//
archives

pascalteacher

pascalteacher has written 25 posts for pascalteacher

Free Data Structures and Algorithms Ebooks Download

In computers data are stored in different ways. Data structures are the efficient way of storing data in a computer. Data structure uses different algorithms for storing data. In programming languages data structures are implemented using data types, references and operations. Different data structures are suited for different applications. Data structure is classified mainly as … Đọc tiếp

Quick Sort

const Max = 10; type m1= array[1..max] of longint; var a: m1; i,j,n: longint; Procedure QuickSort(L , H: longint); var i,j : longint; x, tmp: longint; begin i:= L; j:= H; x:=a[(L+H) div 2]; repeat while a[i]x do dec(j); if ij; if L<j then QuickSort(L,j); if i<H then QuickSort(i,H); end; begin write('Nhap so phan tu … Đọc tiếp

Apache – mySQL – PHP – Perl

viết cho Diễn đàn tin học CÀI ĐẶT MYSQL Download mySQL Bạn có thể download mySQL for Windows tại địa chỉ: http://www.mysql.com/downloads/index.html. Phiên bản hiện tại vào thời điểm bài tutorial này được viết là version 3.23, bạn có thể download trực tiếp tại đây: Tải về SQL (12Mb). Cài đặt mySQL Các bước chi … Đọc tiếp

Sử dụng CutePDF Writer để tạo ra tài liệu PDF

Tải về chương trình CuteWrite.exe Tìm kiếm bất kỳ ứng dụng nào để chạy. Chỉ cần in tài liệu của bạn bằng cách sử dụng CutePDF Writer (máy in) để có được đầu ra PDF. Mở tài liệu ban đầu của bạn và chọn lệnh Print trong menu File của ứng dụng của bạn để … Đọc tiếp

Ví dụ về quy họach động

Trong bài Thuật toán chia đệ trị chúng ta đã thấy sức mạnh của kỹ thuật Chia để Trị bằng cách chia nhỏ bài toán cần làm. Tuy nhiên không phải bao giờ cũng có thể chia nhỏ bài toán thành các bài toán con và từ đó tìm ra lời giải của bài toán … Đọc tiếp

Thông tin các kỳ thi tin học quốc tế

Lịch sử của các IOI Tải về các đề thi Olympic tin học Trang thông tin IOI Ý tưởng bắt đầu Olympic quốc tế tin học cho học sinh trung học đã được đề xuất để Đại hội đồng 24 của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ở … Đọc tiếp

Nội dung ôn thi Tin học

Hướng dẫn nội dung chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi Tin học như sau: Phần I : TIN HỌC CĂN BẢN 1. Một số khái niệm cơ bản của tin học – Tin học là một ngành khoa học – Thông tin và dữ liệu. Biểu diễn thông tin – Hệ đếm: Thập phân … Đọc tiếp

Âm nhạc

Chào Việt Nam – Phạm Quỳnh Anh

Thiết kế bài giảng elearning

SỬ DỤNG LECTURE MAKER Lecture Maker – Bài 1 Lecture Maker – Bài 2 Lecture Maker – Bài 3

Bài học về quy hoạch động

Trang tham khảo thuật toán của báo Tin học nhà trường Đối với nhiều thuật toán nguyên lý “chia để trị” thường đóng vai trò chủ đạo trong việc thiết kế thuật toán: để giải quyết một bài toán lớn, chúng ta chia nó thành nhiều bài toán con có thể được giải quyết độc … Đọc tiếp

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.