vao mot ky tu: ‘);
Readln(kytu);
Writeln(‘+Ma ASCII cua ky tu: ‘,kytu,’ la: ‘,Ord(kytu));
Readln
End.

Program Ky_tu;
Var
ma:Byte;
Begin
Writeln(‘TIM KY TU KHI BIET MA ASCII’);
Writeln(‘————————–‘);
Write(‘-Cho biet ma ASCII: ‘);
Readln(ma);
Writeln(‘+Ky tu cua ma ASCII: ‘,ma:2,’ la: ‘,Chr(ma));
Readln
End.

Program Doi_chu_thuong_ra_chu_HOA;
Var
ch,c1,c2:Char;
Begin
Writeln(‘DOI CHU THUONG RA CHU HOA’);
Writeln(‘————————-‘);
Write(‘-Nhap mot ky tu bat ky: ‘);
Readln(ch);
c1:=upcase(ch);
c2:=chr(ord(ch)-32);
Writeln(‘+Cach thu nhat, dung ham Upcase: ‘,c1);
Writeln(‘+Cach thu hai,khong dung ham Upcase: ‘,c2);
Readln
End.

Program Doi_chu_HOA_ra_chu_thuong;
Var
ch,c:Char;
Begin
Writeln(‘DOI CHU HOA RA CHU THUONG’);
Writeln(‘————————-‘);
Write(‘-Nhap mot chu HOA bat ky: ‘);
Readln(ch);
c:=chr(ord(ch)+32);
Writeln(‘+Doi ra chu thuong la: ‘,c);
Readln
End.

Program Xuat_chuoi;
Var
ch:String;
Begin
Writeln(‘XUAT 5 LAN CHUOI VUA NHAP’);
Writeln(‘————————-‘);
Write(‘-Nhap vao mot chuoi bat ky: ‘);
Readln(ch);
Write(ch,’, ‘,ch,’, ‘,ch,’, ‘,ch,’, ‘,ch);
Readln
End.

Program Chu_ky_con_lac;
Const
g=918;
Var
l,t:Real;
Begin
Writeln(‘TINH CHU KY DAO DONG CON LAC DON’);
Writeln(‘———————–‘);
Write(‘-Cho biet chieu dai con lac: ‘);
Readln(l);
t:=2*pi*sqrt(l/g);
Writeln(‘+Chu ky dao dong dieu hoa cua con lac: ‘,t:10:3);
Readln;
End.

Program Luc_hap_dan;
Const
gama=6.673E-8;
Var
m1,m2,f,d:Real;
Begin
Writeln(‘TINH LUC HAP DAN GIUA 2 VAT’);
Writeln(‘———————-‘);
Write(‘-Khoi luong vat thu nhat: ‘);
Readln(m1);
Write(‘-Khoi luong vat thu hai : ‘);
Readln(m2);
Write(‘-Khoang cach 2 vat: ‘);
Readln(d);
f:=gama*m1*m2/sqr(d);
Writeln(‘+Luc hap dan giua 2 vat= ‘,f:10:3);
Readln
End.

Program Tinh_khoang_cach;
Var
a,b,c,d,x,y:Real;
Begin
Writeln(‘TINH KHOANG CACH TU 1 DIEM DEN DUONG THANG’);
Writeln(‘——————————————‘);
Write(‘-Nhap he so a= ‘);
Readln(a);
Write(‘-Nhap he so b= ‘);
Readln(b);
Write(‘-Nhap he so c= ‘);
Readln(c);
Write(‘-Nhap toa do x= ‘);
Readln(x);
Write(‘-Nhap toa do y= ‘);
Readln(y);
d:=((a*x) + (b*y) + c) / Sqrt(Sqr(a) + Sqr(b));
Writeln(‘+Khoang cach tu diem I den duong thang la: ‘,d:10:2);
Readln
End.

Program Tach_so;
Var
n:Integer;
x,p:Real;
Begin
Writeln(‘TACH MOT SO NGUYEN THANH 2 SO’);
Writeln(‘—————————–‘);
Write(‘-Nhap mot so: ‘);
Readln(n);
x:=2*n/3;
Write(‘+Con so: ‘,n,’ tach thanh so: ‘,x:6:2);
Writeln(‘ va so: ‘,(n-x):6:2);
Readln
End.

Advertisements

About pascalteacher

Trang thông tin Toán học và Tin học

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Các tác giả

Chuyên mục

Tháng Mười 2014
H B T N S B C
« Th11   Th11 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

NCT Computer

Flickr Photos

Thống kê

 • 324,715 lượt xem

pascalteacher.nct@gmail.com


Trang huấn luyện học sinh giỏi Tin học

Advertisements
%d bloggers like this: