//
you're reading...
00 - Chủ đề chung, Dùng cho cấp THPT, Dùng cho thi học sinh giỏi, Giáo trình chuyên Tin học 10, Giáo trình Giải thuật và lập trình (LMH), Giáo trình Tin học cơ bản, Giáo trình Tin học THCS - Quyển 3, Đề thi HSG quốc gia VNOI, Đề thi Tin học quốc tế IOI

Thông tin các kỳ thi tin học quốc tế

Lịch sử của các IOI [Xem]
Trang các đề thi quốc tế


Year

No. Name Max. Score Average Score Full Solutions
Day Task Abs. Rel. Abs. Rel.
2016 1 1 Detecting Molecules 100 66.02 66.02% 159 50.96%
2 Roller Coaster Railroad 100 25.53 25.53% 4 1.28%
3 Shortcut 100 18.35 18.35% 1 0.32%
2 4 Paint by Number 100 63.60 63.60% 91 29.17%
5 Unscrambling a Messy Bug 100 42.16 42.16% 62 19.87%
6 Aliens 100 17.86 17.86% 1 0.32%
2015 1 1 Boxes with Souvenirs 100 44.32 44.32% 96 29.81%
2 Scales 100.00 37.51 37.51% 9 2.80%
3 Teams 100 22.62 22.62% 14 4.35%
2 4 Horses 100 50.57 50.57% 117 36.34%
5 Sorting 100 47.07 47.07% 59 18.32%
6 Towns 100 13.42 13.42% 7 2.17%
2014 1 1 Rail 100 32.71 32.71% 17 5.47%
2 Wall 100 39.76 39.76% 82 26.37%
3 Game 100 36.57 36.57% 71 22.83%
2 4 Gondola 100 64.26 64.26% 114 36.66%
5 Friend 100 33.36 33.36% 13 4.18%
6 Holiday 100 22.70 22.70% 11 3.54%
2013 1 1 Dreaming 100 41.15 41.15% 94 31.13%
2 Art Class 100 32.48 32.48% 13 4.30%
3 Wombats 100 29.42 29.42% 3 0.99%
2 4 Cave 100 64.39 64.39% 135 44.70%
5 Robots 100 43.53 43.53% 47 15.56%
6 Game 100 28.00 28.00% 6 1.99%
2012 1 1 Pebbling Odometer 100 29.52 29.52% 2 0.64%
2 Parachute Rings 100 18.47 18.47% 22 7.01%
3 Crayfish Scrivener 100 51.70 51.70% 82 26.11%
2 4 Ideal City 100 31.39 31.39% 6 1.91%
5 Last Supper 100 12.50 12.50% 9 2.87%
6 Jousting Tournament 100 26.10 26.10% 38 12.10%
2011 1 1 Tropical Garden 100 40.62 40.62% 36 11.73%
2 Race 100 25.85 25.85% 29 9.45%
3 Ricehub 100 56.88 56.88% 113 36.81%
2 4 Crocodile 100 55.15 55.15% 108 35.18%
5 Elephants 100 26.54 26.54% 6 1.95%
6 Parrots 100 59.90 59.90% 7 2.28%
2010 1 1 Quality of Living 100 51.30 51.30% 64 21.26%
2 Languages 110 40.08 36.43% 0 0.00%
3 Hotter Colder 100 55.23 55.23% 0 0.00%
4 Cluedo 100 92.69 92.69% 269 89.37%
2 5 Saveit 100 33.22 33.22% 6 1.99%
6 Maze 110 42.75 38.86% 0 0.00%
7 Traffic Congestion 100 75.91 75.91% 188 62.46%
8 Memory 100 93.19 93.19% 275 91.36%
2009 1 1 Archery 100 11.37 11.37% 0 0.00%
2 Hiring 100 28.86 28.86% 30 9.71%
3 Poi 100 90.05 90.05% 261 84.47%
4 Raisins 100 70.55 70.55% 202 65.37%
2 5 Garage 100 91.55 91.55% 273 88.35%
6 Mecho 100 46.09 46.09% 58 18.77%
7 Regions 100 15.06 15.06% 3 0.97%
8 Salesman 100 22.42 22.42% 22 7.12%
2008 1 1 Type Printer 100 53.78 53.78% 118 41.70%
2 Fish 100 3.02 3.02% 1 0.35%
3 Islands 100 17.11 17.11% 9 3.18%
2 4 Teleporters 100 14.53 14.53% 25 8.83%
5 Linear Garden 100 47.60 47.60% 82 28.98%
6 Pyramid Base 100 9.82 9.82% 0 0.00%
2007 1 1 Aliens 100 45.92 45.92% 60 20.76%
2 Flood 100 20.65 20.65% 24 8.30%
3 Sails 100 19.73 19.73% 12 4.15%
2 4 Miners 100 68.31 68.31% 131 45.33%
5 Pairs 100 42.26 42.26% 9 3.11%
6 Training 100 5.31 5.31% 3 1.04%
2006 1 1 Deciphering the Mayan Writing 100 80.62 80.62% 203 71.48%
2 Pyramid 100 45.93 45.93% 46 16.20%
3 Forbidden Subgraph 100 26.15 26.15% 1 0.35%
2 4 The Valley of Mexico 100 39.26 39.26% 79 27.82%
5 Joining Points 100 8.00 8.00% 1 0.35%
6 A Black Box Game 100 19.11 19.11% 0 0.00%
2005 1 1 Garden 100 N/A
2 Mountain 100 N/A
3 Mean Sequence 100 N/A
2 4 Birthday 100 N/A
5 Rectangle Game 100 N/A
6 Rivers 100 N/A
2004 1 1 Artemis 100 39.08 39.08% 4 1.36%
2 Hermes 100 52.56 52.56% 47 15.93%
3 Polygon 100 11.29 11.29% 1 0.34%
2 4 Empodia 100 43.93 43.93% 16 5.42%
5 Phidias 100 53.54 53.54% 76 25.76%
6 Farmer 100 56.00 56.00% 65 22.03%
2003 1 1 Trail Maintenance 100 48.25 48.25% 74 27.51%
2 Comparing Code 100 13.96 13.96% 4 1.49%
3 Reverse 100.0 34.07 34.07% 0 0.00%
2 4 Guess Which Cow 100.0 54.78 54.78% 1 0.37%
5 Amazing Robots 100 12.28 12.28% 7 2.60%
6 Seeing the Boundary 100 18.47 18.47% 8 2.97%
2002 1 1 The Troublesome Frog 100 N/A
2 Utopia Divided 100 N/A
3 XOR 100 N/A
2 4 Batch Scheduling 100 N/A
5 Bus Terminals 100 N/A
6 Two Rods 100 N/A
2001 1 1 Mobile Phones 100 N/A
2 Ioiwari Game 100 N/A
3 Twofive 100 N/A
2 4 Score 100 N/A
5 Double Crypt 100 N/A
6 Depot 100 N/A
2000 1 1 Palindrome 100 N/A
2 Car Parking 100 N/A
3 Median Strength 100 N/A
2 4 Walls 100 N/A
5 Post Office 100 N/A
6 Building with Blocks 100 N/A
1999 1 1 Little Shop of Flowers 100 N/A
2 Hidden Codes 100 N/A
3 Underground City 100 N/A
2 4 Traffic Lights 100 N/A
5 Flatten 100 N/A
6 A Strip of Land 100 N/A
1998 1 1 Contact 100 N/A
2 Starry Night 150 N/A
3 Party Lamps 100 N/A
2 4 Picture 100 N/A
5 Camelot 150 N/A
6 Polygon 100 N/A
1997 1 1 Mars Explorer 100 61.09 61.09% 44 19.91%
2 Game of Hex 100 17.45 17.45% 0 0.00%
3 Toxic iShongololo 100 37.81 37.81% 0 0.00%
2 4 Character Recognition 100 14.26 14.26% 0 0.00%
5 Map Labelling 100 46.78 46.78% 6 2.71%
6 Stacking Containers 100 24.78 24.78% 0 0.00%
1996 1 1 A Game N/A N/A
2 Job Processing N/A N/A
3 Network of Schools N/A N/A
2 4 Sorting a Three-Valued Sequence N/A N/A
5 Longest Prefix N/A N/A
6 Magic Squares N/A N/A
1995 1 1 Packing Rectangles 30 13.51 45.05% 32 15.24%
2 Shopping Offers 40 15.09 37.71% 20 9.52%
3 Printing 30 11.94 39.79% 1 0.48%
2 4 Letter Game 30 13.40 44.68% 47 22.38%
5 Street Race 30 14.35 47.83% 12 5.71%
6 Wires and Switches 40 15.92 39.81% 10 4.76%
1994 1 1 The Triangle 30 N/A
2 The Castle 30 N/A
3 The Primes 40 N/A
2 4 The Clocks 30 N/A
5 The Buses 30 N/A
6 The Circle 40 N/A
1993 1 1 Necklace N/A N/A
2 Company N/A N/A
3 Rectangles N/A N/A
2 4 Canadian Airlines 100 N/A
1992 1 1 Islands in the Sea 100 N/A
2 2 Climbing a Mountain 100 N/A
1991 1 1 Square Problem 100 73.30 73.30% 2 2.70%
2 2 S-terms Problem 100 26.51 26.51% 0 0.00%
1990 1 1 Schedule 100 N/A
2 2 Robots 100 N/A
1989 1 1 Boxes: Subproblem 1 10 7.28 72.83% 18 39.13%
2 Boxes: Subproblem 2 40 22.28 55.71% 9 19.57%
3 Boxes: Subproblem 3 50 19.70 39.39% 5 10.87%

Ý tưởng bắt đầu Olympic quốc tế tin học cho học sinh trung học đã được đề xuất để Đại hội đồng 24 của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ở Paris của đại biểu Giáo sư Sendov Bun-ga-ri trong tháng 10 năm 1987 . Kế hoạch này được đưa vào Chương trình chính thứ năm của UNESCO cho hai năm 1988-1989 (mục 05 215) . Trong tháng 5 năm 1989, UNESCO khởi xướng và tài trợ đầu tiên Olympic tin học quốc tế (IOI) . (Trích dẫn từ IOI’89 và Báo cáo IOI’92) .
IOI là một trong năm Olympic khoa học quốc tế . Mục tiêu chính của IOI là để kích thích quan tâm đến tin học (khoa học tính toán) và công nghệ thông tin. Một mục tiêu quan trọng là để mang lại cùng các học sinh tài năng từ các quốc gia khác nhau và họ đã chia sẻ kinh nghiệm khoa học và văn hóa .
IOI là tổ chức hàng năm trong và bởi một trong những nước tham gia. Mỗi nước tham gia thường gửi một đoàn đại biểu của bốn học sinh và hai người lớn đi kèm. Các học sinh cạnh tranh cá nhân và cố gắng để tối đa hóa điểm số của họ bằng cách giải quyết một tập hợp của các vấn đề tin học trong hai ngày cạnh tranh. Các vấn đề đã được vấn đề lập trình thuật toán để được giải quyết trên một máy tính cá nhân. Các sự kiện văn hóa và giải trí được tổ chức vào những ngày còn lại.
Thông tin về các kỳ thi IOI
Advertisements

About pascalteacher

Trang thông tin Toán học và Tin học

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Các tác giả

Chuyên mục

Tháng Tám 2011
H B T N S B C
    Th10 »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

NCT Computer

Flickr Photos

Thống kê

  • 343,917 lượt xem

pascalteacher.nct@gmail.com


Trang huấn luyện học sinh giỏi Tin học

Advertisements
%d bloggers like this: